Zastávka č. 1 – porost 337 J6 – BUDKA

rozloha 3,96 ha % jehličnanů 35
věk 155 % listnáčů 65
les. typ 4S1 celková zásoba 1,381 m3
HS 441 zásoba na ha 348 m3
zast. dřevin v % SM 35. BK 65
Genetická klasifikace: BK – B

Popis porostu a provedených hospodářských opatření

Zralý porost – buková kmenovina s příměsí SM (tři výběrové stromy SM). V roce 1991 proveden jednotlivý výběr po ploše SM – 200 m3, BK – 22 m3. Dostavila se přirozená obnova buku. Je však patrné, že v západní části nebylo rozvolnění zápoje provedeno dostatečně – nárost buku je zde nesouvislý. V roce 1994 bylo provedeno oplocení souvisle zmlazené východní části (1,40 ha plochy, délka oplocení je 480 m, nákladem 35 tis. Kč). V porostu se sleduje a porovnává růst přirozeného nárostu vně a mimo oplocenku. V roce 1997 bylo provedeno uvolnění náletu zaměřené na kvalitativní výběr a proclonění po ploše SM – 23 m3, BK – 203 m3.

Hospodářský záměr

Provádět postupné uvolňování bukového nárostu s ponecháním vybraných cílových stromů BK a SM. Případné mezery v náletech doplnit MD.