Nové odborné publikace a knihy – březen 2010

Datum publikace:

Všechny moje hlasy …
Knižní rozhovor s Prof. Ing. et Ing. h.c. Josefem Hromasem, CSc., legendou české myslivosti

Oldřich Koudelka

hromas_147x136.jpg

Kniha se podrobně věnuje mimořádné myslivecké osobnosti profesoru Ing. et Ing. h.c. Josefu Hromasovi, CSc. Publikace z pera novináře a spisovatele PhDr. Oldřicha Koudelky, předsedy Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě, zevrubně představuje dílo a aktivity tohoto prvního profesora myslivosti u nás. Profesor je legendou, mimořádnou mysliveckou osobností jak na domácí, tak i zahraniční scéně. V letech 1990-2005 zastával post předsedy Českomoravské myslivecké jednoty, v roce 2006 se stal jejím čestným předsedou, působí také v ústřední hodnotitelské komisi trofejí a v dalších odborných funkcích, Je uznávaným odborníkem i v mezinárodním měřítku, jako člen se aktivně podílí na fungování Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře CIC. Na prahu svého významného životního jubilea – pětasedmdesátin – pan profesor nechal nahlédnout i do svého soukromého života, do těch zákoutí svých rozvětvených aktivit, která byla dosud neznámá či jen pootevřená. Vše prostřednictvím knihy – knižního rozhovoru „Všechny moje hlasy …“. Zkušený autor zvolil méně tradiční literární formu ne náhodou. Prostřednictvím několika desítek pečlivě zvolených otázek se lépe dostal k „jádru věci“. Pozitivem knihy bezesporu je, že nepředstavuje Josefa Hromase jen jako osobnost spojenou celoživotně s myslivostí, hodnocením trofejí, pedagogickou činností a vědeckým působením na Lesnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, ale rovněž jako citlivého a vnímavého člověka jiných zájmů, jako manžela, rodiče a prarodiče, člověka s klady, zápory i zajímavou životní filozofií. Samotný rozhovor je doplněn několika zkrácenými a editorsky upravenými statěmi, které jsou jen drobným nástinem toho, čím se profesor Josef Hromas za více než půlstoletí své vědecké, pedagogické a organizátorské práce zabýval. Chybět pochopitelně nemohou ani vtipné glosy a vzpomínky jeho dřívějších i současných spolupracovníků, kamarádů, vědeckých osobností, studentů, ale i obyčejných myslivců. Knihu doplňuje šest desítek černobílých i barevných fotografií, barevné reprodukce a kresby akademického malíře Václava Nasvětila, ale také vložené DVD z dílny Františka Koldy, kde se na živém záznamu pan profesor vyjadřuje do kamery k některým současným problémům v české myslivosti. Nechybí ani cizojazyčné resumé – v německém, ruském a anglickém jazyce.

Vyd. TG TISK, s.r.o., Lanškroun, ve spolupráci s Klubem autorů při ČMMJ, Lanškroun, 2009
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou knihovnu LČR HK/

Liška a větší šelmy (psík mývalovitý, mýval, liška, šakal, medvěd, rys, kočka)

Vojtěch Škaloud

liska_148x208.jpg

Kniha, která je první částí rozsáhlého a kompletního díla o naší srstnaté zvěři, je v mnoha směrech originální. U jednotlivých druhů zvěře detailně popisuje vzhled, životní prostředí a získávání potravy, kapitoly o rozmnožování sledují všechny fáze, to je říji a její projevy, porod a péči o mláďata i jejich osamostatňování, také poznatky o chování jsou popsány velmi podrobně (chování teritoriální, potravní, sociální, denní aktivita). Autor tak ve svém díle shrnuje téměř všechny dostupné poznatky, které jsou o jednotlivých druzích známy. Zaměřuje se i na interpretaci poznatků v širších souvislostech, především geografických – neomezuje se jen na střední Evropu, ale i na další evropské a někdy i asijské a severoamerické regiony (podle rozsahu rozšíření jednotlivých druhů). Srovnává také příbuzné druhy nebo poddruhy, včetně kožešinových (liška) nebo domácích zvířat (kočka). Poznatky o životě zdivočelých koček v naší přírodě jsou v myslivecké literatuře zcela ojedinělé. Patrně u nás první jsou i stručné monografie psíka mývalovitého a mývala, kteří jsou stále častějším úlovkem našich myslivců. Kniha především v maximální míře seznamuje myslivce i další zájemce o přírodu s detaily o životě našich větších druhů šelem. Je založena především na textu, to je na podrobných popisech tematiky. Text je doplněn několika perokresbami Oldřicha Tripese. Z důvodu lepší cenové dostupnosti knihy však nebyly zařazeny barevné fotografie, kterých je publikováno v odborných časopisech, speciálních fotografických publikacích i na internetu nepřeberné množství. Tato kniha by měla zacelit mezery v původní české myslivecké literatuře týkající se trofejových šelem.

Vyd. Nakladatelství Brázda, s.r.o., Praha, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Sova pálená

Karel Poprach

vypalena-sova_148x208.jpg

V rozsáhlé monografii o sově pálené, kterou provází bohatý obrazový materiál (tabulky, mapy, grafy a barevné i černobílé fotografie), autor postupně představuje a probírá názvosloví sovy pálené, historii, taxonomii, areál a početnost druhu, popis a hlasy sovy pálené, hnízdiště a stanoviště, rozšíření s ohledem k nadmořské výšce, hnízdní biologii a potravní ekologii, přesuny a migraci, výskyt na území České republiky, hnízdní hustotu, příčiny ústupu, příčiny úhynu a délku života sovy pálené a její ochranu. Pozornost si zaslouží kapitola, která se zabývá analýzou dat získaných kroužkovací činností, a názorné fotografie způsobů umístění hnízdních budek včetně jejich speciálních úprav, které zabraňují vstupu kuny skalní. V závěru knihy nechybí vysvětlení použitých zkratek, přehled použité literatury a poděkování.

Vyd. občanské sdružení TYTO, Nenakonice, 2008
/darováno Karlem Poprachem z občanského sdružení TYTO technické knihovně LČR HK/

Sokoliarstvo
2. diel: Naše dravce a sovy

Tomáš Krivjanský

sokolici_148x208.jpg

Druhý díl knihy věnované sokolnictví podrobně seznamuje s dravci a sovami žijícími na Slovensku. Úvod knihy obsahuje informace o sokolnických publikacích, které vyšly po roce 1930 v Československu a po jeho rozdělení v roce 1992 v obou státech. Po kapitole věnované obecnému popisu ptáků a jejich biologii následuje kapitola o slovenských dravcích, která probírá myslivecké zatřídění sov a dravců, způsoby lovu prostřednictvím nejrozšířenějších dravců, ornitologické zatřídění dravců a zatřídění slovenských dravců v jednotlivých čeledích. Základ knihy tvoří podrobný popis jednotlivých dravců a sov. Text je doplněn velkým množstvím převážně barevných fotografií ptáků v různých fázích života a v různých situacích a také pérovkami, které zachycují některé dravce při lovu. Publikace obsahuje rovněž velké množství archivních dokumentárních fotografií ze sokolnických akcí.

Vyd. Vydavateľstvo EPOS, s.r.o., Ružomberok, 2009
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou knihovnu LČR HK/

Vážky České republiky
Ekologie, ochrana a rozšíření

Aleš Dolný, Dan Bárta a kolektiv

Reprezentativní publikace velkého formátu je rozčleněna do 11 základních kapitol. Po úvodní části následuje kapitola „Základní charakteristika řádu vážky (Odonata)“, která popisuje systém, fylogenezi a počet druhů, celkový vzhled, stavbu těla, zvláštnosti biologie a chování vážek, mezidruhové vztahy a praktické využití vážek pro bioindikaci. Další kapitola „Přírodní poměry České republiky“ charakterizuje geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry, které mají vztah ke složení fauny vážek v České republice. Kapitola „Česká odonatologie: historie a současnost“ se zabývá vývojem výzkumu vážek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a přináší bibliografii o vážkách České republiky. Kapitola „Metodologie: východiska, sběr dat a použité postupy“ vysvětluje způsob zpracování dat pro mapy, grafy a fotodokumentaci vážek a předkládá základní rozbor výsledků, prozkoumanost území ČR, rozbor počtu druhů, časový rozbor získaných dat, souhrnný přehled nálezů druhů, výskyt podle nadmořské výšky a sezonní fenologie. Kapitola „Biotopy“ rozebírá vody od pramene, vodní toky, stojaté vody, rašeliniště, antropicky podmíněné vody, terestrické biotopy a uvádí prostorové rozmístění druhů podle charakteru prostředí. Kapitola „Ochrana a ohrožení vážek ČR“ se zabývá legislativou, právními normami ČR, normami mezinárodními a červenými seznamy. Uzavírají ji návody k aktivní ochraně a managementu lokalit. Podrobně jsou popsány zásady managementu nejvýznamnějších typů biotopů, zejména s ohledem na soustavu Natura 2000. Další kapitola „Biomonitoring vážek“ se zaměřuje na kvantitativní zjišťování jedinců. V nejrozsáhlejší kapitole „Popis druhů“ jsou každému druhu věnovány nejčastěji čtyři, ale i více stran. Vždy jsou uvedeny poznávací znaky dospělce, který je zobrazen z boku a ze shora (samec a samice), dále je uvedena bionomie a fenologie, nároky na stanoviště, areál (rozšíření druhu ve světě), rozšíření v ČR, ohrožení a nejvýznamnější použitá literatura. Graficky je zachycena doba líhnutí a doba letu v procentech nálezů v jednotlivých měsících, výskyt v nadmořské výšce. Síťová mapa zachycuje nálezy od roku 1949, z období let 1950-1989 a 1990-2007. Každý rod doplňují fotografie druhů v terénu. Přehled druhů uzavírají tři druhy s možným výskytem v ČR. Závěrečná část obsahuje seznam literatury, vědecké názvy vážek a jejich synonyma, rejstřík fotografií podle druhů a podle autorů – fotokredity. Jako dodatek s poznámkami je uvedeno 18 velmi málo nalézaných druhů, jejich nové lokality, které nejsou zachyceny v hlavní části knihy, protože byly zjištěny až během tisku. Na závěr jsou uvedeny stručné charakteristiky autorů knihy. Všechny kapitoly jsou doplněny anglickým souhrnem a literaturou.

Vyd. Český svaz ochránců přírody, Vlašim, 2007
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Slovník pomístních jmen v Čechách. IV (Bíg-Bož)

Jana Matúšová a kolektiv

Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest – v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory. Ve čtvrtém svazku Slovníku pomístních jmen v Čechách jsou představena pomístní jména, která začínají písmeny Bíg-Bož nebo obsahují slova začínající těmito písmeny.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných informací Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2008
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

FORMICA – zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu mravenců

formicka_148x208.jpg

11. a 12. ročník periodického zpravodaje (ročenky), který publikuje články s tematikou výzkumu a ochrany mravenců.

Vyd. Český svaz ochránců přírody, 51/17 Základní organizace ČSOP Krkonoše, Hostinné, 2008, 2009
/přiděleno technické knihovně LČR HK/

Jiří Uhlíř

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód