Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Lesní zákon a některé související předpisy
stav ke dni 1. 1. 2018

Martin Flora

Inovovaná a rozšířená verze publikace “Lesní zákon a některé související předpisy“, která poprvé vyšla v roce 2005, poskytuje ucelený soubor platných norem lesního práva, jakož i norem platných v odvětvích na lesnickou praxi úzce navázaných, jako je ochrana přírody a krajiny a myslivost. Od prvního vydání je možno konstatovat, že lesní právo od roku 2004 nezeštíhlelo, nýbrž naopak značně zbytnělo, a to jak pokud jde o množství zákazů, příkazů a povinných evidencí, tak pokud jde o výši a rozsah hrozících sankcí. To přitom platí nejen pro oblast veřejného práva (např. regulace uvádění dřeva na trh), nýbrž i pro vztahy soukromoprávní (posílení odpovědnosti vlastníků lesa za škody vzniklé návštěvníkům lesa a vlastníkům sousedních nemovitostí). Rozšíření rozsahu regulace bylo pak mnohdy spojeno se vznikem legislativní slepé uličky, na což právotvorba reagovala návratem k dřívějším poměrům, ovšem s násobným zvýšením podrobnosti a mnohomluvnosti právní úpravy (např. změna systému poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích). Pokud došlo k liberalizaci, týkala se spíše zcela specifických zájmových skupin (např. provozovatelů farmových chovů zvěře), nikoliv vlastníků lesů.

Vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Pelhřimov, 2018.

Východiska pro návrhy soustav hnojení a hospodaření na půdách lesních školek

Václav Nárovec

Předkládaná práce rešerší, kompilací, kritickou analýzou pramenů a syntézou nových (i nadále platných starších) poznatků a publikovaných zkušeností z konvenční zemědělské rostlinné výroby a také z tzv. ekologicky hospodařících zemědělských podniků formuluje metodologická východiska, aplikovatelná ve školkařských provozech. Usiluje přispět k uplatňování zásad správné agronomické praxe na pozemcích lesních školek, orientovaných na produkci prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Své návrhy a závěry koncipuje přednostně pro podmínky školek založených na písčitých sedimentech pleistocenních teras v České tabuli, kde v mechanické skladbě půd dominují zrna písků. Návrhy teoretických východisek a doporučení metodických postupů pro optimalizace soustav hnojení a systémů hospodaření na písčitých půdách lesních školek vycházejí ze zkušeností a provozního ověřování, které se v letech 2014-2016 uskutečnilo ve školkařských provozech společnosti Lesoškolky, s.r.o., Řečany nad Labem. Tato společnost je hlavním řešitelem výzkumného projektu TA04021467 Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek, finančně podporovaného Technologickou agenturou České republiky.

Cílem práce bylo vybrat, kriticky analyzovat (komentovat) a formulovat soubor teoretických i praktických východisek pro optimalizace soustav hnojení a systémů hospodaření na půdách lesních školek. Práce je přímým podkladem pro zavádění inovované soustavy hnojení a systémů obhospodařování půd v rámci dílčích školkařských středisek společnosti Lesoškolky, s.r.o., Řečany nad Labem. Problematika je diskutována (komentována) v kontextu stávající technologické úrovně pěstování prostokořenného sadebního materiálu v Lesoškolkách, s.r.o., Řečany nad Labem, i u většiny tuzemských provozovatelů lesních školek. Záměrem je, aby zejména postupy při monitoringu vybraných ukazatelů půdní úrodnosti a navazující návrhy pro základní hnojení půd mohly nacházet širší uplatnění také v dalších školkařských provozech v rámci jiných regionů České republiky.

Práce je výsledkem řešení projektu VaVal s názvem „Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek“ (TA04021467), který v rámci 4. veřejné soutěže Programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA podpořila Technologická agentura České republiky. Naplňuje závazek vypracovat východiska pro Návrh podnikové soustavy hnojení a systémů obhospodařování půd v rámci dílčího školkařského střediska společnosti Lesoškolky, s.r.o., Řečany nad Labem.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2017.

Stanovování množství zbytkové dendromasy na konkrétní pracoviště – těžební prvek v porostní skupině
Certifikovaná metodika

Vladimír Štorek, Václav Štícha, Alois Skoupý, Petr Kondělka a Josef Mikulenčák

V nadcházejícím období lze předpokládat směřování podpory ze strany státu ve prospěch středních a malých energetických provozů, především komunálních tepláren s kogenerační výrobou elektřiny (nebo rovněž s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla), jak to vyplývá z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky z roku 2014. V takovém případě lze předpokládat významný nárůst počtu odběratelů a z pohledu producentů energetické dřevní štěpky pak růst významu logistiky dodávek paliva těmto odběratelům. Protože produkce energetické štěpky je závislá (kromě jiného) na disponibilním a dostupném množství komodity k výrobě této štěpky (tedy lesních těžebních zbytcích), narůstá význam její identifikace jednak v množství, jednak v prostoru.

Právě otázka týkající se zdrojů pro výrobu energetické štěpky (tedy jejich kvantifikace a lokalizace) je předmětem a tématem výzkumného projektu, v rámci kterého byla rovněž vytvořena tato metodika. Důvodem pro realizaci projektu byl především poznatek, že ačkoli existují zpracované nástroje pro odvození hmoty nehroubí i hroubí, všechny tyto nástroje pracují se stanovením rozměrových limitů (tedy zjednodušeně kalkulují např. hmotou hroubí co 7 cm, ostatní je nehroubí). Nicméně stávající praxe je poněkud jiná – potenciál nehroubí je v daných podmínkách ovlivněn ekonomickou a technickou dostupností veškeré hmoty, část této hmoty pak tedy na lokalitě „P“ zůstává, ve hmotě po těžbě zůstává rovněž jistá část ekonomicky a technicky nevyužitelného hroubí (tento podíl může ovlivňovat i výše subvence státu na výrobu „zelené“ energie – pak není pro zpracovatele ekonomicky výhodnější výroba například palivového nebo vlákninového dříví). Významný vliv mají rovněž velikosti seče, kdy trend jemnějších a z hlediska množství hmoty menších obnovních zásahů má za následek opět ekonomický nezájem o produkci především palivového dříví.

Zaměření projektu je pouze na stejnověké porosty v mýtním věku – důvodem je především fakt, že hmota z výchovných zásahů je v praxi zpracovávána na energetickou štěpku pouze výjimečně a významnější opatření v těžbě dříví v předmýtních porostech je autorům známo pouze z oblasti severních Čech, kde dochází k přeměnám náhradních porostů, nicméně i toto je v rámci České republiky poměrně specifický a výjimečný stav, který se principiálně blíží opět charakteru spíše těžeb obnovních – mýtních – nežli výchově porostů.

Metodika vznikla za podpory Ministerstva zemědělství – Národní agentury pro zemědělský výzkum, v rámci projektu výzkumu a vývoje číslo QJ520042.

Vydaly Foresta SG, a.s., Vsetín, a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2017.

Dřevostavby 2018
  • stavební systém budoucnosti
  • dřevo, surovina moderního člověka
  • ekologie, úspory energií, suchá výstavba

Sborník příspěvků z odborného semináře se zahraniční účastí (Volyně, 28. – 29. 3. 2018), který pořádala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, za podpory Ministerstva životního prostředí. Seminář informoval odbornou veřejnost o trendech použití dřeva ve stavebnictví a seznámil s některými technickými a legislativními problémy při řešení dřevostaveb a s konstrukčními systémy, které se používají v České republice i v zahraničí.

Vydala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2018.

Život se stromy

Marie Hrušková, Václav Větvička a kolektiv

Místo stromů v našem životě je nezastupitelné. Často na jejich přítomnost téměř zapomeneme, a přitom ovlivňují kvalitu našeho každodenního žití více, než by se mohlo zdát. Stromy se podílejí na obrazu naší krajiny, mají vliv na klima, dřevo hraje zásadní roli v architektuře i ve vybavení domácnosti. Zároveň nás symbolika stromů provází od nejstarších dob naší kultury, Nalezneme ji v mýtech i lokálních legendách, památné stromy odkazují na významné historické události či osobnosti. Kniha Život se stromy se dotýká všech těchto témat a připomíná nám, jak nepostradatelnou součástí světa kolem nás stromy jsou.

Vydalo nakladatelství Dokořán, s.r.o., Praha, 2017.

Nejmohutnější stromy naší země

Marie Hrušková a Pavel Hössl

Majestátní památné stromy představují bohatství země stejně jako historické památky, které stvořila lidská ruka. Věkovití velikáni rostou kolem šlechtických sídel i vesnických chalup, potkáme je v hloubi lesů i na mezích, kde jako mlčenliví poutníci shlížejí na okolní krajinu. Stromy spojují současnost s minulostí a jejich paměť je pamětí národa, který provázejí po staletí. S těmito nádhernými přírodními památkami se můžeme setkat v knize, která představuje ty nejmohutnější z mohutných – pozoruhodné stromy České republiky, které si zaslouží pozornost i respekt. Texty spisovatelky a scenáristky Marie Hruškové, které jsou plné zajímavostí a praktických detailů, doplňují fotografie Pavla Hössla. Výsledkem je inspirativní publikace, která pohladí po duši.

Vydala Euromedia Group, a.s., Praha, 2017, v edici Esence.

Poznávejte stromy podle listů
/z německého originálu „Bäume am Blatt erkennen“ z roku 2017/

Meike Bosch

Poznávat a určovat stromy by mělo být s touto příručkou poměrně snadné. Listy i jehlice stromů jsou zde vyobrazeny ve své skutečné velikosti. Tak je možno provést přímé porovnání nalezeného listu s jeho vyobrazením v knize a vyloučit záměnu s jiným druhem. Pro usnadnění určení jsou listy rozděleny do tří skupin: na ty, které jsou menší než 10 cm, na listy mezi 10 a 15 cm a na ty, které jsou větší než 15 cm. Také uvnitř skupiny jsou listy seřazeny od nejmenších po největší. V textu jsou stručně popsány charakteristické znaky stromů, pomocí nichž si čtenář může ověřit správný druh. V knize je pokaždé zobrazen list průměrné velikosti. Přímo na listu jsou ukázány nejtypičtější znaky. Přidaná kresba ukazuje strom jako celek. Jeho vnější obrys – habitus – bývá často pro daný druh charakteristický, a proto s trochou cviku lze mnoho stromů poznat již z dálky pouze podle jejich tvaru. Na malé doplňující fotografii jsou k vidění další zajímavé detaily, například květy nebo plody, kůra nebo podzimní zbarvení.

  • 64 listnatých a jehličnatých stromů rostoucích v přírodě, parcích a zahradách
  • charakteristické znaky vidí čtenář přímo na fotografii
  • doplňující fotografie, ilustrace a hodně informací
  • navíc plody a šišky

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2018.

Hnízda pěvců České republiky

Jiří Formánek

V posledních letech došlo ke značným změnám v naší krajině. Krajina, která dříve oplývala krásou a bohatou přírodou, se stala jen výrobním prostředkem. Je třeba si uvědomit, že tím se dnešní člověk ochudil o celou řadu prožitků. Ty tam jsou doby, kdy na jaře byla naše příroda oživována zpěvem skřivanů, čiřikáním koroptví, kvílivým hlasem čejek, večerním koncertem žab, spoustou denních i soumračných motýlů. Stinnou stránkou současné doby je i značná neznalost ptáků u široké veřejnosti, v kontrastu s velkým počtem mladých lidí, studentů, zajímajících se o ornitologii.

Zpěvní ptáci žijící v naší zemi si plně zaslouží naši pozornost, zvláště pak i jejich hnízda, která jsou často nemalým uměleckým dílem. Je sice pravda, že většina drobnějších pěvců dovede svá hnízda velmi dobře ukrýt před zraky zvědavců a škůdců, pokud se však podaří člověku takový poklad objevit, s obdivem se na chvíli pozastaví nad krásnou podívanou do hnízda s úhlednou kotlinkou často plnou barevných vajíček. Třídění jednotlivých druhů podle místa výskytu, které by usnadňovalo určení druhu, není možné, protože ve většině případů se mohou jednotlivé druhy vyskytovat i v několika typech prostředí. Cílem tohoto atlasu ptačích hnízd je vzbudit širší zájem o naše pěvce nejen u mladé generace, ale i u všech lidí, kteří rádi chodí do přírody.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2017, v edici Atlasy.

Jiří Uhlíř