Nové publikace v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Proceedings of Central European Silviculture 2018
Volume 8: Pěstování lesů ve střední Evropě

editoři: Martin Baláš, Vilém Podrázský a Josef Gallo

Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 19. mezinárodního setkání pěstitelů lesa střední Evropy (Doksy, 4. – 5. 9. 2018), kterou pořádaly Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů, Česká akademie zemědělských věd, Odbor lesního hospodářství, a Česká lesnická společnost, pobočný spolek při ČZU FLD, ve spolupráci s Národním lesnickým centrem – Lesnickým výzkumným ústavem, Zvolen, Mendelovou univerzitou v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumnou stanicí Opočno, a Technickou univerzitou ve Zvoleně, Lesnickou fakultou, Katedrou pěstování lesa.

Devatenácté setkání (konference) členů týmů vědeckých pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v českých zemích a na Slovensku po pěti letech opět uspořádala Katedra pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Cílem setkání je, aby se konference stala nejen příležitostí pro setkání s kolegy sdílejícími stejný obor, ale aby byla i platformou pro předání nejnovějších poznatků z oborů souvisejících s pěstováním lesa, jejichž spektrum má sice podobný základ, ale liší se mezi jednotlivými pracovišti. Stejně tak je cílem spojit minulost obhospodařování lesů, krajiny a aktivity lesního hospodářství s nejnovějšími výsledky našeho výzkumu a představit je odborné veřejnosti formou sborníku, jehož název se v průběhu času ustálil na „Proceedings of Central European Silviculture“ a který již po osmé má jednotný formát.

Vydala Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018.

Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem v Národním parku Šumava

Sborník referátů ze semináře (Praha, 25. 10. 2005), který pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra pěstování lesů. Seminář byl pořádán a sborník byl vydán v rámci řešení posledního roku projektu VaV 620/8/03 Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem v NP Šumava. Názvy a abstrakty referátů jsou uvedeny také v angličtině. Péče o lesní ekosystémy Národního parku Šumava je v poslední době stále více předmětem sporu a diskuzí mezi Správou Národního parku Šumava, odborníky nejrůznějších zaměření a ekologickými aktivisty. Výsledky výzkumu však i za dané nepříznivé situace mají nedocenitelnou hodnotu, i když jsou v řadě případů účelově využívány. Objektivní poznatky byly a budou (alespoň akademičtí pracovníci doufají) základem pro jakýkoli racionální a společensky prospěšný management ekosystémů oblasti Šumavy i dalších chráněných oblastí, jakož i hospodaření v lesích mimo území se zvláštním zájmem ochrany přírody. Z tohoto důvodu je řešena řada výzkumných projektů, které znamenají základ pro budoucí, doufejme, že odpovědný přístup ke správě území zahrnutého do Národního parku Šumava. K těmto projektům náleží i uzavíraný výzkumný grant MŽP VaV 620/8/03 „Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem v Národním parku Šumava“, který po dvě vegetační sezóny umožnil kontinuální výzkum na řadě výzkumných ploch Šumavy. Nositel, Česká zemědělská univerzita, resp. její Fakulta lesnická a environmentální, je v dané oblasti aktivní od roku 1997. Po tuto dobu se jednotlivé týmy zabývají sledováním a analýzou jevů a procesů, ke kterým v lesních a nelesních ekosystémech dané oblasti dochází. Většina těchto poznatků byla přednesena i na semináři 25. října 2005 a je základem pro tento sborník.

Vydala Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, Praha, 2005.

Právní vztahy k dřevinám – praktický průvodce
(Druhé aktualizované vydání)

Jitka Jelínková a Miloš Tuháček

Ochrana dřevin, péče o ně, povolování kácení – novely kácení pro účely stavebních záměrů a u železničních drah – ochrana lesních porostů – občanský zákoník a další související předpisy – vlastníci, ekologické spolky, samospráva – příklady z praxe a vzory úkonů.

Když autoři před dvěma roky odevzdávali do tisku první vydání této publikace, informovali i o návrzích změn právní úpravy kácení dřevin rostoucích mimo les u železničních drah a pro účely stavebních záměrů. Nakonec přijaté změny zákona o ochraně přírody a krajiny, především spojené s tzv. velkou novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., byly ještě hlubší. Podle právní úpravy účinné od. 1. 1. 2018 může být ekologický spolek účastníkem řízení pouze podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nikoli řízení územních či stavebních. To spolu s nahrazením samostatných rozhodnutí orgánů ochrany přírody „pouhými“ závaznými stanovisky, na jejichž základě povoluje kácení stavební úřad, znamená zásadní oslabení možností veřejnosti bránit dřeviny před zbytečným kácením při výstavbě a požadovat adekvátní náhradní výsadbu. O to větší odpovědnost za hájení veřejného zájmu na zachování dostatku hodnotné zeleně ve střetu s výstavbou samozřejmě mají orgány ochrany přírody. Do druhého vydání publikace autoři promítli i tzv. národněparkovou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny v kapitole věnované ochraně lesních dřevin, a samozřejmě rovněž nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v kapitole o sankcích za nedovolené kácení a poškozování dřevin. Kapitola věnovaná dřevinám z pohledu občanského práva byla významně zkvalitněna díky postupně vytvářené judikatuře civilních soudů ke stále ještě „novému“ občanskému zákoníku. Pominuta nemohla být některá zvlášť významná rozhodnutí správních orgánů z nedávné doby, např. k otázce náhradní výsadby silničních stromořadí nebo k odpovědnosti vlastníka za poškození dřevin zanedbáním péče.

Přes všechny naznačené novinky najdou čtenáři ve druhém aktualizovaném vydání především všechno to, co přineslo první vydání, tedy co nejúplnější a na praxi zaměřené pojednání o právních vztazích k dřevinám rostoucím mimo les i nejdůležitější informace o právní ochraně lesních dřevin. Kromě právní úpravy ochrany dřevin rostoucích mimo les a souvisejících zájmů (např. významné krajinné prvky, krajinný ráz, zvláště chráněné druhy) v zákoně o ochraně přírody a krajiny se autoři věnují i relevantním ustanovením jiných právních předpisů práva veřejného (zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, vodní zákon, energetický zákon, zákon o státní památkové péči) i soukromého (občanský zákoník). V rámci občanskoprávního exkurzu jsou rozebrány jak sousedské spory spojené se stromy, tak frekventované téma odpovědnosti vlastníka za škodu způsobenou pádem stromu či větví, včetně odpovědnosti vlastníka lesa vůči návštěvníkům a vlastníkům nemovitostí ohrožených vlivy z lesa.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2018, v edici Právo pro každého. Druhé aktualizované vydání (První vydání: rok 2016).

Keře

Václav Bažant a Luboš Úradníček

Atlas keřů obsahuje především domácí (autochtonní) a běžně pěstované cizokrajné (introdukované) taxony. Dále byly do výběru zahrnuty i méně známé, a proto v literatuře zřídka publikované druhy či kultivary, které se u nás zvolna rozšiřují do kultury. Publikace v hlavní části pojednává o téměř 400 druzích keřovitě rostoucích dřevin, odolných klimatickým podmínkám České republiky. Při výběru autoři vycházeli ze zkušeností s jejich kultivací v arboretech České republiky, především v objektech Arboreta fakulty lesnické a dřevařské v Kostelci nad Černými lesy při České zemědělské univerzitě v Praze, v Arboretu Křtiny a v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně. Vzhledem k rozsáhlosti této skupiny dřevin jsou zde zahrnuty pouze keřovité taxony dorůstající výšky minimálně 40 cm, nebylo tedy možné uvést nízké keříky s výškou v dospělosti pod touto hranicí. Kniha také nezahrnuje dřevité liány.

Dřeviny jsou v knize řazeny systematicky, po čeledích, což zvyšuje přehlednost publikace a  umožňuje jednoduché určování jednotlivých druhů na základě převládajících znaků, včetně jejich příbuzenských vazeb. Taxonomie byla zpracována dle nejnovějších poznatků světově uznávaných institucí, dostupných na webu The Plant List, především dle příslušnosti k jednotlivým rodům a čeledím. Za vědeckým jménem druhovým je uvedeno jméno autora a české pojmenování, dále čeleď a případná synonyma.

Dvojstrana věnovaná v knize jednotlivým taxonům je rozdělena na textovou a obrazovou část. V textové části jsou uvedeny hlavní rozlišovací znaky pro spolehlivé určení druhu (taxonu či kultivaru), původní geografické rozšíření, hlavní ekologické nároky a nároky na pěstování v kultuře. Na závěr jsou připojeny informace o způsobech využití jednotlivých druhů pro různé účely, zajímavosti a údaje o základních pěstovaných kultivarech či odrůdách. Obrazová část dvojstrany se skládá z fotografie s celkovým habitem dřeviny a snímků s detaily na nichž může čtenář vidět důležité poznávací znaky vhodné pro determinaci.

Atlas umožňuje určování a rychlou orientaci v sortimentu keřovitě rostoucích dřevin jak v přírodním, tak i kulturním prostředí. Publikace je určena pro laickou i odbornou veřejnost, zvláště pak pro studenty biologicky zaměřených oborů středních a vysokých škol.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2018, v edici Atlasy.

Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin
Taxonomie, biologie, ekologie a epidemiologie, mechanismy rezistence, šlechtění a odolnost, metody experimentální práce, diagnostika a ochrana rostlin

Aleš Lebeda, Barbora Mieslerová, Jozef Huszár a Božena Sedláková

Padlí jsou houboví biotrofní parazité vyšších rostlin, přičemž představují rozsáhlou, taxonomicky a biologicky velmi komplikovanou a rozmanitou skupinu organismů. Padlí náleží do řádu Erysiphales ze skupiny vřeckovýtrusných hub (Ascomycota), který zahrnuje kolem 800 druhů parazitujících na velkém počtu krytosemenných rostlin (Angiospermae), z nichž je asi 10 000 druhů známo jako hostitelé padlí. Tyto houby mají kosmopolitní rozšíření, vyskytují se v nejrůznějších biomech planety Země na planě rostoucích rostlinách, ale i na řadě rostlin kulturních. Na povrchu orgánů rostlin (zejména listů) vytvářejí charakteristické povrchové bílé mycelium. Primárně působí jako tzv. oslabovači rostlin (debilitators), nicméně mohou způsobovat nekrózy pletiv, defoliaci rostlin, omezený vývoj a opad plodů, snižování výnosu a kvality rostlinných produktů. Mají tedy velký hospodářský význam.

Tato kniha je první ucelenou monografií v české literatuře, která je komplexně zaměřena na problematiku padlí, tedy parazitických hub z řádu Erysiphales. Obsahově je kniha koncipována do dvou hlavních částí, obecné a speciální. V obecné části se čtenář postupně seznamuje s taxonomií a fylogenezí padlí, jejich geografickým rozšířením, biologií, ekologií a epidemiologií, infekčním procesem a mechanismy interakce rostlina-patogen, včetně mechanismů rezistence na morfologické, anatomické, cytologické, fyziologicko-biochemické a molekulární úrovni. Velká pozornost je rovněž věnována genetice interakce hostitel-patogen. Velmi důkladně je také pojednáno o biologické a patogenní variabilitě padlí a o metodách jejich studia, včetně metod molekulárních. Mimořádná pozornost je věnována metodám kontroly, tzn. šlechtění rostlin na rezistenci vůči padlí, chemické ochraně rostlin a problematice rezistence padlí k fungicidům. Nedílnou součástí této kapitoly jsou i metody biologické kontroly. Závěrečná kapitola obecné části velmi podrobně pojednává o metodických aspektech experimentální práce s těmito houbami, postupně je objasněna metodika sběru infikovaného materiálu, mikroskopování, metody izolace, a kultivace, hodnocení intenzity napadení rostlin, uchování izolátů padlí, metody studia variability patogenity a rezistence k fungicidům. Za obecnou částí je rozsáhlý přehled literatury, která byla použita k jejímu zpracování.

Speciální část je koncipována podle hlavních skupin zemědělských a zahradnických plodin jako hostitelů padlí, přičemž nejsou opomenuty aromatické, léčivé a okrasné rostliny, lesní a okrasné dřeviny a keře, ale ani plevelné rostliny. Celkem je ve 13 kapitolách věnována pozornost padlí na obilninách, okopaninách, olejninách, luskovinách, chmelu, tabáku, révě vinné, ovocných dřevinách, zelenině, léčivých a aromatických rostlinách, okrasných rostlinách, dřevinách a keřích, plevelech, a planě rostoucích rostlinách. Všechny kapitoly mají jednotnou strukturu, v níž je uvedeno taxonomické postavení příslušného druhu (druhů) padlí, hostitelský okruh, popis patogenu, symptomy napadení hostitelských rostlin, vývojový cyklus a epidemiologie, rozšíření a ekonomický význam, metody ochrany a seznam použité a doporučené literatury. Každá kapitola je ukončena obrazovou přílohou, kde jsou barevné obrázky symptomů napadení, mikroskopické snímky patogenů, ale i řada perokreseb. Knihu uzavírá rozsáhlý jmenný a věcný rejstřík.

Kniha je určena nejen biologům, mykologům, fytopatologům a rostlinolékařům, ale i praktickým zemědělcům, zahradníkům, lesníkům, zahrádkářům a všem ostatním, kteří mají zájem o přírodu a o poznatky týkající se rostlin a jejich parazitů. Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky.

Vydal Agriprint, s.r.o., Olomouc, 2017.

Tajný život hub 
/z německého originálu „Das geheimnisvolle Leben der Pilze: Die faszinierenden Wunder einer verborgenen Welt“ z roku 2017/

Robert Hofrichter

Nejsou to ani rostliny. Nejsou to ani živočichové. Žijí většinou vskrytu. A přesto by bez hub naše lesy, naše klima a snad ani život, jak jej dnes známe, neexistovaly. Jsou vládkyněmi světa plného superlativů, nad nimiž se tají dech, zarážejících skutečností, překvapivých partnerství a nevyřešených hádanek. Vydejte se na výpravu do tohoto tajemného světa. Nečekejte však žádný atlas hub či návod na přípravu těchto – někdy chutných, někdy zákeřných – lahůdek z lesů a luhů. Pojďte žasnout nad neznámým vesmírem a jeho fascinujícími souvislostmi. Setkáte se s aristokraty i vychytralými podvodníky, se vstřícnými komunikátory a čaroději schopnými zázračné proměny. Především se dozvíte o souvislostech života, o světě plném symbióz, partnerství a služby životu.

Vydalo nakladatelství CPress, Brno, 2018, ve společnosti Albatros Media, a.s., Praha.

Výchova a výcvik loveckého psa
/z německého originálu „Die Ausbildung des Jagdhundes“ z roku 2013/

Anton Fichtlmeier a Julia Numssen

Publikace Základní výchova štěňat loveckých psů (Víkend, 2015) ukazuje, jak může chovatel a majitel již v prvních týdnech života štěně připravit na život v rodině a na lov. Na uvedenou publikaci o základní výchově štěňat navazuje tato kniha, pojednávající o pokročilé výchově a výcviku loveckého psa. Osnovou této knihy, na rozdíl od výše jmenovaného titulu, nejsou různé životní fáze psa, ale dva tematické okruhy. První část knihy se zabývá loveckou praxí a uplatněním psa při lovu. Část druhá se v jednotlivých krocích věnuje výcviku psa, který z něho učiní společníka pro lov.

V praktické části jsou uvedena plemena loveckých psů nejvíce používaná v Německu, u každého plemene vrozené vlohy k lovecké práci. Podle těchto informací si čtenář ujasní, jaký pes je vhodný. Kromě toho autoři ukážou, k jakým chybám může na lovu dojít a jak se zachovat, aby nedošlo k nežádoucím návykům. Tím se dostaneme k části výcviku. Důležité je, v jakém prostředí a k čemu bude lovecký pes používán. Tak například, aby pes s radostí přinášel a odevzdal úlovek na bažantím honu – kapitola Moderní cesta k aportování obsahuje odpovídající popis včetně cvičení – a je úplně jedno, zda pes je začátečník, nebo patří k pokročilým – s tréninkem je možné začít ihned. Cesty, které ukazují autoři, jsou moderní. Ostnaté obojky a nátlakové metody bude čtenář v této knize hledat marně. Ani nucený aport a tolik diskutovaná práce s živou kachnou nemá v této knize co dělat. Místo toho autoři upřednostňují vrozenou inteligenci psa a ve středu dění je lov v týmu. Podle zkušeností autorů je pro úspěch rozhodující souhra mezi oběma členy týmu.

Úspěch nepřijde náhodou, ale dá se naplánovat. Pokud pes bude vychováván systematicky a způsobem uvedeným v této knize, nebude skládání loveckých zkoušek žádným problémem. Příslovečným klíčem k úspěchu je vlastní angažovanost ve věci. Vzájemné poznávání psovoda a psa a společný trénink, ať už na zahradě, nebo přímo v revíru, bude velkou radostí nejen pro lovce, ale i jeho psa. Lovec bude konfrontován se slabinami i silnými stránkami svého psa a časem se vyvine cit pro to, co pes bezpečně a spolehlivě zvládne a v jaké oblasti je nutné s ním ještě pracovat.

Vydalo Vydavatelství VÍKEND, s.r.o., Líbeznice, 2018.

Ozvěny lesního ticha

Jaromír Zumr a Jaromír Zumr ml.

Obrazová publikace s názvem Ozvěny lesního ticha z dílny Jaromíra Zumra staršího a Jaromíra Zumra mladšího provází čtenáře nejen lesem, ale i krásnou českou krajinou. Otec a syn, oba uznávaní fotografové přírody, vzali na sebe nelehký úkol. Zachytit pomocí fotografie a průvodního slova neopakovatelné kouzlo, rozmanitost i tajuplnost přírody a života v ní. Na 180 stranách provází čtenáře čtyřmi ročními obdobími od jara do zimy a zprostředkují mu okamžiky zachycené spouští fotoaparátu při jejich toulkách za zvěří a přírodou. Na svých fotografiích představují život nejrůznějších lesních zvířat, hlavně savců a ptáků, ale nevyhýbají se ani hmyzu nebo obojživelníkům. Více než 280 fotografií, z nichž mnohé jsou v publikaci zveřejněny poprvé, jsou doprovázeny textem obou autorů. Někdy je to popis vzniku fotografie, jinde zoologická nebo botanická zajímavost.

Jaromír Zumr starší a Jaromír Zumr mladší jsou špičkoví fotografové přírody. Jejich fotografie provází mnohé publikace a časopisy. Jsou nositeli řady českých i mezinárodních fotografických ocenění.

Vydalo nakladatelství KARMÁŠEK, České Budějovice, 2018.

Ostrovy života
Zima – jaro

Miloš Vogl

Obsahem velkoformátové knihy jsou fotografie ptáků a zvířat v přirozeném prostředí a jejich chování tak, jak je přinášejí jednotlivá roční období, údobí, která jsou pro myslivce nejzajímavější, to znamená v období toků, páření hnízdění a kladení mláďat. Kniha je koncipována jako zima a jaro. Jaro je pro autora knihy obdobím ptáků. Je dobou toků tetřevů, sluk, tetřívků, což je z pohledu fotografa, ale samozřejmě i myslivců, neskutečně atraktivní věc. Ale pro většinu lidí je to naprosto nedostupná věc. Jaro je také obdobím tahu ptáků, což je další úžasná věc. Kniha zachycuje krásné části naší přírody, nádherné a neopakovatelné situace. V naší vlasti jsou ještě místa, kam stojí za to jít a kde přetrvává „divoký“ život. Jsou to takové ostrovy života, a o nich by chtěl autor vyprávět prostřednictvím svých fotografií. Jak je v předmluvě uvedeno, kniha si neklade za cíl být encyklopedií živočišných druhů, nýbrž přináší vyznání člověka, který dlouhá léta chodí do přírody s fotoaparátem a s pokorou a otevřenýma očima hledá to, co je pro většinu lidí neviditelné.

Vydal Uniprint, s.r.o., Zbuzany, Rychnov nad Kněžnou, 2018.

Utajený les
/z anglického originálu „The Forest Unseen“ z roku 2012/

David Haskell

„David Haskell přemýšlí jako biolog a píše jako básník“, charakterizovaly autorovo dílo New York Times. A tato kniha se vpravdě čte jako poezie. David Haskell zvolil jedinečný vědecký přístup: vytyčil si metr čtvereční lesního porostu a celý rok téměř každý den sledoval a zaznamenával proměny přírodních procesů během jednotlivých ročních období. Čtivým a poetickým jazykem přibližuje čtenářům lesní ekosystém a spřádá brilantní síť ze specifických pozorování, objevných detailů a lyrických postřehů. Srozumitelně a plasticky popisuje často velmi složité děje v přírodě, dokumentuje, jaká provázanost existuje mezi těmi nejmenšími mikroorganizmy a největšími savci, a rozebírá přírodní cykly probíhající tisíce, leckdy i miliony let. Díky tomuto pozoruhodnému přístupu máme možnost vydat se na ojedinělé putování přírodou.

Vydala Euromedia Group, a.s. – Knižní klub, Praha, 2018, v edici Universum.

Moudrost lesa
/z německého originálu „Der Wald – ein Nachruf. Wie der Wald funktioniert, warum wir ihn brauchen und wie wir ihn retten können – ein Förster erklärt“ z roku 2013/

Peter Wohlleben

Peter Wohlleben, lesník s hlubokou láskou k lesu, nám ukazuje les takový, jaký je i jaký by mohl být . To, co mylně považujeme za nedotčenou přírodu, je pouze masa stromů, mající sloužit účelům lesního hospodářství a lovu. Přirozeně rostoucím stromům se daří v pospolitosti, a ta skrývá mnohá tajemství – od téměř neprozkoumaných spodních vrstev lesní půdy až po nejvyšší vrcholky. Spolu s Peterem Wohllebenem znovu objevíme kouzlo přírody a porozumíme životu stromů. Romantický hvozd – hluboké ticho, vůně mechu a pryskyřice, ševelení v korunách stromů: představujete si les také tak? Tato nádherná místa se stávají vlivem lidské chamtivosti a znečišťování čím dál vzácnějšími. Peter Wohlleben nám ukazuje, že pevnější a zdravější vztah s přírodou kolem nás je uskutečnitelný, a především potřebný. Křehký ekosystém lesa, v němž spolu rostliny komunikují, můžeme chránit i my.

Autor nám v této knize předává, čemu ho sám les naučil. Chopme se nyní příležitosti a doprovoďme ho na jeho cestách hlubokými, tajuplnými lesy. Nechme se přitom stále znovu překvapovat a objevujme divokou, autentickou přírodu. Naučíme se tak víc starat o stromy, a tím i o sebe.

Vydalo Nakladatelství Kazda, s.r.o., Brno, 2018.

Jiří Uhlíř

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód