Dobrý trend hospodaření LČR pokračuje

HV za leden – květen 2010: 1 miliarda 467 milionů korun

Lesy ČR pokračují v nastaveném dobrém trendu hospodaření: hospodářský výsledek Lesů ČR za leden až květen 2010 je 1 miliarda 467 milionů korun i přes řešení následků povodní ve výši přes půl miliardy korun. Ve srovnání hospodaření podniku se stejným obdobím loňského roku jde o nárůst o 1 miliardu 384 milionů korun. Dosažené hospodářské výsledky na svém zasedání minulý týden projednala Dozorčí rada Lesů ČR, která ocenila dobré hospodaření podniku a vyjádřila poděkování vedení podniku.

K hospodaření podniku uvádí generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora: „Prokázalo se, že v loňském roce přijatý restrukturalizační program v oblasti hospodaření a optimalizaci nákladů přináší pozitivní výsledky, a že jsme udělali krok správným směrem. Zlepšení hospodaření je výsledkem i nárůstu průměrných prodejních cen dříví. Přestože se podnik musí vypořádat s vysokými mimořádnými náklady na likvidaci povodňových škod a dalších škod způsobených vichřicemi, věříme, že tyto mimořádné náklady, přesahující půl miliardy korun, výrazně neovlivní dosavadní vzestupný trend hospodaření.“

I přes relativně velký objem poničeného dříví v důsledku povodní a vichřic nebude celkový roční objem těžeb překročen, zpracování dříví proběhne tak, aby nebyl ohrožen stav lesa a nevzniklo riziko kůrovcové kalamity. Zaměstnanci podniku intenzivně pracují na odstraňování následků škod tak, aby byla zajištěna řádná péče o les, o vodní toky i ostatní spravovaný majetek.

V Hradci Králové, 1. července 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.