Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Myslivost II. /skripta/

Vladimír Hanzal, Vlastimil Hart, Paweł Janiszewski, Pavel Forejtek a Diana Mrkvičková Kořanová

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zajišťuje výuku myslivosti coby povinného nebo volitelného předmětu pro studenty všech fakult a oborů České zemědělské univerzity, kteří po úspěšném absolvování předmětu získají kvalifikaci na úrovni vyšší odborné zkoušky z myslivosti. Kolektiv autorů pod vedením doc. Ing. Vladimíra Hanzala, CSc., přistoupil k sepsání dvoudílných skript s vědomím, že je nezbytné předložit studentům nejnovější poznatky z mnoha oborů tvořících základ myslivosti a že výuka myslivosti na fakultě lesnické a dřevařské vychází z ekosystémového pojetí a zvěř je vnímána nejen jako obnovitelné přírodní bohatství, ale i jako významný indikátor kvality životního prostředí. Druhý díl skript obsahuje kapitoly Organizace a řízení myslivosti, Péče o zdraví zvěře, Intenzivní chovy zvěře, Lovectví a Lovecké střelectví.

Myslivost je více než pět století starý obor lidské činnosti, který se neustále vyvíjí a do značné míry formuje v závislosti na vývoji společnosti a využívání přírody. Z tohoto pohledu přistoupil autorský kolektiv k tvorbě předloženého studijního materiálu, ve kterém je zohledněn současný vývoj společnosti a přístupů k mysliveckému hospodaření se zvěří. Ten se například v plné míře odráží v řadu let trvající neutěšené práci na novelizaci zákona o myslivosti, při které se střetávají zcela protichůdné požadavky vlastníků pozemků, pachtýřů, biologů a ekologů, včetně uživatelů honiteb. Proto se autoři při psaní skript, především v kapitole věnované organizaci a řízení myslivosti, nevyhýbali upozornění na některé problematické situace, které je v praxi třeba řešit. V této kapitole zároveň čtenář nalezne srovnání přístupů ke zvěři v řadě evropských států a řadu dalších inspirujících údajů. Do skript autoři zařadili také statě o praktickém řešení problémů s bobrem evropským a kormoránem, včetně návodu, jak postupovat v praxi, protože situace v přírodě se dynamicky mění a uživatelé honiteb jsou jedinými oprávněnými k řešení problémů se zvěří v praxi. Některé činnosti, jako je například lov bobrů v lokalitách, kde jsou nežádoucí, však již z paměti myslivců vymizely. Autoři si dali za cíl vyzbrojit naše studenty dostatečným množstvím informací pro praktické řešení problémů spojených s prováděním myslivosti v současné době. Snažili se vysvětlit organizačně právní problematiku z hlediska procesních předpisů včetně souvislostí s dalšími speciálními předpisy. To vše nejen v kapitole věnované organizaci a řízení myslivosti, ale i v dalších kapitolách.

Vydala Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Druckvo, s.r.o., Praha, 2016.

Myslivecká Zoologie

Jaroslav Červený a Karel Šťastný

Kniha je rozdělena na dvě části: stať o savcích napsal prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., stať o ptácích jeho kolega prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. Obě části mají jednotnou osnovu: začínají biologií zvěře, a pak popisují jednotlivé druhy zvěře srstnaté i pernaté. Mezi ně jsou zařazeny i druhy, které ve smyslu zákona o myslivosti zvěří nejsou, a též ty, které se stávají trvalou součástí naší přírody, například bobr, los, vlk a další. Statě o jednotlivých druzích obsahují stručný popis, rozšíření a biotop, biologii, potravu a legislativní statut, který uvádí, kdy má popisovaný druh dobu lovu, kdy je hájen apod. V biologické části textu je použito názvosloví vědecké, zatímco na tabulích je druh popisován mysliveckou mluvou. Knihu provází více jak 310 černobílých kreseb, 1010 barevných kreseb a 20 ilustračních fotografií. Barevné kresby v knize připomenou starším myslivcům, že část z nich znají. Jsou to kresby Františka Liebla, které vyšly v roce 1975 v knize Josefa Lochmana Myslivost v obrazech. Další nezbytné barevné obrazy do nové knihy doplnil Miroslav Míča.

Vydalo vydavatelství Druckvo,s.r.o., Praha, 2015, v edici Myslivost pro praxi.

Zákon o myslivosti
Komentář

Bohuslav Petr a kolektiv

Současný zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, přinesl moderní definici myslivosti a nezabývá se pouze právem na chov a lov zvěře, ale rovněž klade důraz na ochranu zvěře a význam spolkové činnosti směřující k udržení a rozvoji mysliveckých tradic a zvyků. Zákon upravuje mimo jiné chov a zachování druhů zvěře, problematiku držení zvěře v zajetí, tvorbu a využití honiteb, postavení a právní poměry honebních společenstev, lov zvěře a v neposlední řadě řeší otázky náhrady škody a výkonu státní správy myslivosti. V publikaci čtenář nalezne jak výklad k jednotlivým ustanovením zákona o myslivosti, který reaguje i na dopad nového občanského zákoníku na myslivost, tak vybraná soudní rozhodnutí vztahující se k dané problematice. Předmluva publikace se stručně věnuje historii právní úpravy lovu a myslivosti v českých zemích.

Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, a.s., Praha, 2015, v edici Komentáře Wolters Kluwer.

Obory a bažantnice v kulturní historii

Sborník z mezinárodní mezioborové konference (lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, 5. – 7. 11. 2014), kterou uspořádalo Národní zemědělské muzeum Praha s Lesy Slovenskej republiky, š.p., Lesníckým a drevárským muzeem ve Zvolenu a Lesy České republiky, s.p. Předkládaný sborník se věnuje historii vzniku obor a bažantnic a chovu zvěře na území České republiky a Slovenské republiky, přibližuje obory a bažantnice jako významné krajinotvorné a urbanizační prvky a v neposlední řadě seznamuje čtenáře s oborami a bažantnicemi jako místem setkávání a politických debat. Na vzniku sborníku jako samostatného svazku periodika Národního zemědělského muzea „Prameny a studie“ se podíleli historici, archiváři, krajinářští architekti a pracovníci v oboru lesnictví a myslivosti.

Vydalo Národní zemědělské muzeum Praha, 2014, v rámci periodika Prameny a studie č. 53.

Poznáváme zvířata podle stop
/z německého originálu „Welche Tierspur ist das?“ z roku 2006/

Frank Hecker

V naší přírodě žije mnoho zvířat, která jen vzácně vidíme, ale každé z nich zanechává nějakou známku o své přítomnosti. Klasickou stopou je otisk nohy, ovšem stopou může být kmen stromu zbavený kůry, kaliště v lesní půdě, zemní nora, kopeček hlíny na louce, ohlodaná jedlová šiška, ukousnutá větvička, hnízdo v křoví, vaječná skořápka, peří, trus nebo vývržek. Pozornému a zkušenému stopaři mohou stopy zvířat hodně povědět o jejich přítomnosti a chování. V útlé knize je možné popsat jen omezený výběr zvířecích stop. Těžiště tu tvoří nejdůležitější stopy zvířat a ptáků. Poněkud stručněji se pojednává o nesčetných poutavých stopách hmyzu a jiných bezobratlých. Knížka, kterou provází více než 260 barevných fotografií, obsahuje 125 nejdůležitějších zvířecích stop v přírodě, na poli, v lese.

Vydalo Vydavatelství Víkend, s.r.o., Líbeznice, 2015.

Vlci – nový pohled na plachého lovce
/z německého originálu „Wölfe – das neue Bild vom scheuen Jägr“ z roku 2011/

Angelika sigl a Mira Meyer
/kapitolu Vlci v Českých zemích a na Slovensku doplnil prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc./

V poslední době se obraz největší psovité šelmy žijící v našich zeměpisných šířkách značně změnil. Vlka si jistě všichni pamatujeme z pohádek, kde vystupuje téměř vždycky jako zlý, krvežíznivý a někdy i hloupý tvor, který sežere Karkulku i babičku. Podle starších vědeckých poznatků vlk agresivně brání své místo v hierarchiii smečky a obecně si počíná vůči živým bytostem jako stroj na zabíjení. Tento po staletí zažitý obraz vlka se ale postupně začíná měnit. Zatímco dřívější znalosti o vlcích byly získávány hlavně pozorováním zvířat v zajetí, poslední dobou mají vědci k dispozici zařízení, která jim umožňují pozorování a sledování vlků v jejich přirozeném prostředí v přírodě. A co se nestalo – obraz vlka se obratem otočil! Tato kniha podává podle nejnovějších vědeckých poznatků pohled na vlka jako plachého lovce, starajícího se o rodinu a patřícího do přírody, která nás obklopuje. Naproti tomu úloha lidí při pronásledování této šelmy je objektivně zhodnocena tak, že vraždící bestií je vlastně člověk. Závěr knihy doplňuje kapitola Vlci v Českých zemích a na Slovensku z pera prof. RNDr. Karla Šťastného, CSc.

Vydalo nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2015, v edici Fotografické atlasy.

Sallačova sbírka jelenovitých
Kritický katalog

Miroslav Čeněk, Marie Voldřichová a Jan Robovský

Každý návštěvník Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou si s obdivem prohlédne část Sallačovy sbírky paroží jelenovitých, jedné z mála sbírek svého druhu na světě. Kritickému zhodnocení této sbírky je věnována tato kniha. Úvodní část je věnována tvůrci sbírky doc. PhDr. Vilému Sallačovi, učiteli lesnické školy v Bělé pod Bezdězem. Od počátku 20. století se Vilém Sallač zabýval hlavně studiem jelenovitých a shromáždil rozsáhlou sbírku paroží z celého světa, která vzbudila velkou pozornost v roce 1910 na první mezinárodní lovecké výstavě ve Vídni. Po Sallačově smrti v roce 1927 zakoupila sbírku Československá myslivecká jednota a svěřila ji k vystavení Lesnickému a mysliveckému muzeu v Brně, odkud se pak dostala přes Prahu a Konopiště na zámek Ohrada. Rozsáhlá část knihy se zabývá parožím jelenovitých, seznamuje s jednotlivými druhy, popisuje jejich život a obsahuje informace o druzích, jež za Sallačova života nebyly známé. Zmiňuje se též o osobnostech výzkumu jelenovitých, o výzkumu u nás a jeho výsledcích. Za pozornost stojí, že je u nás chováno nejvíce bílé jelení zvěře na světě. Komentovaný katalog Sallačovy sbírky poskytuje podrobné informace o dochovaném materiálu a taxonech a umožňuje získat údaje o jednotlivých druzích. Katalog není a nechce být učebnicí či encyklopedií jelenovitých. Autoři se snažili obohatit katalog o boxy s obecnějšími informacemi (např. vysvětlení nestability taxonomických pohledů) nebo s doplňujícími informacemi (o některých badatelích, o ochraně v lidské péči apod.), aby katalog mohl čtenářům představit jelenovité v širším rámci.

Vydalo Národní zemědělské muzeum Praha, 2015.

Základní výchova štěňat loveckých psů
/z německého originálu „Der Jagdhundwelpe selbst gebaut“ z roku 2008/

Hans-Jürgen Markmann

Kniha s podtitulem „Časná výchova, podpora vloh a formování pro lov“ od zkušeného psovoda a fotografa přináší nejen cvičitelům loveckých psů rady a návody vycházející z dlouholeté kynologické praxe. Po úvodním slovu autora, v němž nechybí důležitá připomínka, že začít včas s výcvikem loveckého psa se vyplatí, je kniha členěna do devíti kapitol. V nich se čtenář dozví o domestikaci vlka a způsobech výchovy psa obecně, o umístění psů a jejich výživě, dále dostane podrobné návody ke všemu, co je se štěnětem loveckého psa ve věku od sedmi do šestnácti týdnů potřeba zvládnout, aby z něho vyrostl zdatný pomocník myslivce při lovu. Ač jde o překlad z němčiny, lze jej až na některé rozdíly v německé a české legislativě, které jsou v textu vysvětleny, plně využít a aplikovat v našich podmínkách. Cvičitelé jistě ocení v barevně zvýrazněných rámečcích umístěné praktické tipy, které pomohou vyřešit mnohé problematické situace při výchově a výcviku mladého loveckého psa. Kniha je doplněna barevnými instruktážními fotografiemi.

Vydalo Vydavatelství Víkend, s.r.o., Líbeznice, 2015.

Myslivecká zařízení v honitbách

Otakar Kokeš

Publikace obsahuje popis osvědčených a snadno pořiditelných staveb a ostatních mysliveckých zařízení, jimiž má být vybavena honitba. Postupně probírá lovecké chaty, skladiště krmiv, krmelce, zásypy, slaniska, napajedla, lovecké cesty a chodníky, lovecké pozorovatelny, lovecké záštity, myslivecká zařízení na vodách, zvláštní lovecká zařízení (újediště, umělé nory), trvalá zařízení pro odchyt zvěře ve volné honitbě, zařízení pro lapání škodlivé zvěře a ploty. Zároveň podává návody k jejich stavbě a kriticky hodnotí běžně používaná zařízení jak z hlediska technického, tak i etiky jejich použití při lovu. Textovou část doplňují přílohy a podrobné plánky.

Vydalo Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1974, v edici LESNICKÁ KNIHOVNA – Myslivecká literatura, svazek 10.

Lov, vášeň a láska

Miloš Vogl

V knize s více než třemi sty snímky na 312 stranách je dokumentárním způsobem zobrazen lov téměř veškeré zvěře, kterou je možno v naší přírodě lovit. Jednotlivé lovy autor řadil způsobem od zimy do zimy tak, jak v přírodě probíhají. Zařadil též několik příběhů ze života zvěře v nejzajímavějších obdobích, to je v říji nebo toku. Poměrně obsáhlá je kapitola o životě a lovu jelenů. Jelen je pro většinu našich myslivců téměř ikonické zvíře, protože je největší, nejmajestátnější, ale také pro mnohé lovce nejméně dostupné. Druhou linií, kterou autor sledoval při tvorbě fotografické knihy, je tzv. „myslivcův životaběh“. Je to výraz ze starých mysliveckých zvyků a tradic a v autorově knižním podání znamená, že celý kruh lovů představuje zároveň celý lovcův život. Vše vrcholí v závěrečném příběhu lovem „životního jelena“.

Vydal Uniprint, s.r.o., Zbuzany, Rychnov nad Kněžnou, 2014.

Jiří Uhlíř

Seznam nově pořízených norem od 2. 4. 2017 do 31. 5. 2017

  • ČSN EN 599-2                                      Třídicí znak: 490672
    Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 2: Značení
    Vydána: 1. 5. 2017      
    Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  

Bc. Ivo Šlesinger

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód