Lesy ČR podporují hnízdění puštíka obecného

Datum publikace:

Ochrana a podpora hnízdních populací ptáků a jejich biotopů jsou jedním ze základních předpokladů pro zachování druhové rozmanitosti, stability a vyrovnanosti ptačích společenstev. Zvláštní postavení ve strategii ochrany ptačích druhů představují druhy, které jsou více zranitelné nebo citlivé na různé negativní faktory nebo druhy, které v ČR dosahují hranici geografického areálu rozšíření. Vzhledem k řídkému či vzácnému výskytu jsou tyto ptačí taxony zařazeny legislativou ČR mezi zvláště chráněné druhy živočichů a je jim věnována zvýšená pozornost a ochrana.

Monitoringu a ochraně dravých ptáků a sov začala být věnována zvýšená pozornost až v posledních desetiletích, přičemž značná část těchto druhů je v současnosti zařazena mezi zvláště chráněné. Neméně významným cílem strategie druhové ochrany a rozmanitosti ptačích společenstev je podpora pravidelně se vyskytujících druhů, které jsou limitovány specifickými hnízdními požadavky.

Na Lesní správě Prostějov jsou hnízdní budky pro sovy instalovány již od roku 2000 v souvislosti s  ochranou kultur proti hlodavcům. Od té doby je každoročně odborným pracovníkem realizováno jejich pravidelné čistění a monitoring počtu párů, vajec a mláďat, příležitostně kroužkování. Staré budky jsou opravovány případně vyměňovány a na vhodných lokalitách jsou vyvěšovány budky nové.

Mezi nejvýznamnější sovy v lesích České republiky patří puštík obecný (Strix aluco). Puštík obecný patří v lesních porostech Lesní správy Prostějov k pravidelně hnízdícím druhům sov. Je však limitován nabídkou vhodných (starých) doupných stromů a hnízdních dutin. Proto byla v lesích Lesní správy Prostějov provedena instalace sítě hnízdních budek pro puštíka obecného. Všechny instalované budky jsou svým konstrukčním provedením důsledně zabezpečeny proti predaci kunou sp. (Martes sp.). Podpora puštíka obecného jako vrcholového predátora má v rámci biologické ochrany lesních a zemědělských kultur (v  okolí lesních porostů) své nezastupitelné místo, neboť puštík obecný je zejména v letech gradace drobných savců (hraboše polního, myšice lesní a křovinné, norníka rudého) jejich významným predátorem. Při realizaci metody biologické ochrany lesa jsou pak ztráty na lesních sazenicích způsobované drobnými savci výrazně nižší a současně se snižuje nutnost aplikace rodenticidů na lesních i zemědělských kulturách.

V průběhu let se počet instalovaných budek pro puštíka vyšplhal až na 70 kusů. V souvislosti s navrácením církevního majetku v roce 2015 jejich počet klesl na 48 a v budoucnu se počítá s počtem kolem 50 ks. Obsazenost budek puštíkem se téměř každý rok pohybovala nad hranicí 30 %. Obsazování budek necílovými druhy ptáků celkovou obsazenost ještě zlepšovalo a v roce 2014 byla dokonce 63 %. Z ostatních druhů sov byly na Lesní správě Prostějov zjištěny např. výr velký a sýc rousný, z pěvců pak budky obsazují zejména sýkory. Počet vyvedených mláďat úzce souvisel s potravní nabídkou daných let. Průměrně bylo za celé sledované období vyvedeno 2,57 mláděte na hnízdící pár. V roce 2012 to bylo dokonce 4,67 mláděte na hnízdící pár. Celkem bylo dle sledování vyvedeno přes 800 mláďat z toho nejvíce – 97 v roce 2014. Z dlouhodobého pohledu je možno konstatovat, že projekt podpory hnízdění puštíka obecného je úspěšný a hnízdní budky jsou pravidelně obsazovány. Puštík obecný i ostatní druhy sov pravidelně vyvádějí mláďata a jejich stabilní populace jsou významnou součástí funkční biologické ochrany lesních kultur na Lesní správě Prostějov.

Souhrn nidobiologických dat puštíka obecného (Strix aluco) na území LS Prostějov
(
sledované období: 2001-2016)

Karel Poprach – TYTO spolek pro ochranu přírody a krajiny
Ing. Zdeněk Toul – technik Lesní správy Prostějov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód