Lesy ČR naplno rozbíhají jarní výsadbu nových lesů

V lesích spravovaných státním podnikem Lesy ČR se v těchto dnech na plno rozbíhá jarní výsadba nových stromků. Obnova lesa patří mezi hlavní priority podniku. Lesy ČR letos vysadí takřka 63 milionů sazenic nových lesních stromků a to opět na ploše téměř 11 tisíc hektarů. Půjde o více než 40 druhů stromů a keřů, které přispějí k vyšší druhové rozmanitosti našich lesů.

Na novou výsadbu letos vynaložíme kolem 660 milionů korun. Celkové náklady na pěstební činnost včetně ochrany a výchovy mladých porostů opět dosáhnou stejně jako loni téměř 2 miliard korun. Tyto peníze investujeme z prostředků, které si podnik sám vydělal. Současně díky včasné přípravě porostů a odborné péči, kterou Lesy ČR porostům věnují, dosáhneme i v roce 2011 vysokého podílu přirozené obnovy lesa. Přirozeně obnovíme dalších 2500 až 3000 hektarů. Zvyšováním podílu přirozené obnovy tak maximálně využíváme potenciálu přírodních procesů,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. 

Jarní výsadba nových stromků představuje 90 % veškerého ročního zalesňování. Tyto práce skončí nejpozději koncem května. Druhá fáze zalesňovacích prací začne na podzim, kdy se vysazují hlavně listnaté dřeviny. „Uvědomujeme si, že stromy, které letos zasadíme, se dožijí dospělosti až ve 22. století. Naším cílem je, aby tyto nové porosty dokázaly v průběhu svého vývoje odolat nejrůznějším klimatickým jevům. Mezi významné aspekty nové výsadby porostů patří skupinovité smíšení dřevin. Smíšené lesní porosty jsou totiž schopny se lépe přizpůsobit častým extrémům měnících se přírodních podmínek. Při obnově porostů výrazně překračujeme zákonem stanovené procento melioračních a zpevňujících dřevin,“ doplňuje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Lesy ČR pro zvýšení pestrosti lesů využívají k obnově i zdomácnělé druhy dřevin, mezi které patří například douglaska. Letos podnik plánuje její vysazení na cca 50 hektarech. Na některých stanovištích tyto dřeviny představují produkčně i ekologicky zajímavou alternativu dřevinné skladby.

Obnova lesa je zákonnou povinností každého vlastníka lesa. Jde o přirozenou součást péče o les. „Zákon ukládá vlastníkovi zalesnění do dvou let od vzniku holiny. Lesy ČR však zalesňují plochy vzniklé po těžbách většinou ještě v roce těžby,“ dodává generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Na veškeré náklady, včetně těch na pěstební činnost a obnovu lesních porostů, si Lesy ČR musí vydělat svou vlastní činností. Podnik tak nezatěžuje výdaje státního rozpočtu, naopak do státního rozpočtu významné finanční prostředky odvádí. Podle zatím ještě neauditovaných údajů dosáhl v roce 2010 hospodářský výsledek Lesů ČR před zdaněním částky 3,13 miliardy. To je nejvíce za celou dobu existence podniku.

Lesy ČR pečují o lesy ve své správě podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Dokladem řádné a kvalitní péče o les je prestižní mezinárodně platný certifikát PEFC udělený Lesům ČR nezávislým certifikačním orgánem. Je tedy externě ověřeno, že hospodaření Lesů ČR není na úkor lesa. Lesy ČR mají tímto systémem certifikováno 100% svých lesů. PEFC je celosvětově největší mezinárodní systém certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích. Na světě je tímto systémem certifikováno přes 200 milionů hektarů lesa, v České republice pak téměř 1,9 milionu hektarů.

V Hradci Králové, 31. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.