Lesy České republiky, s. p., úspěšně čerpají dotace z evropských fondů

Lesy České republiky, s. p., v první polovině roku podaly 38 žádostí o dotaci na projekty spolufinancované Evropskou unií. Úspěšnost při podání těchto žádostí o dotaci dosáhla 88%. Do regionů tak prostřednictvím projektů Lesů České republiky, s. p., bude investováno více než 171 milionů korun, z tohoto z evropských fondů 151 milionů korun a finanční spoluúčast Lesy České republiky, s. p., bude větší než 20 milionů korun.

„Díky kvalitně připraveným projektům se nám daří úspěšně čerpat finanční prostředky z evropských fondů“, uvedl Ing. Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p. Významně posílit využívání dotační politiky EU byl jeden z bodů, kterými ministr zemědělství Petr Gandalovič pověřil Jiřího Nováka při jmenování do funkce generálního ředitele.

Státním zemědělským intervenčním fondem bylo z Programu rozvoje venkova schváleno poskytnutí dotací na 26 projektů o celkových nákladech 123 milionů korun. Tato částka obsahuje 14 milionů korun vlastních zdrojů, které Lesy České republiky, s. p., vkládají do realizace projektů jako svou finanční spoluúčast. Podpořené projekty jsou zaměřeny na obnovu lesního potenciálu po kalamitách, zavádění preventivních opatření v lesích (odstranění povodňových škod, hrazení bystřin) a zvyšování společenské hodnoty lesů (rekonstrukce turistických stezek, budování naučných stezek, odpočinkových míst).

V rámci Ministerstvem životního prostředí ČR vypsaných výzev na podání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí podaly Lesy České republiky, s. p., ve druhé výzvě 14 žádostí. Podpořeno bylo 12 projektů o celkových nákladech 48 milionů korun. Finanční spoluúčast Lesů České republiky, s. p., činí více než 6 milionů korun. Projekty podpořené v ose 6 pomohou zlepšovat stav přírody a krajiny.

Ve 3. čtvrtletí 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR vypíše další výzvy na podání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Lesy České republiky, s. p., se připravují na podání dalších 40 projektů o celkovém finančním objemu cca 200 milionů korun. Připravované projekty jsou zaměřeny na zkvalitnění nakládání s odpady, na staré ekologické zátěže – analýza rizik, podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny a podporu regenerace urbanizované krajiny. Stejně tak i v rámci Programu rozvoje venkova (předpokládaný termín dalšího kola je I. Q 2009) se v současné době připravuje 14 projektů za cca 53 milionů korun.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz