Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Vrba – dřevina roku 2018

Sborník ze semináře (Kunovice, 30. 8. 2018), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky, s.p., Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Topolářské komise České republiky, z.s.

V rámci vzdělávacích aktivit vyhlašují Lesy České republiky, s.p., již řadu let jednu z lesních dřevin jako dřevinu roku, kterou v daném roce přibližují široké veřejnosti. Pro rok 2018 byla v pořadí již dvacátou dřevinou roku vybrána vrba (Salix). Vrby patří k determinačně nejnáročnějším dřevinám, avšak zároveň jsou z vědeckého hlediska jedny z nejzajímavějších dřevin České republiky zahrnující 21 původních domácích druhů. Vrba je také důležitým hospodářským činitelem pro své mnohostranné využití v košíkářském průmyslu, pro energetické využití, ale má i důležitý význam z hlediska mimoprodukčních funkcí (ochrana břehových svahů, rekultivace lomů a výsypek atd.). Na semináři byly představeny aktuální problémy a možnosti využití této dřeviny na základě výsledků šetření na výzkumných plochách (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., stanice Kunovice), zkušeností s pěstováním vrby jako zemědělské plodiny pro produkci biomasy a výsledků testování domácích vrb na značně odlišných stanovištích (Průhonice, Šumava, orná půda a trvalý travní porost).

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha,

Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

Sborník příspěvků ze semináře (Praha, 1. 3. 2018), který pořádaly Česká lesnická společnost, z.s., Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem.

Globální klimatická změna významně postihuje lesy v České republice. Projevuje se mimo jiné větší četností různých extrémních situací (orkány, abnormální teploty, přívalové srážky, dlouhá období sucha apod.). Právě dlouhodobé sucho je faktorem, který má na lesy v České republice významný negativní dopad. Projevuje se sníženou ujímavostí ve výsadbách, sníženou vitalitou porostů a následnou aktivizací biotických škodlivých činitelů, a tím celkovým zhoršením zdravotního stavu lesních porostů. Nezanedbatelné jsou i ekonomické dopady (snížení přírůstu, změny kvality dřeva, zvýšené náklady na těžební a pěstební činnost, až po rozvrácení trhu s dřívím a nestabilitu v prodeji dříví atd.). Obdobné extrémní situace se vyskytovaly i v minulosti, avšak nikdy neměly tak dlouhodobý charakter. Současný charakter poškození lesních porostů má i výrazný regionální rámec, kdy nejvíce jsou postiženy smrkové porosty střední a severní Moravy a Slezska, ale více či méně se projevují tyto negativní dopady i u dalších dřevin a patrné je i rozšiřování do dalších oblastí České republiky.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2018.

Vysoké lesnické školství na křižovatce – aktuální situace a jeho další směřování

Sborník příspěvků ze semináře (Praha, 28. 3. 2018), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Seminář byl zaměřen na změny ve vysokém školství, které jsou spojené s novelou zákona o vysokých školách. Novela zákona je účinná od 1. 9. 2016 a vysoké školy se musely v krátké době přizpůsobit novým podmínkám. Podstatné změny se týkají především systému akreditací a hodnocení kvality činnosti vysokých škol. Na semináři byl dále představen aktuální stav a plány do budoucna na obou lesnických a dřevařských fakultách v ČR. A to i s ohledem na nové studijní programy, které se zde připravují. Na semináři byla zastoupena i aplikační sféra (semináře se zúčastnili zástupci obou státních podniků) s jejími požadavky na kvalitu a profil absolventů univerzit a diskutován byl význam akademických institucí pro řešení aktuálních problémů a při hledání nových cest v lesnicko-dřevařském sektoru. Mezi přednášejícími vystoupili zástupci obou našich lesnických a dřevařských fakult.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2018.

Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví

Sborník příspěvků ze semináře (Kostelec nad Černými lesy – Truba, 17. 4. 2018), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Introdukované dřeviny nebudou pravděpodobně zaujímat významnější roli v českém lesnictví, možná s výjimkou douglasky, přesto v určitých specifických podmínkách mohou pomoci řešit některé jeho problémy. Introdukce má v podmínkách střední Evropy značnou tradici a účelné využití již založených porostů, stejně tak zakládání nových, kde je to vhodné, je integrální součástí lesního hospodářství. Proto je souhrn nejnovějších poznatků o rozšíření, pěstování a vlivu těchto dřevin na lesní prostředí velmi významný. Seminář měl za cíl shrnutí údajů o rozšíření introdukovaných dřevin v českých lesích a pro hlavní dřeviny (douglasku tisolistou, ořešák černý, dub červený, jedli obrovskou, smrk pichlavý atd.) i dokumentaci jejich produkčního i mimoprodukčního významu v lesních ekosystémech.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2018.

Podíl MZD v průběhu obnovy v návaznosti na jemnější způsoby hospodaření

Sborník příspěvků ze semináře (Hlinsko, 24. 5. 2018), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství a Diecézních lesů Hradec Králové.

Současný zákon o lesích ukládá vlastníkům minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (dále MZD) při obnově porostu. Smyslem opatření je především dlouhodobé zlepšení stavu lesa, jeho větší ekologická stabilita, a z toho vyplývající vyšší hospodářská jistota. Podíl MZD v průběhu obnovy porostu se obvykle mění. Cílem semináře bylo prezentovat podíl a způsoby vnášení MZD v podmínkách smrkového hospodářství vyšších poloh a jejich výhled. Klíčový pro dlouhodobé trvalé zastoupení MZD je způsob hospodaření, zejména na extrémnějších stanovištích. V případě dané lokality se jedná především o ovlivnění vodou. To implikuje i příklon k jemnějším způsobům hospodaření. Zároveň byly prezentovány i způsoby dosahování podílu MZD v rámci spravovaného majetku Diecézních lesů Hradec Králové, s.r.o., vycházející z aktuálně zpracovaných lesních hospodářských plánů. Pozornost byla věnována také teoretickým východiskům pro vnášení MZD, včetně kontextu k novele vyhlášky č. 83/1996 Sb.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2018.

Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa

Sborník příspěvků ze semináře (Vlastiboř, 21. 6. 2018), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství.

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii Engelm.) je nejproduktivnější dřevinou mírného pásma, z toho důvodu je zaváděna ve vhodných (i méně vhodných) podmínkách v celé temperátní zóně. Rovněž v České republice má značný potenciál využití, třebaže se dnes uvádí na zhruba 0,25 % lesní půdy. Přitom ze strany lesnického provozu je o její větší uplatnění značný zájem. Seminář měl za cíl seznámit lesnický provoz s potenciálem douglasky z hlediska produkčního i mimoprodukčního a na konkrétním případě doložit úspěšnou introdukci této dřeviny v podmínkách konkrétního lesního majetku. Na dopolední přednáškový blok navázala venkovní exkurze s ukázkou nejvyšších douglasek v České republice.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2018.

Oblastní plány rozvoje lesů 2

Sborník příspěvků z odborného semináře (Praha, 28. 6. 2018), který pořádaly Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, Ministerstvo zemědělství a Česká lesnická společnost, z.s. Cílem programu semináře bylo komplexně informovat o procesu aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů. a současně poskytnou informace o změnách, které z tohoto procesu vyplývají.

Ve spolupráci s Českou lesnickou společností, z.s., vydal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, 2018.

Jiří Uhlíř