TetraoVit

 

 

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Název projektu: TetraoVit – Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří

Registrační číslo:     100323904

Prioritní osa 2, Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného užívání zdrojů,

Investiční priorita:

6d) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

Celkové uznatelné náklady: 527 215,26 € z toho LČR 17 000,00 €
Celková výše podpory EU: 448 132,97 € z toho LČR 14 450,00 €
Kraj: Ústecký / Erzgebirgskreis
Datum zahájení realizace projektu: 01. 01. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2021

Cílem projektu je významně přispět k zachování místní biodiverzity zejména s ohledem na výskyt tetřívka obecného a vrchovišť v přeshraničním projektovém území o rozloze 656 hektarů (Lesy ČR 200 ha), které je součástí soustavy Natura 2000.

Výsledkem projektu bude metoda pro analýzu a prognózu biotopů tetřívka obecného, plán lesnických opatření zlepšujících biotopové podmínky tetřívka v projektovém území a plán revitalizace rašelinišť v projektovém území ČR, také realizace ukázkových opatření v prostoru hraničního příkopu v Cínoveckém rašeliništi.

VÝSLEDKY PROJEKTU TETRAOVIT 

Fotografie: