Zastávka č. 3 – PĚKNÁ VYHLÍDKA

Porost 350 G5 Porost 350 G5 – PĚKNÁ VYHLÍDKA

rozloha 6,65 ha % jehličnanů 0
věk 187 % listnáčů 100
les. typ 4S1 celková zásoba 2.821 m3
HS 446 zásoba na ha 424 m3
zast. dřevin v % BK 85, LP 15
Genetická klasifikace: BK – A, LP – C

Popis porostu a provedených hospodářských opatření

Porost 350 G5 Buková kmenovina s příměsí lípy. Porost ve střední fázi obnovy – od počátku decenia bylo úmyslně vytěženo 955 m3.
V roce 1992 provedena úmyslná těžba na ploše 1,10 ha (775 m3). Z toho obnoveno uměle 0,32 ha, přirozená obnova buku 0,78 ha.
Další úmyslný zásah v roce 1994 byl zaměřen na uvolnění nárostů (180 m3), vykázaná přirozená obnova na ploše 0,30 ha.
V roce 1995 byla provedena příprava půdy pro přirozenou obnovu na ploše 0,50 ha (frézou s náklady 1,75 tis. Kč).

Hospodářský záměr

Pokračovat v uvolňování odrůstajících bukových nárostů. Doposud zapojené části porostu (západní část) postupně prosvětlovat. Záměrem ve vzniklých nárostech je včasné provedení výchovného zásahu, kdy dojde k odstranění netvárných jedinců a předrostlíků. Vysoké procento netvárných jedinců je zde dáno předchozím dlouhodobým poškozováním okusem.

Porost 350 D6 – PĚKNÁ VYHLÍDKA

rozloha 8.60 ha % jehličnanů 1
věk 142 % listnáčů 99
les. typ 3S1 celková zásoba 3.051 m3
HS 446 zásoba na ha 355 m3
zast. dřevin v % SM 1, DB 20, BK 79
Genetická klasifikace: BK – B

Popis porostu a provedených hospodářských opatření

Porost 350 D6Porost bukové a dubové kmenoviny s vtroušeným smrkem.
Ve východní části rozpracován holosečně (r. 1992, 650 m3), s následnou umělou obnovou na ploše 0,56 ha, přirozená obnova vykázána na ploše 0,44 ha.
Na rok 1997 plánován další zásah (100 m3) zaměřený na uvolňování nárůstů buku.

Hospodářský záměr

Obnovit přirozeným způsobem na buko-dubovou směs s příměsí lípy.

Porost 357 E3 – HRADCE

rozloha 3,36 ha % jehličnanů 2
věk 175 % listnáčů 98
les. typ 4O6 celková zásoba 1,559 m3
HS 446 zásoba na ha 490 m3
zast. dřevin v % SM 2, DB 4
BK41, LP53
Genetická klasifikace: BK – B, DB – B, LP – A

Popis porostu a provedených hospodářských opatření

Porost ve stáří 175 let sestává z lipové a bukové kmenoviny s příměsí smrku a dubu. V prosvětlených částech je nárost buku a nálet lípy, dubu a smrku.
V roce 1995 bylo provedeno proclonění po ploše a uvolnění nárostu (317 m3). Část bukového nárostu byla zaplocena (0,20 ha, délka plotu 280 m, nákladem 20,7 tis. Kč) a doplněna modřínem.

Hospodářský záměr

Zachovat původní dřevinnou skladbu. Přirozené zmlazení podporovat v počáteční fázi jednotlivým výběrem a uvolnit odrůstající nárost v kombinaci s procloněním po ploše. V semenném roce bude nutné provést přípravu půdy.