Moorevital 2018

 

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Název projektu:  MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách

Registrační číslo:     100290546
Prioritní osa 2, Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného užívání zdrojů,
Investiční priorita: 6d) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

Celkové uznatelné náklady:  1 350 324,51 €  z toho LČR  203 681,54 € 
Celková výše podpory EU: 1 217 206,00 €  z toho LČR 173 129,30 €
Kraj: Ústecký / Erzgebirgskreis
Datum zahájení realizace projektu: 05. 07. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Cílem projektu je revitalizace poškozených rašelinných biotopů a zlepšení aktuálního stavu druhů typických pro vrchoviště v rámci soustavy NATURA 2000, zvláště pak tetřívka obecného.

Výsledkem projektu bude revitalizace rašelinišť v Sasku na ploše 162 hektarů a v Česku na části Novoveského rašeliniště 10 hektarů, což obnoví podmínky pro jejich samovolnou regeneraci a zlepší biotop tetřívka v ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská prostřednictvím cílené podpory a výsadby dřevin sloužících jako potravní zdroje tetřívka.

Fotografie: