Jak budou Lesy ČR pronajímat honitby?

Datum publikace:

V letošním roce končí nájemní období honiteb Lesů ČR. Proto státní podnik vypisuje výběrové řízení na desetiletý pronájem zhruba 650 honiteb. Jaký bude hlavní princip pronájmu, jaké změny ve výběrovém řízení a smluvních podmínkách podnik připravil, jakým způsobem bude uplatňováno opční právo? Nejen na tyto otázky pro Silvarium.cz odpověděl Pavel Indra, pověřený výkonem funkce výrobně technického ředitele Lesů ČR.

 

U kolika z celkového počtu vlastních honiteb Lesů ČR letos končí nájemní smlouvy a jaké je časové rozložení konce platnosti honiteb v průběhu roku?

Časový interval konce smluv je odvozen od jejich podpisu před deseti lety. Nájemní smlouvy proto končí většinou v období od konce března do května, ale některé smlouvy budou končit i v další části roku až do podzimu. Jedná se přibližně o 650 smluv.

Hodláte nějak zasahovat do vlastních honiteb, u nichž končí nájemní vztah, např. využít zákonnou minimální výměru 500 ha a dělit větší honitby na menší, které by se pak pronajaly? Nebo naopak některé honitby sloučit?

Lesy České republiky mají zájem v maximální míře zachovat stávající honitby.

Popište prosím základní principy pronájmu honiteb pro období 2013-2023.

Princip vychází z požadavků zákona o myslivosti – zájemce (včetně dosavadního nájemce s opcí) musí splnit zákonná kritéria (§ 32 ZoM). Pokud je splní, budou nabídky posuzovány dle kritéria nabídnutého nájemného a kritéria záměru hospodaření v honitbě. Tím budou stanoveny i konečné podmínky pro případného držitele opce, se kterým bude jednáno jako s prvním v pořadí. V případě, že pro něj nabídnuté podmínky nebudou akceptovatelné, bude vyzván zájemce s nejlépe hodnocenou nabídkou. Pokud vítězný zájemce neposkytne potřebnou součinnost, propadne mu kauce a bude znovu osloven držitel opce za podmínek druhé nejvýhodnější nabídky. Tento postup bude případně opakován do úrovně třetí nabídky v pořadí, další zájemci již nebudou oslovováni a výběrové řízení bude ukončeno bez podpisu smlouvy. Honitba potom bude znovu nabídnuta v novém výběrovém řízení.

Od počátku letošního roku probíhalo na jednotlivých lesních správách ověřování způsobilosti dosavadních nájemců uplatnit opční právo. Podle jakých kritérií a s jakým výsledkem?

K tomu zákon o myslivosti říká: Pokud v případech stávající honitby na honebních pozemcích státu uplatní dosavadní nájemce zájem o opětovné uzavření nájemní smlouvy na další období, bude s ním jednáno o uzavření smlouvy podle podmínek stanovených pro výběrové řízení jako s prvním. Toto právo nevzniká, jestliže se držitel rozhodne užívat honitbu na vlastní náklad nebo pokud nájemce v průběhu uplynulé doby nájmu porušil nájemní smlouvu nebo mu byla orgánem státní správy myslivosti uložena pokuta podle zákona o myslivosti.

Předmětem šetření tedy bylo především ověření, zda nájemce neobdržel pokutu od orgánu státní správy myslivosti, a také zda podstatným způsobem neporušil nájemní smlouvu – například opakovanou platební nekázní, opakovaným nesplněním plánu lovu či znemožněním kontroly jeho plnění. Lze říci, možná i po zkušenostech z předchozího mysliveckého období, že naprostá většina nájemců uvedená kritéria splnila a opční právo jim bude přiznáno. Zda jej využijí, zůstává jejich rozhodnutím. Od nás dostanou informace vždy v době vypsání výběrového řízení na příslušnou honitbu, jakým způsobem mají využití opčního práva uplatnit.

Podle jakého klíče se bude stanovovat kauce na jednotlivé honitby?

Kauce bude požadována ve výši odpovídající minimální výši nájemného. Minimální výše nájemného, která bude stanovena pro každou honitbu zvlášť, přitom bude vycházet z dosavadního nájemného na dané honitbě upraveného o inflaci za rok 2012, přičemž musí činit nejméně 50 Kč/ha.

Co bude hrát při výběru nejvhodnější nabídky nejdůležitější roli?

Lesy ČR budou hodnotit zákonem definované požadavky. S ohledem na stanovení váhy bude rozhodující výše nabídnutého nájemného. Tímto nastavením Lesy ČR zohlednily závěr šetření Nejvyššího kontrolního úřadu, kterým Lesům ČR doporučil klást větší důraz na nabídkovou cenu nájmu honitby.

Jak chcete bránit spekulacím při výběrových řízeních, např. účelově stanovené vysoké nabídce za pronájem a následnému odstoupení od smlouvy ve prospěch druhého či dalšího účastníka řízení?

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení bude složení kauce ve výši minimálního nájemného. V případě, že vítězný uchazeč neposkytne součinnost k uzavření smlouvy, propadne kauce ve prospěch Lesů ČR. Současně však platí, že po odstoupení vybraného uchazeče bude znovu jednáno s držitelem opčního práva.

Počítáte i s variantou, že o některé honitby nemusí být za nově stanovených podmínek zájem? Co pak nastane? Bude je podnik obhospodařovat ve své režii do doby, než se najde zájemce, nebo dojde k úpravě kauce?

Máme zájem pronajmout všechny doposud pronajímané honitby s výjimkou těch, u kterých mohou být honební pozemky dotčeny církevními restitucemi.

V případě, že ve lhůtě pro podání nabídek nebudou podány žádné nabídky, bude vyzván k uzavření nájemní smlouvy dosavadní nájemce, a to za nájemné odpovídající minimální výši nájemného. Pokud ani dosavadní nájemce neuzavře smlouvu, bude výběrové řízení zrušeno a následně vyhlášeno nové.

Jak konkrétně ovlivní proces pronájmu honiteb probíhající církevní restituce?

Honitby, u kterých předpokládáme, že se po vydání majetku změní držitel honitby, budou ponechány v režii Lesů ČR a pronajímány prozatím nebudou. Tímto postupem bude zabezpečeno, že nedojde k porušení ust. § 13 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který zakazuje zatížit dotčený majetek právy třetích osob.

Budou se nové nájemní smlouvy nějak podstatně lišit od těch současných? (např. v souvislosti s plánováním lovu a kontrolou jeho plnění, škodami působenými zvěří …)

Dojde k úpravě možnosti odstoupit od smlouvy. Lesy ČR podporují zákonem stanovenou desetiletou dobu trvání nájemní smlouvy, a proto možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu např. po roce trvání smlouvy již nebude přípustná. Dále hodláme lépe zajistit budoucí pohledávky Lesů ČR vzniklé v době trvání smluvního vztahu. Proto zavedeme institut tzv. bianco směnky, který nájemce zaváže plnit všechny své závazky do stanoveného limitu. Zajištění formou směnky bylo zvoleno s ohledem na desetiletou dobu platnosti smlouvy jako pro nájemce nejlevnější varianta.

Další změny mají spíše charakter zpřesnění dosavadních smluv – například posílení role držitele honitby při regulaci stavů zvěře prostřednictvím plánů lovu a chovu spárkaté zvěře a tím i omezení škod zvěří.

Kde si budou moci zájemci vyzvednout podklady?

Podklady k jednotlivým honitbám budou vydávány na místně příslušných lesních správách a lesních závodech LČR.

Děkujeme za odpovědi.

David Vaca, Jan Příhoda

Rozhovor je převzat z informačního serveru Silvarium.cz,

Související články

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód