Ochrana proti škodám zvěří

Datum publikace:

Lesní správa Strážnice vykonává funkci odborného lesního hospodáře na 14 800 ha lesa ve vlastnictví České republiky a na 1 600 ha lesa drobných soukromých vlastníků. Součástí práce odborného lesního hospodáře je dodržení zákonných lhůt zalesnění a zajištění lesních porostů, kde limitujícím faktorem jsou jak abiotické a biotické vlivy, tak stále rostoucí škody zvěří na mladých nezajištěných kulturách.

 

Zvěř jako součást ekosystému kulturní krajiny má u nás své nezastupitelné místo i úlohu, proto je nutno vždy počítat s určitou výší škod jak na lesních porostech, tak na polních kulturách. Vlastníci lesů, uživatelé honiteb a orgány státní správy jsou povinni dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří.

Okusem bočních a terminálních pupenů dochází k zpomalení růstů, vznikají deformace tvaru, snižuje se vitalita a prodlužuje doba zajištění kultury.

Loupání vzniká v letním období nakousnutím a odtržením kůry z kmene nebo kořenového náběhu i s lýkem.

Ohryz je totožný s loupáním, jen vzniká v zimním období. Následkem poškození loupáním a ohryzem je infekce dřevokaznými houbami a v důsledku hniloby dochází ke snížení stability, vitality, přírůstu a v období větrných a sněhových kalamit se strom v místě poranění často zlomí.

Vytloukání způsobují samci parohaté zvěře na kmíncích a větvích stromů. Ekonomicky a ekologicky nejvýznamnější škody způsobuje spárkatá zvěř (jelen lesní, jelen sika, muflon, srnec obecný, daněk skvrnitý a prase divoké). Nižší škody způsobuje ale také drobná zvěř (zajíc polní, bažant obecný).

K omezení škod působených zvěří provádí vlastník preventivní opatření a ochraňuje ohrožené lesní porosty v rozsahu nejméně 1 % výměry lesa vlastníka v honitbě. Odborný lesní hospodář navrhuje opatření k omezení případných škod a zároveň škody vyčísluje. Nárok na náhradu škody na lesních porostech a pozemcích musí poškozený uplatnit u uživatele honitby v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku do 20 dnů od uplynutí uvedeného období. Uživatel honitby zodpovídá za škody vzniklé volně žijící zvěří – okus, loupání, zničení. Držitel honitby je povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře, provádět stanovený lov zvěře a přikrmovat zvěř v době nouze. Normovaný stav zvěře je nejvýše přípustný jarní stav, který odpovídá kvalitě životního prostředí zvěře a úživnosti honitby. Indikátorem dodržování normovaných stavů zvěře je zdárné odrůstání přirozeného zmlazení. Z důvodu stále rostoucích škod na lesních porostech a zvyšující se ochraně proti škodám je zjevné, že se nedaří stavy zvěře udržet a odlov je nedostačující.

Proti škodám zvěří používáme mechanickou obranu spočívající v bránění přístupu zvěře k jednotlivým dřevinám. Nejčastěji používáme oplocení k ochraně výsadeb listnatých dřevin, které z důvodu zvýšeného výskytu prasete divokého začínáme opatřovat spodním ráhnem. Mezi další způsoby ochrany proti škodám zvěří patří chemická ochrana s použitím různých repelentních přípravků.

Na LS Strážnice evidujeme 938,95 ha nezajištěných porostů z toho 115 ha vzniklých po loňském požáru v oblasti Moravské Sahary. Oplocením máme ochráněno 233 ha nezajištěných kultur a každoročně provádíme nátěr dřevin proti okusu repelentními přípravky v rozsahu cca 1 100 tis. ks na ploše okolo 200 ha. Veškerá snaha k zabránění škodám zvěří je pak finančně vyjádřená částkou převyšující hodnotu 2 mil. Kč.

Ing. Karas Tomáš,
zástupce LS Strážnice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód