Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

V článku jsou uvedena skripta, která byla vydána Českou zemědělskou univerzitou v Praze, resp. Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, v roce 2017 a jejichž vydání finančně podpořil státní podnik Lesy České republiky.

Péče o zvěř a životní prostředí

Vladimír Hanzal a kolektiv

Předložené pojednání o péči o zvěř a životním prostředí zvěře je výsledkem dlouholeté spolupráce se spoluautory a přináší zcela odlišný pohled na tuto problematiku. Autoři si jsou vědomi, že pro mnoho myslivců bude seznámení se zcela novým náhledem na principy péče o zvěř založené na poznání metabolických pochodů v organismu zvěře šokující. Vývoj poznání jde však neúprosně vpřed a přináší stále větší nároky na znalosti myslivců a vynucuje si změny v zažitých přístupech.

Proto doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., právě s myšlenkou, rozšířit mezi myslivce nové poznatky o fyziologii a výživě zvěře, začal s doc. MVDr. Jaroslavem Hintnausem, CSc., pracovat na vydání moderní publikace o péči o zvěř. Čerpali z výsledků výzkumů dr. Ing. A. B. Bubeníka a následně i z publikací prof. Hofmanna, prof. Arnolda a jiných, včetně vlastních výsledků. Bohužel průkopník moderní péče o zvěř, doc. Hintnaus, předčasně odešel na věčnou šoulačku se sv. Hubertem. Druhým významným odborníkem, který přispívá svými znalostmi k rozšíření poznání životního prostředí zvěře, je dr. Ing. František Libosvár, přední odborník v oblasti agronomie. Spolu s ním byly popsány potravní zdroje zvěře v přírodě a možnosti úprav úživnosti honiteb v souvislosti se sezónními výkyvy v úživnosti a následnými škodami na lesních porostech. V neposlední řadě autoři společně s prof. Pawlem Janiszewskim zúročili znalosti o ekosystémových vztazích.

To vše je vložené do této publikace a záleží pouze na ochotě předložené a v praxi ověřené poznatky přijmout a uplatňovat. Bude to vyžadovat i značnou míru osobní odvahy k vymanění se ze spirály omylů.

Učební text probírá následující témata: Evoluce a všeobecný adaptační syndrom, Potrava, Antinutriční látky ve výživě zvěře, Fyziologie výživy, Pravidla pro přikrmování zvěře, Dietetické přikrmování, Krmiva pro zvěř, Zásady pro zajištění pohody zvěře – wildlife welfare, Životní prostředí zvěře, Kulturní plodiny na orné půdě a základy jejich agrotechniky, Pícniny, Trvalé travní porosty, Kulturní a nekulturní trávy, jeteloviny a ostatní luční byliny, Volně rostoucí dřeviny v polní honitbě a kulturní ovocné stromy, Energetické plodiny, Zásady hospodaření na políčkách pro zvěř a Lesní honitby.

Vydáno ve spolupráci s Druckvo, s.r.o.

Úvod do myslivosti. Historie, zvyky, tradice

Vlastimil Hart a kolektiv

Skripta jsou určená především pro posluchače bakalářského studijního oboru „Provoz a řízení myslivosti“ na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a dále pro všechny studenty lesnických a zemědělských oborů na České zemědělské univerzitě v Praze, kteří se zajímají o studium myslivosti, a dalším zájemcům o přírodu a aktivní ochranu krajiny. První vydaný učební text v rámci vydávání specializovaných skript z jednotlivých odborných disciplín v rámci hlubšího studia myslivosti, má za úkol vysvětlit a přiblížit vznik, smysl a společenskou úlohu české myslivosti, která se díky svému významu stala součástí Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky. Učební text probírá následující témata: Co je vlastně myslivost?, Od lovu k myslivosti, Pohanští bohové, Patroni lovců a myslivců, Myslivost, odraz v kultuře, Myslivecké organizace, Myslivecké obyčeje a pověry a Myslivecké zvyky a tradice.

2.upravené vydání, vydáno ve spolupráci s Druckvo, s.r.o.

Lesní hospodářství

Václav Štícha a kolektiv

Skripta shrnují základy hlavních lesnických i souvisejících a navazujících disciplín. Kolektivu autorů šlo o základní přehled a uvedení do problematiky lesního hospodářství. Text je určen především posluchačům vybraných oborů Fakulty životního prostředí, Fakulty agrobiologie, potravinářských a přírodních zdrojů a Fakulty technické České zemědělské univerzity v Praze. Dále je určen i studentům Fakulty lesnické a dřevařské jako určitý základ pro další studium profilových lesnických předmětů. Toto druhé upravené vydání vychází po necelých dvou letech, původní text byl upraven pouze tam, kde to bylo nezbytné vzhledem k vývoji v příslušných oblastech. Text byl dále doplněn barevnými obrázky vhodně ilustrujícími probíraná témata. Učební text probírá následující témata: ekologie lesa, lesnická dendrologie, pěstování lesů, ochrana lesů, lesní těžba, lesní cesty a trasy pro lesní dopravu, ekonomika lesního hospodářství, dendrometrie, hospodářská úprava lesa, stavba a vlastnosti dřeva, zpracování dřeva, myslivost, ostatní produkty lesního hospodářství a právní úprava v lesním hospodářství.

2.upravené vydání

Pěstování účelových lesů

Stanislav Vacek, Zdeněk Vacek, Lukáš Bílek, Jiří Remeš, Martin Baláš, Vilém Podrázský a Igor Štefančík

Učební text probírá následující témata: počátky víceúčelového lesního hospodářství, rozvoj obecně prospěšných funkcí lesa po druhé světové válce, kategorizace polyfunkčního obhospodařování lesů, vztah veřejně prospěšných funkcí lesa a lesního hospodářství, podpora veřejně prospěšných funkcí lesů a veřejný zájem na hospodaření v účelových lesích.

Dendrometrie

Karel Kuželka, Róbert Marušák a Vilém Urbánek

Dendrometrie – nauka o měření dřeva – je jednou z historicky nejstarších lesnických disciplín a i v současnosti patří mezi základní lesnické nauky. Zabývá se zjišťováním kvantitativních parametrů stojících stromů a lesních porostů či jejich částí, případně také ležícího dříví, vzájemnými vztahy mezi těmito parametry a vývojem metod pro jejich zjišťování. Stěžejní úlohou dendrometrie je kvantifikace objemů jednotlivých stromů a zásob porostů, včetně měření zprostředkujících veličin a vývoje a využití postupů a metod určování objemů a zásob. Dendrometrické výstupy – zejména údaje o zásobách, ale i hodnoty dalších porostních charakteristik – jsou východiskem pro umístění těžebních i pěstebních zásahů, pro ekonomické i hospodářsko-úpravnické plánování.

Předkládaná publikace Dendrometrie je především studijním materiálem k předmětu Dendrometrie pro posluchače lesnických oborů na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Výběr témat i hloubka, do níž byla jednotlivá témata rozpracována, odpovídá zpravidla rozsahu učiva přednášeného v tomto předmětu. Některá témata byla však rozšířena nad rámec vyučovaného rozsahu o teoretické pozadí řešených problémů. Hlubší vhled do předestřených teoretických předpokladů usnadňuje porozumění problematiky odvozených metod aplikovaných v praktické dendrometrii. Vytvořením tohoto studijního materiálu si autoři nekladou za cíl předložit komplexní dílo, které by vysvětlovalo teoretické předpoklady, popisovalo a třídilo soubor používaných metod a uceleně mapovalo zákoutí složitého systému poznatků z oboru dendrometrie. Předkládaná témata jsou rozčleněna do čtyř kapitol. První je věnována stromovým charakteristikám a metodám jejich zjišťování, zbylé tři se zabývají charakteristikami porostními; zde je nejprve rozebráno teoretické pozadí celoplošných a výběrných aplikací dendrometrických metod, konkrétním metodám pro popis porostní struktury a určení porostní zásoby jsou následně věnovány zbylé dvě kapitoly.

Tato publikace se snaží reflektovat neustálý vývoj měřické techniky i metod zpracování naměřených dat. V rámci předkládaných témat jsou zde představeny současné elektronické přístroje pro měření základních dendrometrických veličin a také je zde předveden postup výpočtu zásoby z digitálně sebraných a uchovávaných dat pomocí programu Microsoft Office Excel, i s plným vědomím toho, že při dnešním tempu vývoje technologií nebude tento postup aktuální déle než několik let. Při vzniku tohoto studijního materiálu bylo formulování jednotlivých poznatků vedeno snahou o zachování obecnosti předkládaných tvrzení a zároveň o preciznost a jednoznačnost formulací. V důsledku těchto dvou – místy protichůdných – snah mohou být některé formulace poněkud komplikovanější. Předkládané principy jsou proto ilustrovány na příkladech, které podrobněji popisují konkrétní metody vycházející z těchto principů a krok po kroku dokumentují aplikaci metod na konkrétní data. Metody popsané v tomto studijním materiálu jsou metody „standardní“, nejčastěji používané, nikoli však jediné správné.

3.vydání

Manipulační a dopravní technika II.

Miroslav Gašparík

Skriptum navazuje na předchozí díl s tím rozdílem, že se věnuje pouze strojům a zařízením s přerušovanou činností. Tato skupina obsahuje velký počet různých typů, které je možno rozdělit podle jejich účelu na zdvihací prostředky a stroje, manipulační stroje a zařízení a dopravní nebo skladové vozíky. Zdvihací prostředky a stroje jsou reprezentovány zvedáky, navijáky, kladkostroji, výtahy a jeřáby. Manipulační stroje a zařízení jsou zastoupeny roboty, manipulátory a automatizovanými stroji (vkládací, otáčecí a obracecí stroje)). Dopravní a skladové vozíky zahrnují širokou řadu ručních a motorových vozíků, jako jsou nízko- a vysokozdvižné vozíky, plošinové vozíky, ale i regálové zakládací vozíky (retraky), vychystávací vozíky a vozíky pro velmi úzké uličky (VNA vozíky).

Skriptum uvádí a popisuje manipulační a dopravní zařízení, které nacházejí uplatnění hlavně v dřevozpracujícím průmyslu. Z toho důvodu se vůbec nevěnuje strojům a zařízením, které se nepoužívají v tomto oboru nebo jeho příbuzných oborech. Skriptum je primárně určeno pro studenty 5. ročníku Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a je doporučené pro předmět „Manipulace, doprava a dopravní technika“. Ovšem stejně může být přínosem i pro příbuzné technické obory jiných fakult.

Ergonomie a hygiena práce v lesnictví

Martin Jankovský, Michal Ferenčík, Michal Allman a Jiří Dvořák

Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) pracuje v lesním hospodářství Evropské unie přibližně 3,5 milionů pracovníků. Lesní hospodářství patří podle Mezinárodní organizace práce (ILO) ve většině států světa mezi nejrizikovější a fyzicky nejnamáhavější odvětví hospodářství hlavně proto, že pracovníci v tomto odvětví jsou vystaveni působení povětrnostních vlivů, náročnému terénu a pracují s rozměrnými a těžkými břemeny. V posledních deseti letech se situace vzhledem k zintenzivnění mechanizace jednotlivých prací mění. Nejvýznamnější je zavádění mechanizace v nejnebezpečnější fázi lesních prací, kterou je těžba a soustřeďování dřeva. Zaváděním moderních a automatizovaných těžebně-dopravních technologií (harwestor, forwarder) dochází ke snižování výskytu pracovních úrazů, negativních důsledků nepříznivých klimatických podmínek prostředí pro pracovníky a jejich nadměrné fyzické zátěže. Naopak se zvyšuje psychická a senzorická zátěž operátorů vysoce sofistikovaných a výkonných mechanismů. Je ale potřeba brát v úvahu fakt, že na našem území stále přetrvává těžba dřeva s využitím jednomužné motorové pily, která v kombinaci s vysokým podílem nahodilých těžeb a dodavatelským způsobem vykonávání většiny lesních prací nevytváří příznivé podmínky pro snižování výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání. V této situaci musí zaměstnavatelé a pracovníci v lesním hospodářství vyvinout zvýšené úsilí při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předložený učební text má studenty předmětu Ergonomie a bezpečnost práce obeznámit s aktuálními informacemi z této problematiky. Skripta obsahují stručný přehled nejnovějších poznatků týkajících se fyziologie a psychologie člověka, vlivu rozličných faktorů na fyzickou a psychickou pohodu na pracovišti. Důraz je kladen i na informace o vedení bezpečnosti při práci v lesním hospodářství a přehled nejdůležitější současné legislativy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lesním hospodářství. Učební text probírá následující témata: ergonomie, člověk a jeho fyziologie, stroje, zařízení a jejich interakce s člověkem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lesnictví, první pomoc a přehled platné legislativy.

Lesnické stavby

Jaroslav Tománek

Skripta vznikla pro posluchače předmětu Lesnické stavby a nahrazují podobné publikace určené vysokoškolským studentům, které vznikly před více než třiceti lety. Vzhledem ke značnému rozsahu témat, kterým se předmět Lesnické stavby věnuje, jsou skripta zaměřena pouze na všeobecné znalosti a terminologii. Technické údaje byly ponechány jen v nezbytné míře. Text těchto skript je strukturován tak, aby byly zvýrazněny podstatné údaje, a je pro zpřehlednění dělen do množství podkapitol. Učební text, který je doplněn o rejstřík pojmů, probírá následující témata: stavebnictví, lesní cesty a trasy pro lesní dopravu, hrazení bystřin a strží, malé vodní nádrže, pozemní stavby, odvodnění zamokřených půd, stavební materiály, legislativa a historie lesnických staveb.

Lesní cesty – cvičení

Jaroslav Tománek

Skripta vznikla s cílem usnadnit studentům zpracování semestrálního projektu lesní cesty. Při sestavování těchto skript bylo dbáno na shodu s platnými normami (zejména s ČSN 73 6108 – Lesní cestní síť – aktualizovanou v roce 2016), správnost grafických příloh a přehledné rozdělení do kapitol usnadňující orientaci v textu. V úvodu skripta poskytují všeobecné informace o lesní dopravní síti, především lesních cestách a dopravních trasách pro produkční funkce lesa. Následují obecná pravidla pro úpravu stavebních výkresů. Nejdůležitější kapitoly se věnují náplni cvičení – vypracování semestrálního projektu. Součástí skript jsou dále přílohy obsahující vzorový semestrální projekt, návody pro práci s požadovaným rozpočtovým programem a výňatky z vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa.

Technické zobrazování

Alois Skoupý, Milan Gaff a Miroslav Gašparík

Cílem skript je poskytnout posluchačům základní informace o technickém kreslení a zpracování výrobní technické dokumentace. Text důsledně vychází z platných mezinárodních norem pro technické kreslení, až na dvě výjimky. Jednou výjimkou je písmo, použité k českému popisu obrázků a tabulek, příčinou je font technického písma v programu AutoCAD, který dokonale neodpovídá mezinárodní normě pro písmo typu B. Při tvorbě výkresů ve cvičeních je však třeba striktně dodržovat ustanovení normy týkající se technického písma. Druhou výjimkou je dodržování normalizovaných měřítek. Z prostorových důvodů jsou měřítka přizpůsobena tak, aby obrázek ve skriptech byl co možná nejmenší a současně dostatečně čitelný a srozumitelný. Tím dochází ke změnám absolutních tlouštěk čar a velikosti písma a značek, ale nikoli ke změnám jejich vzájemné velikosti. Pokud jde o kreslení jako takové, je v současné době ve většině vyspělých zemí dávána přednost postupu, kdy se student učí nejprve kreslit ručně, a teprve po dobrém zvládnutí zásad kreslení se učí počítačem podporované kreslení. To je vhodné zejména pro zvládnutí tvorby technických náčrtů, které se vytvářejí zejména při diskusi v konstruktérském týmu, a též pro schopnost kresliče nastavit si kreslící programy tak, aby vyhovovaly ustanovením příslušných norem a potřebám uživatele. Učební text probírá následující témata: význam a úlohy technického kreslení, normalizace v technickém kreslení, technické dokumenty, úprava a provedení výkresů, pravidla zobrazování, kótování, zobrazování a kótování vybraných strojních součástí a konstrukčních prvků, drsnost povrchu a její předepisování, tolerance a lícování, tolerování tvaru a polohy a technické zobrazování v dřevařství.

Administrativní technika

Václav Kupčák, Zbyněk Šmída a Vilém Jarský

Studijní text Administrativní technika je určen ke stejnojmennému předmětu pro posluchače bakalářských studijních programů na Fakultě lesnické a dřevařské a Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Jeho obsahem jsou základní administrativní procesy a písemná i elektronická komunikace – v současném prostředí ziskového i neziskového sektoru různých právních forem.

I přes dynamický nástup informačních technologií a systémů, a postupující elektronizaci informačních toků (včetně elektronické komunikace) vystupuje potřeba znalostí a dovedností nakládání s příslušnou dokumentací (včetně papírových „formulářů“). To vše i přes občasné vlny kritik byrokracie, nemluvě o narůstajících tendencích i četnosti dokumentace dalších a dalších procesů (např. při naplňování a prokazování norem kvality řady ISO).

Pro relativní obsáhlost předmětné problematiky byly pro koncepci předmětu prioritně zvoleny administrativní povinnosti vyplývající ze současného právního prostředí v České republice – příslušných obecně platných právních předpisů. Vedle úvodních statí k informačním procesům administrativy a stručné historie byly z výše uvedeného přístupu zpracovány tematické části, které zahrnují: pracovně právní administrativu, administrativu hmotných a informačních toků, účetní administrativu, daňovou administraci, obchodně právní administrativu, administrativu jako součást managementu, administrativu financování a správní administrativu.

Jiří Uhlíř

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód