Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa v České republice

Sborník příspěvků ze semináře (Hradec Králové, 22. 6. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Lesů České republiky, s.p., a Vojenských lesů a statků ČR, s.p.

Lesy v České republice jsou pro své různorodé funkce stále intenzivněji využívány společností. Veřejný význam polyfunkčního charakteru lesů narůstá, a tato skutečnost klade zvýšené nároky na polyfunkční lesní hospodářství – polyfunkční lesnictví, od kterého společnost požaduje aktivní zabezpečování a poskytování funkcí lesa.

Ve svém výsledku však nejde pouze o zajišťování nebo udržování funkcí lesa poskytovaných pasivně vlastním lesním ekosystémem v rámci tzv. „teorie úplavu“ bez aktivní činnosti polyfunkčního lesnictví. Naopak, jedná se především o aktivní zajišťování a uspokojování požadavků a potřeb společnosti, veřejnosti, na služby dnes už výrazně polyfunkčního lesnictví v ČR. Z řady „pasivních“ funkcí lesa a „aktivních“ služeb polyfunkčního lesnictví se jedná aktuálně nejvíce zřejmě o rozvoj funkcí a služeb zdravotně-hygienických, v konkrétnějším slova smyslu rekreačních. Lesnická politika, stejně jako i právní prostředí, zatím dostatečně nezachycují tento poměrně rychlý vývoj. Přesto je nutno se na něj v praktické rovině připravovat a reagovat.

Seminář byl zaměřen na současný stav, vývoj a perspektivy poskytování rekreačních služeb vlastníky a správci lesních majetků v rámci České republiky a na možnosti a perspektivy hrazení těchto služeb poskytovaných aktivní činností polyfunkčního lesnictví s příslušnými náklady, ať již přímými či režijními. Cílem semináře bylo seznámit se s podstatou rekreačních služeb polyfunkčního lesnictví a jejich perspektiv, prodiskutovat dosavadní praktické provozní a právní zkušenosti s poskytováním rekreačních služeb na lesních majetcích různých forem vlastnictví v ČR a možnosti adekvátních úhrad za poskytované služby polyfunkčního lesnictví.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2017.

Produkty lesních ekosystémů

Ivan Roček

Autor se v publikaci soustřeďuje na produkční funkci lesa materiálního charakteru, která se skládá ze dvou velkých skupin produktů. Je to především dřevo, a to jak užitkové, tak palivové (včetně dřevěného uhlí). Druhou skupinu tvoří takzvané „nedřevěné produkty z lesa“ (překlad z běžně užívaného anglického termínu „non wood forest products“, který by mohl být také přeložen jako „lesní produkty mimo dřevo“). Mezi nedřevěné produkty z lesa se řadí produkty získávané ze stromů, využívané části stromů, živočišné a rostlinné produkty, stelivo, hrabanka, a rašelina. Kniha se soustřeďuje na produkty, které poskytují evropské lesy, ale pro úplnost představy významu produktů mimo dřevo je připojena řada poznámek o užitcích z lesa i mimo území středoevropské (bambus, palmy a ratan).

Samozřejmě je zde popsána velká řada užitečných produktů, které se v současné době již u nás z nejrůznějších důvodů netěží (nezpracovávají), ačkoliv ještě před několika desítkami let byly zcela běžné. Autor chce jednak upozornit na historicky ověřené možnosti, jednak je přesvědčen, ře nelze do budoucna striktně určit, k čemu se lidstvo vrátí jako k přírodnímu produktu a co navždy zůstane jenom historickou zajímavostí. K takovým užitečným produktům patří např. dřevěné uhlí, košíkářské zboží, proutěná košťata, dřevěné šindele a další.

Jsou však tzv. ostatní produkty vázané na les, lesní ekosystém, které mají větší význam v současnosti, než měly dříve. Sem můžeme řadit velkou skupinu lesního ovoce a houby. Jestliže dříve byly houby a lesní ovoce významné především pro venkovské obyvatelstvo, dnes se staly tyto produkty záležitostí nejširších vrstev.

Hmotný užitek, který nám poskytuje les, je mnohostranný. Naše zákony upravují podmínky využívání některých produktů mimo dřevo (sběr lesních plodů pro vlastní potřebu). Hodnocení celkové hmotné produkce našich lesů je stále zdrojem nejrůznějších dohadů i různých metodických přístupů. V této práci uvádí autor přehled produkce, aniž by chtěl dospět k celkovému ekonomickému hodnocení.

Vydala Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity, Praha, 2015.

Projdi se lesem a pookřeješ. Dřevo voní…

Erich Václav

Jubilejní třicátá kniha autora, který je činný v lesnictví více jak 70 let, se týká obecně celého lesnictví, našeho i tropického, a je věnována základnímu pojednání o lesnictví pro mládež od deseti do devadesáti let. Zabývá se historií českých lesů od dob českých králů, lesnictvím i myslivostí. Zachycuje lesy v tvorbě českých i světových umělců a všímá si i památných stromů. Následuje pasáž o české myslivosti, jakož i o řadě věcí, které k lesnictví bytostně patří (mapy, mezníky, pamětní knihy). Kniha obsahuje i kapitoly o pytláctví a obou českých plavebních kanálech na Šumavě. Významná je i autorova pasáž o Národním parku Šumava a o boji s kůrovcem. Stručně je popsána i autorova expertizní činnost. Zvláštní kapitola je věnována nejvyšším, nejobjemnějším i nejstarším stromům světa. Kniha obsahuje i zevrubnou pozvánku na nevšední lesní koncert (zvuky lesa) a vysvětluje, jak vznikal lesnický obor a stěhování dřevin po celém světě. Následuje i pár kapitol o dřevě, tuzemském i zahraničním, a to jak z Afriky, tak z ostatních světadílů. Podrobné jsou popisy četných tropických olejnatých rostlin, ovoce, nápojů – čaje, kakaa i kávy. Závěr knihy se zamýšlí nad úlohou tropických lesů ve světové ekologii a nad tím, zda existují vyhlídky na zlepšení světového životního prostředí. V příloze jsou uvedeny detailnější popisy autorových zahraničních expertiz. Knihu provází četné černobílé i barevné fotografie.

Vydalo nakladatelství Petrklíč, s.r.o., Praha, 2017.

Krajina a lidé

editoři: Petr Petřík, Jana Macková a Josef Fanta

Současné změny klimatu si žádají změny v přístupu k naší krajině. Té krajině, ve které žijeme s která nám poskytuje obživu. Publikace, na niž se podílelo přes 70 pracovníků převážně z vědeckých institucí, seznamuje s výzkumem a udržitelným hospodařením v české krajině. Čtenář se dozví např. odpovědi na otázky, jak lze třídit a měřit krajinu a jaké služby nám přináší. Autoři vybrali novinky o využívání půd v zemědělství, o hospodaření (současném i přírodě blízkém) v lesích, o problematice vody, o narušené krajině a její obnově, o ochraně přírody a krajinném plánování. Důsledky exploatace naší krajiny dokládá mnoho příspěvků v této knize. Mezioborová Platforma pro krajinu spojuje zájemce, kterým není lhostejný osud naší krajiny a kteří přitom čerpají z Evropské úmluvy o krajině. Nabízí řešení vedoucí napříč vědou a politikou – krajina je totiž věcí veřejnou.

Publikace je výstupem aktivity Botanického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., a Biologického centra Akademie věd České republiky, v.v.i., „Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny“ v rámci výzkumného programu „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“. Vybrané příspěvky vznikaly rovněž na základě dat získaných v projektu EHP-CZ02-OV-30-1-014-2014 CzechAdapt a s podporou Národního programu udržitelnosti, financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (NPU I), číslo LO1415, a také za podpory projektu výzkumu a vývoje NAKI DF12P01OVV001 „Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón“.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2017, v edici Průhledy (svazek 17).

Jedinečné krajiny České republiky z letadla

Petr Toman

Kniha, která je svého druhu neobvyklá, přibližuje krajinu České republiky z ptačí perspektivy, tedy z pohledu, z něhož ji většina z nás nemá příležitost poznat. V minulých letech bylo sice vydáno několik publikací představujících letecké záběry různých koutů Čech a Moravy. Byly to ale vesměs knihy o hradech, zámcích a městech a samotné krajiny se dotýkaly jen sporadicky. Kniha Petra Tomana je v tomto smyslu pravým opakem, protože je zaměřena především na krajinu. Snímky měst a jednotlivých staveb se objeví pouze jako její doplněk, a to většinou jen tehdy, pokud jsou samy o sobě významným krajinotvorným prvkem nebo některý z krajinných celků doplňují či dotvářejí.

V této reprezentativní fotografické publikaci je oslavována krása, jedinečnost a rozmanitost české krajiny z letadla. Na více než 400 leteckých fotografiích a na 304 stranách o rozměru A4 jsou postaveny vedle sebe do konfrontace takové skvosty naší krajiny jako jsou Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českomoravská vrchovina, České středohoří, Broumovsko s Adršpašsko-Teplickými skalními městy, Podyjí a Pálava či Třeboňské rybníky. Každé z těchto  naprosto rozdílných krajin je věnována samostatná kapitola v rozsahu 28 – 56 stran, ve které jsou letecké fotografie doplněny původními populárně naučnými texty renomovaných autorů.

Kniha „Jedinečné krajiny České republiky z letadla“ si neklade za cíl encyklopedickým způsobem zmapovat jednotlivé regiony České republiky; to ponechává turistickým průvodcům. Tato kniha je hlavně o kráse a rozmanitosti české krajiny a jejích estetických hodnotách. Její pojetí nerespektuje administrativní hranice celků, ba ani států, stejně jako je nerespektuje příroda sama. V jednotlivých regionech hledá krajinu, kterou spojuje nějaký společný základ s charakteristickými rysy, a je celkem jedno, zda se při tom lehce odkloní od člověkem namalovaných čar na mapách. Kritériem pro výběr fotografie byla krása a jedinečnost daného místa, nikoli místo samé. I proto najde čtenář některé hory, kopce, rybníky či jiné krajinné dominanty v knize několikrát. Vždy ale za různých světelných podmínek, za jiného počasí či v jiném ročním období, které jejich tvář zcela promění.

Vydalo Vydavatelství ZiTo – Ivana Tomanová, Svoboda nad Úpou, 2016.

Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny

Jan Ivanega

Kniha přibližuje průběh výstavby a mladších stavebních úprav loveckého zámku u Hluboké nad Vltavou, který dnes slouží jako muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Na základě kulturně historicky pojatých dějin umění, jež zastupují například práce Jiřího Kroupy, se autor pokusil o zachycení stavby v jednom okamžiku její dějinnosti v širších dobových souvislostech. Smyslem daného přístupu není ani tak shromáždění či doplnění dosud známých faktů k dějinám stavby, jako spíše jejich nahlédnutí z jiného úhlu pohledu. Těžiště zájmu práce leželo v období výstavby Ohrady.

Bohatý pramenný materiál, jenž se skládal z korespondence, inventářů, účtů, plánové dokumentace, kartografických pramenů, ojedinělých vyobrazení a soudobých teoretických prací, umožnil ukázat proces výstavby objektu v jeho plastičnosti. Případ loveckého zámku Ohrada dokonale zapadá do stavebních aktivit knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu (1680-1732), jehož vkus byl čistě „vídeňský“. Stavebníkovy architektonické názory se na jedné straně projevily jeho angažmá výstředního génia Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, na straně druhé pak využíváním konzervativně uvažujícího stavitele Pavla Ignáce Bayera na českých venkovských panstvích.

Jádrem práce je rozbor loveckého zámku Ohrada. Autor se pokusil nahlédnout na zámek z několika úhlů: na prvním místě se snažil analyzovat nerealizovanou podobu stavby navrženou Bayerem. Starší bádání si sice plánu povšimlo, vesměs však bez hlubší pozornosti. Stavitelův návrh odpovídal podobě loveckých zámků budovaných v Čechách jeho doby: šlo o stavbu, jejíž nepříliš velké rozměry i omezená zdobnost byly podřízeny účelu poskytnutí zázemí během lovu. Stavebník se však za nejasných okolností rozhodl změnit zadání a vybudovat Ohradu v odlišné formě. Rozbor korespondence poměrně jasně ukazuje, že stavba nebyla pouze výsledkem tvůrčího výkonu Pavla Ignáce Bayera. Realizovaná podoba zámku vznikla jako průnik mnoha vzájemně se ovlivňujících faktorů.

Autor se v knize pokusil přiblížit dějiny výzkumu stavby, jež jsou svými meandry leckdy stejně fascinující jako objekt sám. Dále představí hlavní hrdiny příběhu Ohrady, stavebníka Adama Františka ze Schwarzenbergu, včetně jeho knihovny s řadou architektonických traktátů, a knížecího stavitele Pavla Ignáce Bayera. Vzápětí se zaměří přímo na lovecký zámek. Shrne jeho výstavbu, připomene, jakým způsobem a za účasti jakých řemeslníků probíhala. Zastaví se u podoby a vybavení objektu. Samostatnou pozornost si zaslouží obrazová výzdoba stavby. Zamyslí se také nad místem objektu mezi českými loveckými zámky a stručně přiblíží jeho následující dějiny. Publikace je výstupem koncepce rozvoje výzkumné organizace Ministerstva zemědělství č. RO1213 řešené v roce 2014.

Vydalo Národní zemědělské muzeum Praha, 2014.

Ottova encyklopedie: Naše květena 1 – Vlhké louky

Vlastik Rybka a Radka Josková Jedličková

Kniha je prvním svazkem plánované šestidílné knižní série Naše květena, která milovníkům přírody představí svět rostlin, jež nás ve středoevropském prostoru obklopují. Květena České republiky zahrnuje něco přes tři tisíce druhů včetně vzácných zatoulanců. Situace na Slovensku je podobná. V této sérii se čtenář seznámí přibližně s tisícovkou nejčastějších rostlin.

První svazek, který pojednává pouze o bylinách, je zaměřený na rostliny rostoucí na běžných loukách, zejména v blízkosti vod, v údolích řek, ale i ve městech, na zahradách nebo podhorských loukách. Obsahuje více než 250 rostlinných druhů vyskytujících se v České republice a na Slovensku, přes 250 originálních barevných ilustrovaných tabulí, podrobný popis všech rostlin, jejich rozšíření, využití a další zajímavosti, přehled znaků, podle kterých lze poznat a určit jednotlivé druhy, doplněný názornými ilustracemi. Vyhledávání usnadňuje český, latinský a slovenský rejstřík. Autorem textové části je RNDr. Vlastik Rybka, Ph.D., a autorkou ilustrací je BcA. Ing. Radka Josková Jedličková.

Vydalo OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., Praha, 2015.

Kam za ptáky v České republice

Alena Klvaňová a kolektiv

Kniha, která je první svého druhu v České republice, popisuje ta nejlepší místa pro pozorování ptáků od jara do zimy, od Krušných hor po Beskydy. Až se podle tohoto průvodce vydá čtenář na výlety za ptáky, pozná nejkrásnější kouty naší země opravdu zblízka. Po přečtení úvodních kapitol bude umět ptáky úspěšně hledat a pozorovat. Dozví se, kdy je nejvhodnější doba vyrazit, co vzít s sebou a jak se chovat, aby ptáky nerušil. Nejzajímavější trasy podrobně a srozumitelně popsali místní znalci přírody, ornitologové, kteří se s čtenářem podělí o své zážitky a zkušenosti, aby měl větší šanci spatřit rozmanité druhy ptáků v jejich přirozeném prostředí. V orientaci pomohou mapy, přehledné ikonky rychle seznámí s délkou trasy a její náročností. Kniha je psána přátelským tónem a je určena všem milovníkům přírody, které potěší pozorování ptáků na našem území.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2016.

Rybářství a rybolov

Potřeba účelové publikace pro členy rybářských svazů vyplynula ze skutečnosti, že lovu ryb na udici se u nás věnuje téměř 240 000 členů Českého rybářského svazu a více než 70 000 rybářů Moravského rybářského svazu. Těmto hlavním rybářským subjektům se širokou členskou základnou je určena péče o trvalé udržení pestrého rybího společenstva a zdravého života ryb na 42 000 hektarech mimopstruhových a pstruhových rybářských revírů. To vyžaduje nejen fyzickou péči o revíry, ale také šíření vědomostí mezi rybáře. Právě proto se Český rybářský svaz rozhodl vydat tuto publikaci a obsahově ji koncipovat tak, aby si v ní každý čtenář vybral něco zajímavého pro rozšíření svých rybářských obzorů.

Rybáři pocházejí z různých sociálních vrstev, mají odlišné názory, zájmy a požadavky na rybí obsádky v revírech i na současné způsoby rybářského hospodaření. Různí se rovněž individuálními preferencemi rybolovných metod. To vše je historicky podmíněno mnoha podobami a aspekty rybářství ve volných vodách, na kterých je v České republice provozován sportovní rybolov. Ten byl, je a dozajista stále více bude spojován nejen s pouhým lovem ryb na udici, ale také s hospodářskými, veterinárními a právními aspekty výkonu rybářského práva i s ochranou zdravého životního prostředí.

Čtenář se v jednotlivých kapitolách seznámí s historií rybářství a rybolovu, se základy morfologie, anatomie a fyziologie ryb, s rybami našich vod, s živočichy pod vodou a kolem vod, s vodními a pobřežními rostlinami, s rybami a vodním prostředím, s migrací ryb, s hospodařením na mimopstruhových a pstruhových revírech, s lovem na položenou, s lovem na plavanou, s lovem přívlačí, s muškařením, s lovem velkých kaprů, s lovem sumců a s možností rybaření ve světě. Poslední kapitola obsahuje informace o základním zpracování, porcování, skladování, uchování a kuchyňské úpravě ryb.

S poznatky získanými z publikace je možno dále pracovat, využívat je například při různých školeních, odborných diskuzích, výchově rybářského dorostu, případně se s jejich pomocí snáze orientovat při hledání hlubších vědomostí ve specializované rybářské literatuře. Ke všem čtenářům se dostává poměrně obsáhlý pohled na současnost celého rybářského snažení. Pro široký okruh čtenářů, které spojuje zájem o obor, musel být obsah jednotlivých částí vybrán a koncipován tak, aby byl nejen informačně dostatečně zajímavý, ale i čtivý. Velká pozornost byla proto věnována výběru autorů a lektorů jednotlivých kapitol, odborníků na dílčí témata. Stejně tak pečlivý byl i výběr doprovodných obrázků a fotografií. Přestože je tato publikace určena pro nejširší rybářskou veřejnost, autoři očekávají, že se stane přínosem i pro další zájemce z blízkých profesí, například z vodního hospodářství nebo ochrany přírody.

Vydal Český rybářský svaz, Praha, 2015 (vydání třetí).

Jiří Uhlíř

Seznam nově pořízených norem od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017

 • ČSN P CEN/TS 16663 Třídicí znak: 490093
  Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí – Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) – polopolní metoda
  Vydána: 1. 6. 2017
  Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN EN 1910 Třídicí znak: 492122
  Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení rozměrové stálosti
  Vydána: 1. 6. 2017
  Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)

Bc. Ivo Šlesinger