Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství

Sborník příspěvků ze semináře (Praha, 31. 1. 2017), který pořádaly Česká lesnická společnost, z.s., Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Lesů České republiky, s.p., a ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem.

Současná ochrana lesa v pojetí integrované ochrany rostlin se bez používání přípravků na ochranu rostlin neobejde. Je třeba pouze minimalizovat rozsah jejich použití a eliminovat negativní dopady jejich používání. Na eliminaci negativních dopadů, ale částečně i na spotřebu, má značný vliv volba vhodné aplikační techniky, včetně výběru trysek. V lesních porostech se používá především ruční technika. Specifická technika, která se svým pojetím částečně blíží tomu, co je používáno v zemědělství, i když v menším měřítku, se používá v lesních školkách. V posledních letech se zásadně změnila i legislativa, která má vliv na používání aplikační techniky, a přitom mnoho lesníků o tom není plně informováno. Seminář přinesl základní informace o možnostech používání aplikační techniky při aplikaci přípravků na ochranu rostlin, včetně historického vývoje a legislativních omezení. Zásadní pozornost byla věnována vhodnému výběru aplikační techniky s ohledem na maximální eliminaci negativních dopadů přípravků na ochranu rostlin na životní prostředí. Speciální pozornost byla věnována lesním školkám, kde se uplatňuje při výběru vhodné aplikační techniky řada specifik.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2017.

Modřín jako součást lesa přírodě blízkého

Sborník příspěvků ze semináře (Roztoky u Křivoklátu, 11. 4. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Postupně se měnící klimatické podmínky i důsledky dlouhodobé industrializace mají za následek zhoršování zdravotního stavu a zvýšený úhyn některých dřevin, zejména pak smrku. Dochází k vynucené změně druhové skladby našich lesů. Mimo typické oblasti severních pohraničních hor (Krušné hory až Orlické hory) se tyto projevy dostávají i do nižších poloh. Hledání cest k řešení nastávající situace je poměrně složité. Vyžaduje (mimo jiné) i posouzení možnosti širšího využití dalších dřevin, u kterých lze předpokládat tolerantnost k uvedeným změnám. Jednou z možností je využití modřínu opadavého (Larix decidua Mill.). I když za jeho přirozený areál je považována pouze severovýchodní část naší republiky, je rozšířen po více generací po celé oblasti pahorkatin a chlumů od prvního (řady kyselé, exponované a oglejené) do šestého lesního vegetačního stupně (řady kyselé a živné). Dobrý zdravotní stav a růstové vlastnosti dávají předpoklad pro jeho další využití jako příměs do našich lesních porostů. Odpověď na otázku, jaké jsou tyto možnosti z hlediska současného zastoupení modřínu, typologických podkladů, genových zdrojů, pohledu ochrany přírody i výsledků výzkumu, se pokusil hledat tento seminář.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2017.

Dřevostavby 2017
  • stavební systém budoucnosti
  • dřevo, surovina moderního člověka
  • ekologie, úspory energií, suchá výstavba

Sborník příspěvků z odborného semináře se zahraniční účastí (Volyně, 12. – 13. 4. 2017), který pořádala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, za podpory Ministerstva životního prostředí. Seminář informoval odbornou veřejnost o trendech použití dřeva ve stavebnictví a seznámil s některými technickými a legislativními problémy při řešení dřevostaveb a s konstrukčními systémy, které se používají v České republice i v zahraničí.

Vydala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2017.

Pracujeme se dřevem
Základní příručka

Martin Patřičný

Páté vydání úspěšné publikace je jasným důkazem toho, že dřevo je materiál, který je nám blízký a rádi se jím obklopujeme. Pro ty z vás, kteří si chtějí na dřevo „sáhnout“, vyrobit vlastníma rukama něco svého, připravil autor – výtvarník-dřevař, autor knih, vypravěč – srozumitelný návod, jak ho zpracovávat, aby se stalo poslušným materiálem. Publikace je členěna do kapitol podle postupů práce: začíná nákupem, sušením a skladováním dřeva, následují technologické postupy (broušení, štípání, tesání, řezání, soustružení, spojování a ochrana povrchu) a popis vybavení dílny a vhodných nástrojů. Každá kapitola je doplněna radami z praxe. V závěru pak autor radí, jak při výrobě stojánku na stromeček, divadélka a loutek zapojit děti, jak pro radost vyrobit šperk, dřevěnou hračku, pískoviště či stoličku.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2017. 5., přepracované vydání (1. vydání: rok 1998).

Voda v pohybu – úžas v nás
Pozorování a pokusy
/z německého originálu „Wasser bewegt: Phänomene und Experimentet“ z roku 2009/

Andreas Wilkens, Herbert Dreiseitl, Jennifer Greene, Michael Jacobi, Christian Liess a Wolfram Schwenk

Tekoucí voda a nejrůznější jevy, které se odehrávají na hladině i pod ní, jsou jen zdánlivě všední a všeobecně známé. Každý den je můžeme pozorovat, aniž bychom na nich sledovali něco mimořádného. Co se ale děje s prouděním, když je koryto v nějakém místě užší než jinde? Proč se v řece u mostního pilíře tvoří víry? A jak vlastně různé víry vypadají a vznikají? Co jsou to meandry, jak se tvoří a proměňují? Proč se na písečném dně u pobřeží tvoří zvláštní obrazce a jak jejich podobu ovlivňuje způsob proudění vody? Jak se pohybuje voda ve vlnách a proč můžeme na zvlněné hladině spatřit předmět, který vlny nikam neunášejí? Co se děje s vodní kapkou, když dopadne na hladinu a na suchou plochu? Odpověď na tyto otázky nám v této knize srozumitelným způsobem předkládají odborníci na oblast vody a proudění. Prostřednictvím mnoha podrobně popsaných pokusů, které můžeme s jednoduchými pomůckami sami provádět, se učíme pochopit zákonitosti, které se za nimi skrývají. Další obrázky, fotografie a komentáře názorně přibližují a vysvětlují nejrůznější jevy spojené s vodou. Tato kniha se může stát dobrým pomocníkem nejen pro pedagogy a rodiče, ale pro všechny, kteří v sobě chtějí oživit schopnost žasnout a chuť dále objevovat fascinující svět vody.

Kniha byla vypracována jako společné dílo pracovníků Ústavu pro výzkum proudění v německém Herrischriedu pod vedením Andrease Wilkense. Tým tvořili prof. Dr. Christian Liess, Michael Jacobi a Wolfram Schwenk, který text redigoval. Manfred Schleyer, který není uveden mezi autory knihy, poskytl návody, jak upravit provádění pokusů z pedagogického hlediska. Jennifer Greeneová z Ústavu pro výzkum vody v Blue Hill (stát Maine, USA) se podělila o svou koncepci úvodních workshopů o vodě a Herbert Dreiseitl z Atelieru Dreiseitl, který sídlí v německém městě Überlingen, sdílel své zkušenosti s workshopy na téma voda, jež pořádal proto, aby se občané mohli účastnit plánování urbanistických projektů využívajících vodu. Oba posledně jmenovaní autoři nám dávají nahlédnout do pozoruhodných výukových procesů o pokroku v sociální oblasti, které je při objevování vody možné nastartovat.

Vydalo nakladatelství Malvern, Praha, 2017.

Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska
Check-list of beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia

Petr Zahradník

Nový seznam brouků České republiky vychází téměř po 25 letech. Vyšší taxonomie je zpracována podle v nedávné době vydávaného palearktického katalogu brouků (Löbl & Smetana 2003-2013) a s přihlédnutím k dalším recentním publikacím, díky kterým došlo k řadě významných změn proti předchozímu katalogu. Pro rozšíření byly použity faunistické rekordy, specializované katalogy nebo regionální publikace zpracované řadou profesionálních i amatérských entomologů-coleopterologů. Využity byly ještě publikace z roku 2016. Při konečné přípravě seznamu byla řada čeledí konzultována s předními odborníky na danou skupinu. Publikace podává souhrnný přehled o současném stavu poznání brouků v České republice a na Slovensku. Díky dvojjazyčnosti (český a anglický jazyk) může být užitečná i pro entomology ve středoevropském regionu. Závěr publikace obsahuje tabulku zjištěných druhů pro jednotlivá území, seznam použité literatury, rejstřík vyšších taxonomických jednotek, rejstřík druhů a poddruhů a rejstřík autorů.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2017.

Jiří Uhlíř

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód