Přeshraniční projekt „Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch“ se blíží ke svému závěru

Lesy České republiky, s.p. společně s Lesy Slovenské republiky, s.p. realizují přeshraniční projekt z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika s názvem „Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch“. Dne 20. srpna 2019 proběhla průběžná terénní exkurze na místech realizace na Moravské straně projektu v Bílých Karpatech na Lesní správě Luhačovice. Na exkurzi přijali pozvání hosté z České republiky a zejména ze Slovenska, kterým projektový tým představil všechny stěžejní aktivity projektu.
 
Biodiverzita je široký pojem a také projekt s tímto názvem (zkráceně Biodiverzita SK-CZ) byl rozdělen do několika stěžejních aktivit. První aktivitou projektu byla přeměna nevhodné druhové skladby lesních porostů výsadbou jedle a dubu. Mezi aktivity mimo lesní porosty patřila obnova a zachování horských lučních biotopů s pravidelným obhospodařováním a se sběrem biomasy. Na lučních společenstvech byl proveden podrobný fytocenologický průzkum. Pro zajištění pravidelné údržby byla zakoupena malá mechanizace pro sklizeň biomasy. Na bezlesích byly vysázeny plodonosné dřeviny a dřeviny se sníženou početností populace. Ve vytipovaných lesních porostech byla přirozená obnova dřevin doplněno o chybějící a méně zastoupené dřeviny, jako např. javor klen, třešeň ptačí a jeřáb břek. V rámci údržby bezlesí bude získáváno kvalitní krmivo pro přikrmování zvěře a předkládáno v k tomu určených zařízeních v době strádání, aby se zabránilo škodám na lesních porostech. Na několika lokalitách byly postaveny pozorovací zařízení, které společně s pozorovací technikou budou sloužit k monitoringu savců. Vytipované porosty byly ochráněny speciálním nátěrem proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří. Dále byly naprojektovány nové vodní biotopy – mokřady pro zadržení vody v krajině, celkem se jedná o 3 lokality s 5 mokřady. Aktivitou pro veřejnost je osazení naučných tabulí na stávající turistické trase, která spojuje obec Štítnou nad Vláří se slovenským Antonstálem.
 
Projektové aktivity u Slovenského partnera jsou realizovány ve dvou pohořích – Bílých Karpatech a Strážovských vrších v podobné struktuře, však ve větším rozsahu. Na Slovensku se již podařilo v rámci monitoringu savců pozorovat např. medvěda nebo rysa.
Kromě výše uvedených aktivit probíhaly v projektu také projektová střetnutí, realizován byl společný přechod dětí po naučném chodníku a prezentace projektu jak na Slovensku, tak také v České republice na mezinárodní výstavě.
 
Celkové výdaje projektu jsou rozpočtovány ve výši 775 239,66 EUR, z toho v poměru 60% Lesy Slovenské republiky a 40% Lesy České republiky. Celková finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 658 953,70 EUR což je 85% z celkového rozpočtu projektu. Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu je možné pouze u slovenských partnerů v celkové výši 23 200,99 EUR a vlastní zdroje žadatelů činí celkem 93 084,97.
 
Projekt je realizován z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, spolufinancovaný fondem regionálního rozvoje, prioritní osy Kvalitní životní prostředí, investiční priority č. 4 – Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory ekosystémových služeb včetně sítě Natura 2000 a zelených infrastruktur, specifický cíl 2.2 – Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území.
 
Ve Zlíně 26. 8. 2019, Ing. Martin Hromádka, KŘ Zlín