Vracejme české osivo zpět do našich lesů

Datum publikace:

Obnova lesů je jednou z klíčových oblastí ochrany naší přírody, ale také důležitou součástí zemědělské politiky. Aby byla zachována jedinečnost našich lesů, je nutné dodržovat stanovená pravidla výsadby nových a obnovy starších lesních porostů. Právě zajištění zachování sázení „správných“ druhů porostu upravuje zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, jehož novelu právě projednává poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

 

Byl jsem určen zpravodajem této novely pro plénum sněmovny i v zemědělském výboru a mám tak jedinečnou možnost podílet se na tvorbě tohoto předpisu a přispět tak k udržení vysoké úrovně ochrany lesního genofondu v České republice. Upravovaný zákon stanovuje zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a také podmínky, za nichž lze prodávat semena stromů, části rostlin nebo sazenice. V principu se tedy jedná o zákon na ochranu spotřebitele, v tomto případě zejména vlastníka lesa nebo lesního školkaře. Postavení odběratele je vzhledem k podstatě obchodovaného materiálu poměrně složité. Nesmíme zapomínat, že výsledky výsadby můžeme v případě stromů sledovat až po několika letech. Odběratel tak nemůže okamžitě poznat původ a kvalitu semen či rostlin, které získal od dodavatele. Z tohoto důvodu je nutné, aby měl odběratel doložený původ své výsadby. Nastavené kontrolními mechanismy pak v konečném důsledku nastolují i rovná pravidla pro podnikání v tomto oboru.

Abych si fungování zákona ověřil v praxi, navštívil jsem Semenářský závod Lesů ČR v Týništi nad Orlicí. Ten zajišťuje pro Lesy ČR ale i další subjekty kompletní servis zpracovávání semenné suroviny jehličnatých a listnatých dřevin i keřů, který mimo jiné zahrnuje třídění semen, jejich rozbory, luštění, zamrazování, skladování semenného materiálu a jeho předosevní přípravu. Za milé přijetí a předání praktických zkušeností s fungováním tohoto odvětví bych rád poděkoval paní ředitelce Ing. Zuzaně Neznajové. K základním principům lesního hospodaření patří striktní pravidlo, dle kterého se smí pro obnovu lesa použít pouze kvalitní, geneticky vhodný reprodukční materiál. Kritéria pro rozhodování o tom, co lze považovat za vhodný reprodukční materiál, stanovuje lesní zákon. Dodržení těchto kritérií je pak náplní zákona o obchodu s reprodukčním materiálem a za stát jejich dodržování hlídá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

Ještě bych rád zmínil jeden dle mého názoru významný aspekt nového zákona. Tím je možnost udělení výjimky pro výsadbu jiného reprodukčního materiálu, než je stanoven v zákoně, v případě, že jde o vědecký či výzkumný projekt. Dosavadní zákonná úprava tuto možnost nenabízela a částečně tak blokovala rozvoj vědy a výzkumu v této oblasti. Novým zákonem se otevírá cesta k posílení tohoto směru výzkumu.

A proč jsou vlastně všechna tato opatření nutná? Odpověď je jednoduchá. I v oblasti reprodukčního materiálu kvete černý trh, respektive ilegální dovoz sazebního materiálu z jiných zemí, například z Lotyšska či Slovenska. Mimo problémy, které tento obchod způsobuje „domovským zemím“, tzn. nedostatek reprodukčního materiálu, způsobuje nemalé komplikace i v zemi přijímající tento materiál, tedy u nás. Důvodem je následné vysazení nepůvodního materiálu do českých lesů, jejichž struktura a druhová pestrost může být do budoucna tímto bezohledným chováním ohrožena.

Miloš Babiš,
poslanec Parlamentu České republiky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód