100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

Datum publikace:

U příležitosti stoletého výročí rozhodnutí arcivévody Eugena, jímž povolil vypuštění kamzíka horského do lesního masívu v blízkosti Karlovy Studánky v Jeseníkách, uspořádalo Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností mezinárodní konferenci „100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách“.

 

Nad konferenci přijal záštitu ministr zemědělství ČR, hejtman Moravskoslezského kraje a hejtman Olomouckého kraje. Finančně přispělo MZe ČR, KÚ Olomouckého kraje, KÚ Moravskoslezského kraje, Město Jeseník, Lesy ČR, s. p., ČMMJ, Pradědský lesní závod, a. s., Pivovar holba Hanušovice, a.s., Rotas, s. r. o., OMS Šumperk, Myslivecká nadace a Selská pekárna, s. r. o., Jeseník.

Místo konání – Zámek v Bruntále i datum 11. a 12. říjen bylo zvoleno symbolicky s historickými událostmi. Slavnostní ráz konference umocnila trojvýstava před jejím zahájením. Prvá z nich byla výstava autorská, na níž několik fotografů kamzičí zvěře vystavilo své fotografie, druhá a třetí, jejichž autory byli Ing. Jiří Pecháček a Ing. Milena Hamerská, dokládala na přehledných panelech celou historii života kamzíků v Jeseníkách až do dneška a veškeré životní projevy této zvěře.

Před vlastní výstavou vystoupil před shromážděnými účastníky na nádvoří zámku Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník ve složení Renáta Jeřábková, Anna Vencálková, Radek Procházka a Bc. Zdeněk Pavlíček, předseda o. s. Jesenický kamzík, který všechny na zámku přivítal, představil autory výstavy a popřál všem příjemný pobyt a pěkné zážitky.

Po zhlédnutí výstavy a krátkém občerstvení, zajišťovaném studenty Střední odborné školy Bruntál, p. o., následovala vlastní odborná konference. Před jejím oficiálním zahájením přivítala na Zámku v Bruntále jeho ředitelka Mgr. Hana Garncarzová. Celý průběh jednání pak moderoval předseda o. s. Jesenický kamzík Zdeněk Pavlíček. Přivítal vzácné hosty Ing. Jaroslava Palase, hejtmana Moravskoslezského kraje, zástupce Olomouckého kraje Ing. Miroslava Kvapila, JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, ředitele KŘ LČR Šumperk, vedoucí Správy CHKO Jeseníky Ing. Michaelu Pruknerovou, zástupce ČMMJ a Myslivecké rady, všechny přednášející, zejména pak kolegy ze Slovenska a ostatní účastníky konference. U příležitosti této konference předal malý dárek Ing. Jiřímu Mlčouškovi a ocenil jeho životní zásluhy ve vztahu k jesenickým kamzíkům.

Celková účast (115) a stoprocentní disciplína posluchačů v průběhu jednání svědčila o nebývalém zájmu o problematiku kamzičí zvěře v Jeseníkách.

V průběhu dvou dnů konference odezněly následující odborné referáty:

 • Chov kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku
  autor: Ing. Jiří Silvestr
 • Kamzík horský v Jeseníkách z pohledu ochrany přírody
  autor: Mgr. Jindřich Chlápek
 • „Nové druhy“ kamzíků a jejich rozšíření
  autor: Prof., RNDr. Petr Koubek, CSc.
 • 105 let chovu kamzíka v Lužických horách
  autor: Ing. Pavel Bik
 • Situace kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) v Rakousku
  autor: MVDr. Miroslav Vodňanský, Ph.D.
 • Kamzík vrchovský na Slovensku
  autor: RNDr. Josef Radúch
 • Právní aspekty původnosti zvěře ve vztahu ke kamzíku horskému
  autor: JUDr., Ing. Martin Flora, Dr.
 • Kamzík v Hrubém Jeseníku – příklad střetu zájmu při ochraně přírody a krajiny
  autor: Doc., Dr. Ing. Petr Horáček
 • Priestorová a vertikálna distribúcia kamzíkov v TANAP-e
  autor: Bc. Milan Ballo, RNDr. Ladislav Holko, CSc.
 • Kamzík horský z pohledu Českomoravské myslivecké jednoty
  autor: Ing. Vladimír Diviš
 • Zdravotní problematika kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)
  autor: MVDr. Pavel Forejtek, CSc., Prof., MVDr. Karel Chroust, DrSc.

Společenskému večeru, uskutečněnému po prvním dnu jednání ve sklepních prostorách zámku, opětně s bezchybným zabezpečením studenty SOŠ Bruntál, předcházelo koncertní vystoupení zdvojeného souboru loveckých trubačů z LS Jeseník a LS Javorník, divadelní scénka amatérských herců z Hlavnice a vystoupení členů Klubu vojenské historie „C.K. polní myslivci“ ze Zlatých Hor.

Dvoudenní pracovní jednání bylo vedeno velmi korektně se snahou najít společnou řeč jak lesníků, myslivců, tak i ochranářů, o čemž svědčí i následně uvedené doporučení.


Společný nástup na nádvoří zámku

Prof. Koubek v diskusi

Závěry a doporučení Mezinárodní konference „100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách“

Organizátoři konference s potěšením konstatují a oceňují, že odbornou veřejností byla konference přijata jako důležitá a velmi potřebná. Dokládá to počet účastníků, úroveň a počet přednášejících i celková konstruktivní atmosféra jednání.
Účastníci konference konstatují, že byl na konferenci všeobecně deklarován zájem vést společná konstruktivní jednání, která povedou k zajištění budoucnosti kamzíka horského v Jeseníkách za podmínek přijatelných pro všechny dotčené strany.
Účastníci konference oceňují změnu přístupu Správy CHKO Jeseníky ve vztahu ke kamzičí zvěři.
Účastníci konference konstatují, že všichni účastníci akceptují požadavek CHKO Jeseníky a ochrany přírody obecně na maximální možnou eliminaci škodlivého vlivu kamzíka horského v lokalitě Velká Kotlina. Účastníci konference deklarují vůli ke společnému hledání technického řešení, aby tento požadavek byl zajištěn.
Účastníci konference doporučují, aby CHKO Jeseníky, resp. orgány ochrany přírody zadaly nový vědecký výzkum, který by zmapoval skutečný vliv kamzíka horského na prostředí Jeseníků, a který by se stal podkladem pro další jednání o případném zvýšení stavu kamzičí zvěře v Jeseníkách. Současně doporučují občanskému sdružení Jesenický kamzík, aby jednání o navýšení stavu inicioval.
Účastníci konference doporučují, aby občanské sdružení Jesenický Kamzík iniciovalo jednání kompetentních představitelů Správy CHKO Jeseníky, Lesů ČR a ČMMJ, které bude pokračováním jednání podle závěrů této konference.
Účastníci konference doporučují věnovat nadále velkou pozornost zdravotnímu stavu jesenické populace kamzíka horského, která je v Evropském regionu nejzdravější populací této zvěře, a je velmi žádoucí, aby byl tento stav zachován.
Účastníci konference doporučují kompetentním orgánům, aby zvážily možnost změny legislativních předpisů při stanovení počtu zvěře od tzv. „normovaných stavů“ k posuzování skutečných a konkrétních důsledků vlivu zvěře na prostředí a případných škod zvěří způsobených.
Účastníci konference vyzývají uživatele a držitele honiteb, aby se připojili ke všeobecné společné snaze o zachování populace kamzíka horského v Jeseníkách a případnému navýšení jeho stavu mimo jiné také zamezením nelegálních odlovů.

Závěrem je nutno ocenit vykonanou práci organizátorů konference a za to jim poděkovat. Poděkování si také zaslouží všichni přednášející a účastníci konference, kteří svou přítomnosti vyjádřili podporu k tomu, aby se s kamzičí zvěří mohly setkávat v Jeseníkách i příští generace.

Ing. Jaromír Latner, CSc.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód