Lesy ČR pozastavují vypsaný tendr na lesnické práce

Lesy ČR dne 26. února 2010 obdržely oficiální sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které Lesům ČR ukládá dočasně pozastavit vyhlášené zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“. Lesy ČR dané sdělení ÚOHS respektují a v dané záležitostí úřadu podají své vysvětlení.

Vyhlášené zadávací řízení je plně v souladu se stanoviskem zakladatele podniku – Ministerstva zemědělství a současně se striktně řídí  příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách, lesním zákonem a dalšími souvisejícími právními předpisy. O principech řízení se navíc vedla otevřená diskuse se všemi zainteresovanými stranami včetně ÚOHS.

Lesy ČR proto věří, že po vyjasnění situace bude zadávací řízení dále pokračovat.  Harmonogram je nastaven tak, aby smlouvy s vítězi tendru mohly být podepsány bez časového prodlení ještě před koncem roku 2010.

Smluvní vztahy se současnými dodavateli končí nejpozději k 31.12. 2010. Pokud by došlo k výraznějšímu posunu v harmonogramu zadávacího řízení,  pak by to fakticky znamenalo, že nejdéle od 1.1. 2011 dojde k výraznému omezení prací v lesích včetně pěstební i těžební činnosti a následnému omezení dodávek dříví.

V Hradci Králové 1. března 2010

 Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m
    3
    dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU .

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz