Obnova a využití vápenky u Kovářské

 
Název projektu:      Obnova a využití vápenky u Kovářské                         

 

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004624

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví; 52. výzva IROP, SC 3.1- REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II.

(Projekt byl do konce roku v tzv. zásobníku projektů a jeho uvolněním byla umožněna jeho dotační podpora).

Celkové uznatelné náklady:   8 490 137 Kč
Celková výše podpory EU: 7 216 617 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu:     1. 6. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Projekt řeší obnovu historického objektu vápenky, která se nachází v nezastavěné, zalesněné oblasti na okraji vápencového lomu zhruba jeden kilometr jihozápadně od Kovářské, při cestě do obce Háj u Loučné pod Klínovcem. Objekt zapsaný v seznamu kulturních památek ČR byl v havarijním stavu. Z areálu vápenky zůstala zachována nezastřešená torza obou pecí (věží), zdivo objektu, který byl situován mezi nimi a zbytky zdiva jižně od pecí. Objekt vykazoval dlouhodobě četné závažné poruchy statického charakteru.

 

V rámci realizace projektu bude:

Odstraněna veškerá náletová zeleň z korun zdí, svislých ploch zdiva i z vnitřních prostor; provedena stabilizace a vysprávka kamenného zdiva a koruny (zadrnování) a konzervace spár za použití techniky dochovaného spárování; nové vyzdívky budou respektovat strukturu původního zdiva (použit původní kámen s pojivem vápenné malty); na vnitřní části jižní věže bude provedeno vnitřní nepohledové zastřešení nízkou pultovou zelenou střechou chránící před klimatickými vlivy částečně zachovaný povalový strop, který bude zakonzervován a repasován; provedeno statické zajištění a dozdění kleneb; okenní a dveřní otvory v nižších patrech budou osazeny dřevěnou plnou svlakovou výplní s možností otevření; spadaná suť uvnitř a v okolí vápenky bude odstraněna, kamenný a vhodný cihelný materiál bude použit k vyzdívkám,.

Interiér jižní věže bude po obnově zpřístupněn veřejnosti, k tomuto účelu bude osazeno u vstupu dřevěné zábradlí a dřevěná vyrovnávací rampa a mezi prvním a druhým a druhým a třetím podlažím žebříkové dřevěné schodiště se zábradlím.

Kolem objektu vápenky je od hlavní přístupové cesty navržena nová stezka s naučnými dřevěnými informačními tabulemi a zastřešeným sezením. Uvnitř vápenky (věže) bude zřízena naučná expozice pro veřejnost.

Objekt byl postaven v první polovině 19. století a majitelem byl původně rod Buquoyů. Zpracovával se zde vápenec z přilehlého lomu nebo z lomu na Vápenném vrchu. Provoz vápenky byl ukončen v letech 1923–24, poté následovaly pouze krátkodobé pokusy obnovení provozu. Vápenka u Kovářské je nyní součástí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který je od roku 2019 zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Ve spolupráci s městem Loučná pod Klínovcem je již, po dokončení stavebních prací v rámci I. etapy, tato unikátní památka zpřístupněna veřejnosti.