Tisková zpráva MZe – Ministerstvo zemědělství podporuje myšlenku vyhlašování lesnických parků

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo podpořit myšlenku zakládání tzv. lesnických parků. Lesnické parky budou sloužit jako ukázkové vzory příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině.

„Ministerstvo zemědělství podporuje myšlenku vyhlašování lesnických parků. Hlavní těžiště změny běžného lesa na lesnický park spočívá v tom, že lesnický park bude tzv. demonstračním, resp. modelovým lesem. Veřejnost bude mít možnost seznámit se v lesnickém parku v rámci naučných stezek s tématy jako například význam lesa, lesnictví, výroby dřeva. Přičemž tyto oblasti představují v našem středoevropském regionu nezastupitelnou hodnotu,“sdělil ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Hospodaření v lesnických parcích bude v maximální míře zachovávat přírodní, krajinné a kulturní hodnoty území v rámci trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Lesnické parky také přispějí ke zvýšení všestranného přínosu lesů pro rozvoj daného regionu, k udržitelnému rozvoji turismu, myslivosti a dalších zájmů veřejnosti. Lesnické parky mimo jiné poslouží k hlubšímu vědeckému výzkumu i monitoringu a veřejnost jejich prostřednictvím může získat lepší informace o způsobech obhospodařování lesů, o významu lesů a lesnictví a o přínosech využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.

Lesnické parky vyhlášené na území ČR budou postupně zapojovány do mezinárodní sítě tzv. modelových lesů (více na www.imfn.net ) a přispějí tak k posílení mezinárodní spolupráce a k výměně informací o způsobech hospodaření v lesích. Obecný standard lesnických parků zpracoval státní podnik Lesy České republiky ve spolupráci s ministerstvem zemědělství.

Předpokládá se, že iniciátory vyhlášení konkrétních lesnických parků budou vlastníci lesů a další lesnické a jiné subjekty působící v dané oblasti. Vyhlašování lesnických parků nebude mít dopady na státní rozpočet. Administrativa lesnického parku bude založena na dobrovolném přístupu dotčených subjektů, institucionálně bude zastřešena nevládní neziskovou organizací, obecně prospěšnou společností, příp. nadací a bude využívat nejrůznějších dostupných soukromých a veřejných zdrojů financování na podporu a rozvoj aktivit, které jsou v souladu se standardem lesnického parku.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe