Nové odborné publikace a knihy – červen 2011

Datum publikace:

z oboru lesnictví a příbuzných oborů

Pěstování lesů I.: Ekologické základy pěstování lesů
Zdeněk Poleno, Stanislav Vacek a kolektiv

pestovani-lesa-1_148x208.jpg

První díl třísvazkové monografie Pěstování lesů přináší moderním způsobem pojatý souhrnný přehled ekologických základů pěstování lesů. V úvodu po nezbytné charakteristice lesa jako součásti biosféry s globálním rozšířením lesů jsou rozebírány jejich změny vlivem antropické činnosti. Při definici lesa jako ekosystému se názorně rozebírají jak jeho složky živé i neživé přírody a jejich kvantifikace, tak i vzájemné vztahy mezi nimi. Poměrně obsáhle je zpracována problematika neživého prostředí, které významně ovlivňuje složení a funkční vazby v lesních ekosystémech. Složitost vztahů abiotického a biotického prostředí v lesních porostech je analyzována ve čtvrté kapitole, kde je popsáno jejich komplexní působení. Kombinace faktorů prostředí a jejich intenzita tak vytváří jedinečné stanovištně-ekologické podmínky pro každý jednotlivý strom. Důležitým poznatkem pro pěstování lesů je možnost čelit nebo předcházet jakémukoliv nedostatku (nebo i nadbytku) adekvátním hospodářským opatřením a mírou jeho intenzity (výchovné zásahy, obnovní těžba, meliorace). Významnou součástí monografie je popis variability faktorů prostředí a reakce vegetace. A to jednak v pojetí dlouhodobého vývoje lesů v poledové době, a zejména pak v průběhu dlouhodobého cyklického vývoje. Poznání přírodního stavu lesa poskytuje lesníkům znalost spontánních vývojových tendencí lesních ekosystémů,  které se uplatňují ve všech porostních typech, kterými je výchozí přírodní stav obvykle díky lidské činnosti nahrazen. Protože jsou poznatky o struktuře a vývoji přírodních lesů pro současné středoevropské lesní hospodářství jedním z nejdůležitějších vodítek, je v této publikaci věnován značný prostor rozboru vývoje v přírodních lesích. Na tuto problematiku úzce navazuje řešení stability lesních ekosystémů, a to zejména stability ekologické, ale i statické.

Další obsáhlá kapitola této knihy je věnována vysvětlení a popisu zpětného působení lesa na prostředí. Významné místo v této publikaci zaujímá kapitola pojednávající o přirozeném výskytu lesů a jeho hranicích. Poslední kapitola je věnována ohrožení lesa, které je posuzováno podle hlavních příčin, které je způsobují. Jde jednak o bioticky vyvolené poruchy, u kterých jsou naznačeny možnosti jejich prevence a tlumení pod práh ekonomické škodlivosti, dále o pohromy živelné, které dlouhodobě představují hlavní příčinu nahodilých těžeb v posledních desetiletích. Značná pozornost je také věnována imisním škodám v lesních ekosystémech. V této stati je zdůrazněno, že důležitým potenciálním zdrojem ohrožení lesů jsou globální změny klimatu. Úplný závěr monografie je věnován hydropedologickým změnám a nesprávným způsobům hospodaření v lesních porostech. Nedílnou součástí prvního dílu monografie pěstování lesů je i přehledný výkladový pěstební slovník.

Vyd. nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2011 /2., upravené a doplněné vydání/
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Blanokřídlí České republiky I. – žahadloví
Jan Macek, Jakub Straka, Petr Bogusch, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka a Pavel Tyrner

blanokridli_148x208.jpg

Blanokřídlí (Hymenoptera) představují s dosud asi 115 000 známými druhy jeden z nejpočetnějších hmyzích řádů. Ve skutečnosti se však jedná jen o malý zlomek skutečného druhového bohatství, které zůstává (a možná i zůstane) nepoznáno. I když je tato skupina hmyzu jak po stránce bionomické, tak i ekonomické velmi významná a v mnohém ohledu i inspirativní, zůstává ve srovnání s některými dalšími hmyzími řády (jmenovitě motýly a brouky) stále poněkud stranou zájmu. Hlavním důvodem je především nedostatek určovacích příruček a atlasů v češtině, které by určitě podnítily vyšší zájem o studium této skupiny hmyzu nejen mezi začínajícími entomology, ale i u amatérů či prostých milovníků přírody.

Cílem prvního dílu z uvažované třídílné řady (předpokládaný druhý díl by měl zahrnout kladélkaté, třetí širopásé) je podat přehled fauny žahadlových blanokřídlých žijících na území České republiky se vztahem k celému středoevropskému regionu. Jsou zde uvedeni zástupci všech čeledí, podčeledí a rodů zjištěných na území České republiky. Výběr druhů zahrnuje jak zástupce běžné a typické, tak i některé druhy méně hojné nebo i vzácné, ale z hlediska bionomie nebo rozšíření zajímavé nebo významné. Každá čeleď a rod jsou celkově charakterizovány morfologicky, bionomicky i ekologicky. Zejména některé významné bionomické nebo ekologické charakteristiky jsou rozvedeny zvlášť formou doplňujících textů a rámečků zasazených do kontextu dané skupiny. V obrazové části je představeno 729 druhů žahadlových blanokřídlých z 20 čeledí. Ve speciální textové části je u každého uvedeného druhu podána odpovídající charakteristika.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010, v řadě Atlasy
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Motýli a jejich půvab v ilustracích Bohumila Vančury
Ivo Novák

motyli_148x208.jpg

Výběr motýlů pro tuto knihu se zúžil převážně na druhy větší a nápadné, které jsou zobrazeny akademickým malířem a amatérským entomologem Bohumilem Vančurou buď ve skutečné velikosti, nebo v mírném zvětšení. Ilustrace motýlů jsou zasazeny do rámce, ve kterém žijí. A právě v tomto zpracování tkví výjimečnost této publikace.

Vyd. nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2010, v edici Artia
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky
Jiří Adamovič, Radek Mikuláš a Václav Cílek

skalni-mesta_148x208.jpg

Ve střední Evropě tvoří pískovce a slepence podklad těch nejčlenitějších a dosud nejzachovalejších přírodních oblastí. Pozorný návštěvník může ze skalních věží vyčíst dramatické okamžiky z geologické historie nebo se přesvědčit, jak úzké soužití s pískovcovou krajinou uměli navázat naši předkové. Tato publikace jako první poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů vázaných na pískovce a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Pestrost popsaných jevů překvapí i odborníky, vždyť mnohé z nich nebyly dosud nikdy publikovány! Kromě stovky věcných hesel obsahuje kniha také 80 regionálních hesel s charakteristikou hlavních českých a slovenských pískovcových oblastí. Svou koncepcí a obrazovou dokumentací čítající více než 600 barevných fotografií je nejen nepostradatelnou příručkou pro všechny zájemce o pískovcové skály, ale také užitečnou inspirací pro cestovatele a milovníky přírody vůbec.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010, v řadě Atlasy
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Pravčická brána: velká kniha o velké bráně
editoři: Zuzana Vařilová a Natalie Belisová

pravcicka-brana_148x200.jpg

K desátému výročí založení Národního parku České Švýcarsko vyšla monografie o jedinečném přírodním skvostu a zároveň symbolu této oblasti. Kniha je pestrou mozaikou různorodých pohledů na Pravčickou bránu, na skalní monument v proměnách času jako zdroj inspirace pro mnohé malíře a fotografy, oblíbený cíl turistů v minulosti i současnosti, pískovcový útvar, jehož existence dozajista někdy skončí. Popisuje bránu od úpatí až po vrchol, od jejího vzniku až do současnosti, a celou historii jejího využívání. K vytvoření publikace přispěli nejen zaměstnanci Správy Národního parku České Švýcarsko, ale též mnoho externistů z různých oborů i samotní návštěvníci tohoto nevšedního místa.

Vyd. Správa Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia, Střediskem společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Praha, 2010
/darováno Správou Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě technické knihovně LČR HK/

Jeskyně České republiky
Petr Zajíček

jeskyne_148x208.jpg

Průvodce seznamuje čtenáře s rozšířením a pestrostí jeskyní na našem území a dovoluje nahlédnout i do jejich historie a objevování. Největší prostor je v knize věnován čtrnácti jeskyním, které jsou zpřístupněné veřejnosti, a které tedy může turista při svém objevování podzemních krás vlasti navštívit, a také krasovým a pseudokrasovým útvarům, které jsou součástí naučných stezek a značených turistických tras. Opominuty ovšem nejsou ani jeskyně, které jsou přístupné pouze pro odborníky a speleology. Některé z nich si běžný návštěvník může prohlédnout pouze v rámci dnů otevřených dveří. Termíny těchto dnů lze zjistit na internetových stránkách – jejich seznam je uveden v kapitole na konci knihy. Samostatné kapitoly jsou věnovány dvanácti slovenským veřejnosti přístupným jeskyním. Nechybí ani výkladový slovníček vybraných odborných termínů.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010, v řadě Průvodce
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

666 přírodních krás České republiky
Petr David a Vladimír Soukup

666_148x208.jpg

Publikace, která je další z řady populárních lexikonů pro širokou veřejnost o zajímavých místech České republiky, je zaměřena na přírodu a její zajímavosti i zvláštnosti. Publikace obsahuje 288 stran rozdělených do dvou částí – textové a mapové. Rozsáhlejší textová část, která je dílem autorské dvojice Vladimíra Soukupa a Petra Davida, obsahuje 666 hlavních hesel a více než 1200 vedlejších podhesel. Mapová část publikace, kterou dodala Kartografie PRAHA, a.s., obsahuje celkem 64 stran autoatlasu České republiky v měřítku 1 : 200 000 s vyznačením všech přírodních objektů a míst v knize popsaných a v mnoha případech i vyfotografovaných. Mezi přírodní objekty a místa autoři zařadili chráněná území přírody, vodní toky a plochy, botanické a zoologické lokality, jeskyně, propasti, skalní města a geologické zvláštnosti.

Vyd. Kartografie PRAHA, a.s., Praha, 2007 /1. vydání, 2. dotisk/
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Česká republika. Proč být hrdý, že jsem Čech
Jaroslav Kocourek a kolektiv

Kniha „Česká republika – Proč být hrdý, že jsem Čech“ představuje kulturní bohatství naší vlasti, její přírodní skvosty, historickou tradici i proslulé rodáky. Poukazem na krásy českých zemí a činorodou práci jejich obyvatel chce kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Kocourka ilustrovat radost, kterou takové dědictví přináší. Při výběru míst uvedených v této knize kladl kolektiv autorů důraz zejména na jejich zajímavost, atraktivnost a jedinečnost. Protože se nejedná o typickou encyklopedii, je možné, že zde některé lokality bude čtenář hledat, ale nenajde je. Náhradou za to ho snad potěší objevení jiných míst, o kterých třeba dosud nevěděl. Také u osobností nebylo vždy jednoduché vybírat z množství, které se nabízelo. Jejich zařazení do jednotlivých oblastí vyplývá z nejrůznějších vztahů k příslušným místům. Kolektiv autorů se neřídil pouze místem narození, ale častěji přihlédl k prostředí, kde dotyční vyrůstali, chodili do školy, měli své lásky nebo kde tvořili a trávili volný čas. Mozaika doprovodných fotografií snad nenechá nikoho na pochybách, že je v naší vlasti krásně a že titul knihy má své opodstatnění. Součástí knihy je 93 minutové DVD, které představuje Českou republiku podle krajů.

Vyd. nakladatelství Freitag & Berndt, Praha, 2010
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Přírodní divy světa
/z anglického originálu „Natural Wonders of the World“ z roku 2000/
Robert J. Moore jr.

divy-sveta_148x208.jpg

Zázraky, které vytvořila příroda, jsou ozdobou všech kontinentů a moří – od světoznámých bažin Everglades na Floridě až po vyprahlé pláně Sahary, od korálových útesů Velké útesové bariéry až ke střeše světa – ledovým výšinám Himaláje. Některé z těchto přírodních útvarů se proslavily spíše svojí krásou, jiné nekonečnou rozlohou, vzácnými společenstvy zvířat a rostlin nebo ohroženými ekosystémy. Mnohé z nich jsou tak tajemné, že je lidé považují za posvátné. Tato výpravná velkoformátová kniha přináší nádherné fotografie více než padesáti přírodních zázraků doplněné poutavým textem. Kromě již zmíněných přírodních útvarů se zde čtenář seznámí například s Novozélandskými Alpami, jihoafrickou pouští Namib, Viktoriinými vodopády, Mrtvým mořem, deštnými pralesy na Borneu, řeckými ostrovy, norskými fjordy, severoamerickými kaňony, nejvyšší horou Severní Ameriky Denali (Mount McKinley), jihoamerickou přírodní rezervací Monteverde Cloud Forrest, Galapágami v Tichém oceánu i s antarktickými ledovci.

Průvodní text poskytuje základní orientaci v zeměpisných, geologických a přírodopisných poměrech každého místa a podává stručný přehled o tom, jak tyto útvary vznikly a jací živočichové a rostliny se tu nacházejí. Autor zdůrazňuje též důležitost národních parků a chráněných oblastí pro zachování a ochranu těchto nádherných biotopů pro příští generace. Kniha Přírodní divy světa může buď inspirovat odvážné cestovatele k činu, nebo alespoň přiblížit požitek z cestování těm, kdo nehodlají opustit pohodlí svého křesla a s knihou v ruce cestují jen ve svých představách.

Vyd. Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha, 2005 /2. vydání/
/zakoupeno v antikvariátu pro technickou knihovnu LČR HK/

Jiří Uhlíř

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód