Nové odborné publikace a knihy – říjen 2010

Datum publikace:

z oboru lesnictví a příbuzných oborů

Lesy České republiky, s. p.: Výroční zpráva 2009

vyrocni-zprava-2009_148x208.jpg
Vyd. Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2010
/přiděleno technické knihovně LČR HK/

Ekonomika lesního hospodářství /skripta/
Václav Kupčák

Studijní text v úvodu shrnuje základní poznatky obecné ekonomie, včetně historického vývoje a základních metod zkoumání ekonomických jevů. Stručně také popisuje metodu státu a národního hospodářství ve vztahu k odvětvovým ekonomikám a v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. V navazující části se text zabývá předmětem odvětvové ekonomiky v lesnictví a lesním hospodářství. Největší rozsah studijního textu zaujímá problematika podnikové ekonomiky, věnovaná využívání základních výrobních faktorů včetně úlohy lidského faktoru, oblastem stavových a tokových veličin, efektivnosti, finančního řízení a investiční činnosti lesního podniku. Vzhledem k závažnosti a specifice zkoumání produkce lesů, mimo jiné i v kontextu strategie trvale udržitelného života, je do textu zahrnuta stejnojmenná kapitola, jež vychází z dřívějšího samostatného předmětu – nauka o produkci. Obdobně je tomu i u kapitoly, týkající se základních okruhů a přístupů k oceňování lesů. Relativně samostatnou kapitolou je pojata ekonomika myslivosti, avšak s tím, že výkon práva myslivosti a myslivecké hospodaření nedílně souvisí s lesem i lesním hospodářstvím. Závěrem studijního textu jsou shrnuty základní charakteristiky lesního hospodářství v národohospodářském rámci ČR a v některých ohledech jsou doplněny i nezbytné informace ve vztahu k zpracovatelským odvětvím i zahraničním souvislostem v rámci Evropy. Studijní text Ekonomika lesního hospodářství je určen ke studiu stejnojmenného předmětu pro posluchače studijního programu lesní inženýrství.

Vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006 (2. vydání).
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí

krivoklatske-lesnictvi_148x208.jpg

Sborník referátů z konference (Roztoky u Křivoklátu, 13. – 14. 5. 2010), kterou pořádala Česká lesnická společnost, o.s., pod odbornou záštitou a za finančního přispění Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství, a za finanční podpory Lesů České republiky, s.p. Dvoudenní konference v rámci akce Evropský týden lesů 2010 byla věnována založení „Lesnického parku Křivoklátsko“ a připomenutí desátého výročí vzniku Programu 2000 u LČR – Zajištění cílů veřejného zájmu. Založení Lesnického parku Křivoklátsko – roční snaha České lesnické společnosti, Lesů České republiky, s.p., Ministerstva zemědělství a dalších lesnických organizací o vznik institutu, který by na Křivoklátsku, kromě vysokých přírodních hodnot území, zachoval i vysoký standard lesního hospodářství jako kulturního dědictví českého národa – bylo prezentováno lesnické, laické i politické veřejnosti. Účastníci konference se seznámili s principy lesnického parku a modelového lesa, jako se způsobem společné správy území, kde vlastníci a správci lesa a pozemků nesou zodpovědnost za stav lesa před zákonem a jejich hospodaření trvale udržitelným způsobem vede k zachování všech funkcí lesů, bez nutnosti zvýšené ochrany přírody ze strany státu. Dále zazněla informace o podobných iniciativách jinde ve světě a v neposlední řadě byl dalším tématem konference přínos práce lesníka a význam lesního hospodářství pro trvalou udržitelnost rozvoje krajiny.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2010
/darováno Českou lesnickou společností, Praha, technické knihovně LČR HK/

Bříza – dřevina roku 2010

briza-2010_148x208.jpg

Sborník referátů ze semináře (Litvínov, 25. 5. 2010), který pořádala Česká lesnická společnost, o.s., pod odbornou záštitou a za finančního přispění Ministerstva zemědělství, úseku lesního hospodářství, a za finanční podpory Lesů České republiky, s.p. Seminář byl zaměřen na známá i méně známá fakta o dřevině, se kterou se můžeme pravidelně setkat nejen v našich lesích.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2010
/darováno Českou lesnickou společností, Praha, technické knihovně LČR HK/

Moderní trendy v údržbě lesní dopravní sítě

udrzba-lesni-site_148x208.jpg

Sborník referátů ze semináře (Lázně Bělohrad, 10. 6. 2010), který pořádala Česká lesnická společnost, o.s., pod odbornou záštitou a za finančního přispění Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství. Hlavní témata odborného semináře: vyhodnocování poškození lesní dopravní sítě, příprava technické dokumentace pro rekonstrukci cest (praktické zkušenosti projektantů i realizátorů staveb), vlastní obnova cest i s využitím recyklovaných materiálů, právní aspekty související s údržbou i stavbou cest, specifika cest v lokalitách zvláště chráněných územích nebo na území Natura 2000. Sborník referátů ze semináře uvádí obsáhlý příspěvek s informačním podáním rámcového přehledu možností využití podpor na opravy cest z veřejných zdrojů.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2010
/darováno Českou lesnickou společností, Praha, technické knihovně LČR HK/

Současné poznatky pěstebního výzkumu

poznatky-pestebniho-vyzkumu_148x208.jpg

Sborník přednášek z odborného semináře pro praxi (Opočno, 24. 6. 2010), který pořádaly Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, a Vojenské lesy a statky, s.p., Divize Horní Planá. Sborník byl připraven a sestaven kolektivem pracovníků Výzkumné stanice VÚLHM Opočno u příležitosti odborného semináře pro praxi spojeného s exkurzí na demonstračních objektech v Orlických horách. Sborník obsahuje šest příspěvků přibližujících některé současné poznatky v oboru pěstování lesů s ohledem na navštívený region. V jednotlivých příspěvcích jsou mimo jiné použity a komentovány výsledky získané při řešení Výzkumného záměru „Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí“ (MZE 0002070203).

Vyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, 2010
/darováno Výzkumnou stanicí VÚLHM Opočno technické knihovně LČR HK/

Zelená čísla  – O ekonomice v současné české myslivosti – co stojí myslivost v České republice
Josef Feuereisel

zelena-cisla_148x208.jpg

Publikace je jedinečná, komplexně zpracovaná studie ekonomiky myslivosti z pohledu držitelů i uživatelů honiteb, oceňování a vyhodnocování stavu chovu zvěře a osobních nákladů myslivce. Zabývá se také ekonomikou mysliveckých organizací a myslivostí na úrovni státu.

Vyd. Druckvo, s.r.o., Praha, 2010, v edici Myslivost pro praxi
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Česká myslivecká bibliografie
Jaromír Kovařík

myslivecka-bibliografie-400_103x210.jpg

V této publikaci věnoval autor pozornost naší myslivecké literatuře. Z dostupných pramenů sestavil její přehled od 19. století do současnosti. Publikace kapesního formátu je vnitřně členěna na několik kapitol a podkapitol, přičemž v každé z nich jsou bibliografické záznamy řazeny abecedně podle příjmení autora. Záznam obsahuje vedle příjmení a jména autora a názvu knihy též místo a rok jejího vydání. Úvodní část je věnována odborným mysliveckým knihám z 19. a 20. století, které jsou rozděleny podle jednotlivých oborů myslivosti. Následuje kapitola obsahující výčet odborné myslivecké literatury vydané od roku 2001 (tato kapitola není členěna podle oborů, ale abecedně podle příjmení autorů). Další kapitolu tvoří přehled publikací, které autor označil za příležitostné. Zařadil mezi ně různé metodiky, sborníky, průvodce expozicemi, katalogy výstav, zkušební řády a další publikace (např. myslivecké zápisníky) vydané ve 20. a 21. století. Krátká samostatná kapitola je věnována mysliveckým kalendářům. Podstatná část publikace je věnována myslivecké beletrii, přičemž autor rozdělil knihy podle data vydání na ty, které vyšly v 19. století, na knihy z 20. století (1901-1950 a 1951-2000) a na knihy vydané od roku 2001. V závěru jsou vyjmenovány též myslivecké časopisy, které u nás vycházely od 19. století, včetně těch současných.

Vyd. Druckvo, s.r.o., Praha, 2010
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

O nožích nejen loveckých
Josef Pajl

o-nozich_148x208.jpg

V knize, jejímž autorem je sedlčanský nožíř a předseda Asociace nožířů Bohemia cultellatores, se čtenář seznámí s historií nožů od jejich vzniku až po současnost, s rozdělením podle jejich konstrukce, s materiály, z nichž jsou zhotovovány, s postupy výroby, s broušením a s opravami. Podrobně je podán návod na zhotovení pouzdra na nůž, k údržbě a konzervaci nože. Hlavní pozornost je věnována zarazákům, zavíracím loveckým nožům a dnes stále hledanějším nožům zdobeným. Stručně je pojednáno o historických nožích, jako je tesák, lovecká šavle a sekáč. Pro lovce navštěvující zahraničí jsou na konci knihy připojeny informace, jakým předpisům podléhá nošení nožů v cizině. Text doprovází více než 330 fotografií a ilustrací.

Vyd. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Velká kniha nožů  – Vše o nožích, sekerách a nástrojích
/z německého originálu „Das Messerbuch“ z roku 2008/
Carsten Bothe

velka-knizka-nozu_148x208.jpg

Příručka seznámí čtenáře nejen s vlastnostmi, ale i s materiály, z nichž se nože, sekery a další nástroje vyrábějí. Poučí také o správném a bezpečném zachízení s nimi. Postupně probírá nože – materiály, znaky kvality a kritéria koupě, zavírací nůž a speciální nože, ostření nožů, péče o ně a užívání podle účelu, sekera – vývoj, tvary a použití, ostření nůžek a dalších nástrojů.

Vyd. Vydavatelství Víkend, s.r.o., Praha, 2010
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Tajemství českého lesa
Česká příroda v unikátních fotoobrazech
Dan Materna

tajemstvi-lesa_148x208.jpg

Kniha, která obsahuje barevné fotografie a krátké komentáře, umožňuje čtenáři nahlédnout do lůna našich lesů a poznat tajemství, která se neodkrývají každým očím. Trpělivý fotograf odhaluje tajemství na svých snímcích, za nimiž jsou hodiny trpělivého čekání. Každá kapitola knihy je věnována jednomu ročnímu období, a tak s obyvateli – zvěří – české přírody může čtenář prožít celý rok od jara do zimy.

Vyd. Computer Press, a.s., Brno, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Lesy a háje Orlicka
The Forests and Groves of the Orlicko Region
Wälder und Haine der Region Orlicko
Ludvík Uhlíř

lesy-a-haje_208x148.jpg

Trojjazyčná (čeština, angličtina a němčina) výpravná fotografická publikace zavádí čtenáře do zelených revírů v Orlických horách a Podorlicku. V proměnách ročních období je v knize soustředěno 357 komentovaných barevných fotografií, které zachycují malebné lesnaté krajiny a půvabná zákoutí v lesích a hájích, rostliny, houby a nechybějí ani snímky zvěře v jejím přírodním prostředí.

Vyd. UNIPRINZ, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, 2009
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Botanické zahrady a arboreta České republiky
editoři: Magdaléna Chytrá, Petr Hanzelka a Radoslav Kacerovský

botanicke-zahrady-400-x-600_140x210.jpg

Publikace je určena všem milovníkům přírody a přináší přehled zařízení a institucí v naší republice, kde je možné se seznámit s rostlinami a něco se o nich dozvědět. Čtenář získá přehled o většině botanických zahrad a arboret v České republice, které lze navštívit. Seznámí se s jejich stručnou charakteristikou, počtem pěstovaných druhů rostlin, přehledem rostlinných sbírek a celou řadou dalších zajímavostí o rostlinách, sbírkových sklenících i venkovních expozičních plochách a aktivitách botanických zahrad a arboret. Zahrady jsou zde účelově rozděleny do třech skupin, a to na klasické botanické zahrady a arboreta, botanické zahrady a arboreta při středních školách a ostatní botanické zahrady a arboreta. V publikaci jsou rovněž uvedeny kontakty na jednotlivá zařízení, internetové adresy a celá řada dalších užitečných informací. Celá publikace je doplněna mnoha fotografiemi ze všech popisovaných zařízení.

Vyd. Unie botanických zahrad České republiky, Praha, a Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Praha, 2010, v řadě Průvodce
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Jiří Uhlíř

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód