Adaptační strategie LČR s.p. na změnu klimatu do roku 2030

 
 
 
 
Název projektu:      Adaptační strategie LČR s. p. na změnu klimatu do roku 2030

 

Předpokládané celkové výdaje: 1,936 mil. Kč
Předpokládaná doba realizace: říjen 2021 – prosinec 2022
Poskytovatel podpory: Finanční mechanismus Norska 2014 – 2021
Program: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu
Předpokládaná výše podpory: 1,170 mil. Kč (Norské fondy 994 500 Kč, SFŽP 175 500 Kč)
Cíl projektu
  • Stanovení dlouhodobého strategického přístupu a identifikace opatření, která lze implementovat v souvislosti se změnou klimatu
  • Určení priorit a postupů, které budou dlouhodobě v území realizována v oblasti lesního hospodářství, vodních zdrojů, ochrany obyvatel, ochrany přírody a krajiny za účelem zmírnění dopadů klimatické změny.
Popis projektu

Klíčovou aktivitou projektu je zpracování strategického dokumentu „Adaptační strategie LČR s.p. na změnu klimatu do roku 2030“ definující strategické cíle a jejich hierarchii v hlavních předmětech činnosti s ohledem a probíhající změnu klimatu a její důsledky v lesním hospodářství, vodním hospodářství, ochraně obyvatel a ochraně přírody a krajiny.

Dokument bude zahrnovat analytickou, návrhovou a implementační část a akční plán, umožní koncepční, dlouhodobé plánování jednotlivých opatření až do úrovně realizačních projektů. Ty bude možné následně se stanovenými cíli strategie vyhodnocovat, případně aktualizovat.

Cílem je uchování lesnatosti naší země, zvýšení její odolnosti vůči projevům klimatických změn a jejich důsledkům, udržitelné produkce dřeva coby jedné z mála obnovitelných surovin využívaných ve stavebnictví, papírenství, při výrobě nábytku a dalších předmětů; zlepšení podmínek pro zadržování vody v krajině (realizace opatření na zpomalení povrchového odtoku, umožnění vsaku vody) a jejího udržitelného využívání; zlepšení bezpečnosti a podmínek života obyvatelstva našich měst a obcí, udržení dalších celospolečenských hodnot (půdoochranné, rekreační, zdravotní, kulturní, vzdělávací) našich lesů, v neposlední řadě zachování, případně zlepšení biologické rozmanitosti území.