Ošetření významných stromů v přírodní rezervaci U doutné skály na LS Znojmo

Datum publikace:

V prostoru Krajinné památkové zóny Vranovsko – Bítovsko se nachází Přírodní rezervace U doutné skály. Z výsledků provedených průzkumů v dané lokalitě, v průběhu ledna až dubna 2012 a z potřeb vlastníka daného území – LČR, s. p., lesní správy Znojmo, vyplynul záměr ošetřit významné stromy v okolí přístupové cesty k hradu Bítov.

 

Jedná se o prostor historického lesoparku, který vzhledem ke svému významu z pohledu turistiky již není možné bez úpravy dále bezpečně a smysluplně využívat. Celé území se nachází v blízkosti hradu Bítov a historicky bylo součástí komponované krajiny lesů a lesoparků, vytvářené programově vlastníky panství zejména v 19. století.

Prastará kulturní krajina kolem hradu a soutoku řek Dyje a Želetavky byla obývaná již od neolitu. Hrad Bítov byl důležitým opěrným bodem Přemyslovců a byl vystavěn na úzkém skalnatém ostrohu asi 70 m nad hladinou říčky Želetavky, která ostroh obtéká. Později zbudovali nad hradem hrabata Daunové (1755-1904) rozsáhlý hradní lesopark hvězdicového půdorysu. Kompozičně zde byly vysázeny různé, mnohdy i cizokrajné stromy a dřeviny. Stavebně byly doplněny množstvím malých staveb určených k odpočinku, zastavení a romantickému rozjímání. Areál má obdobnou hodnotu jako zámecký interiér, významnou roli zde měly s největší pravděpodobností vzdělané a kultivované osobnosti z řad správců lesních pozemků.

Lesy ČR, s. p., nechaly vypracovat projektovou dokumentaci, která bude použita k žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládané provedení proběhne v jedné etapě se zahájením stavby v r. 2013 a jejím ukončením v r. 2014. Cílem projektu je ošetření významných stromů a výsadba nových stromů v aleji a v porostech, které jsou lesem zvláštního určení. Při průzkumu oblasti v loňském roce bylo pozorováno 27 druhů ptáků. Je zde zřejmé velké množství dutinových druhů a také pestré druhové spektrum a početný výskyt šplhavců. Aktuálně byl zjištěn zvláště chráněný druh – strakapoud prostřední a lze předpokládat i výskyt dalších druhů zvláště chráněných ptáků jako je lejsek šedý a holub doupňák. Byly také zjištěny stopy po existenci zvláště chráněných stromových kolonií netopýrů, jako jsou například netopýr rezavý, vodní, hvízdavý a ušatý. Z pohledu turistiky pak lokalita navazuje na množství turistických tras a cyklostezek v okolí Bítova.

Na stromové dutiny, ale i na staré stromy včetně mrtvého a odumírajícího dřeva je nutno pohlížet jako na základní biotopy významné z hlediska ochrany přírody a bude třeba je ve většině zachovat. Lesní porost by měl být prosvětlen odstraněním části mladých dřevin v blízkosti stromů s vyvinutými dutinami. Při dosadbě by měly být využity především dřeviny, jako jsou lípa malolistá a velkolistá, dub zimní a letní, buk lesní a jeřáb břek. Budou odstraněny stromy ohrožující především zdraví a majetek a stromy se zhoršeným zdravotním stavem. Jednoznačně dojde k udržení a zachování biotopu a tím zajištění ochrany a vývoje živočichů uvedených v Červených seznamech. Alej je velmi významnou lokalitou z pohledu krajinného rázu a současně jako jedinečný biotop pro živočichy. Bez odborného a specializovaného ošetření stromů by došlo k jejímu rozpadu a následně úplnému zániku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód