Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Lesy České republiky, s.p.: Výroční zpráva 2016

Výsledky činnosti státního podniku Lesy České republiky za rok 2016.
Součástí výroční zprávy je i výstup na flash disku.

Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2017.

České lesy v datech a číslech

Vladimír Simanov

Kniha, určená odborné i laické veřejnosti, pojednává o minulosti, vývoji a současnosti lesnictví České republiky a základních vlivech, které na ně působí. Důraz je kladen jak na produkční, tak mimoprodukční funkce lesa. Obor lesnictví je zde představen ve své mnohovrstvé komplexnosti.

Publikace čtenáři nabízí pestrou škálu údajů, vytěžených z mnoha rozptýlených informačních i statistických zdrojů. Zjištěná data jsou analyzována, vyhodnocena a přehlednou a názornou formou prezentována prostřednictvím tabulek a grafů. Sledováním dílčích součástí lesnictví z dlouhodobé časové perspektivy a zasazením problematiky do širšího ekonomického i sociálního kontextu přináší kniha řadu koncepčních závěrů, důležitých pro budoucí vývoj lesního hospodářství, potažmo pro tvorbu lesnické politiky v České republice. Odborná fundovanost je vyvážena obecnou srozumitelností a čtivostí. Publikace, nemající v této kvalitativní úrovni v současné době konkurenci, může být velmi dobrým podkladem pro další vzdělávání pedagogů a studentů lesnictví na všech stupních.

Obsah publikace: Historické souvislosti, Lesy, lesní půda a lesnatost, Lesnická legislativa, technická normalizace a hospodářská úprava lesů, Vlastnická struktura lesů, Růstové podmínky lesů, Kategorie lesů, Druhová skladba lesů, Věková struktura lesů, Zásoby dříví a přírůst, vliv klimatu, Zalesňování, Lesní školkařství a semenářství, Ostatní pěstební činnosti a ochrana lesů, Výchovné zásahy, Těžba dříví, Dodávky dříví, Export a import dříví, Ceny dříví, Nahodilé těžby, Kalamity v historii a současnosti, Myslivost, Lesy a ochrana přírody, Komunikace v krajině, Lesy a rekreace, Certifikace, Lidé v lesním hospodářství, Osobnosti lesního hospodářství a Lesnické vzdělávání, školství, výzkum a osvěta.

Vydalo Národní zemědělské muzeum Praha, s.p.o., 2016.

Přípravné a pomocné dřeviny – šance pro obnovu lesů po kalamitách

Sborník příspěvků a souvisejících textů z odborného semináře (Zlaté Hory a porosty spravované Lesy České republiky, s.p., Lesní správou Město Albrechtice, 12. 5. 2017) v rámci Programu rozvoje venkova, operace I.2.1. Informační akce projektu 16/002/01210/153/000049 Trvale udržitelné hospodaření v lesích. Odborný seminář pořádala Česká lesnická společnost za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu. Partnery projektu byly Lesy České republiky, s.p., a Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti.

Změna klimatu je tu a jejím nepřehlédnutelným projevem je chřadnutí smrkových porostů a jejich katastrofický rozpad, který probíhá na severní Moravě, ale postupně zasahuje i další regiony. Zde již není řeč o záchraně smrčin v původní podobě, ale o smysluplné obnově rozsáhlých holin po vytěžených smrkových porostech. V této situaci vystoupila do popředí otázka využití přípravných dřevin při obnově kalamitních holin. U velké části lesnické veřejnosti dosud setrvává negativní postoj k přípravným dřevinám jako k dřevinám „nežádoucím“ nebo „škodícím“. Tato situace je rovněž uměle udržována platnou legislativou, která zcela ignoruje příznivé funkce těchto dřevin v ekosystémech vznikajících na holinách a neodráží ani možné ekonomické přínosy přípravných dřevin. Přípravné dřeviny jsou v České republice většinou spojovány s „náhradními porosty“ zejména v Krušných horách. Situace na severní Moravě je v mnohém obdobná imisnímu rozpadu lesů v Krušných horách, Krkonoších a Jizerských horách, nicméně má zcela jiné příčiny, mnohem větší rozsah, ale probíhá v příznivějších půdních podmínkách. Naštěstí i řešení zde může být jiné, mnohem efektivnější. Spočívá ve využití přirozené obnovy přípravných dřevin, která je zde často spontánní, nanejvýš s přípravou půdy a případně i oplocením. Moderní lesnictví ve střední Evropě má jasný cíl – zajistit trvale udržitelné plnění všech funkcí lesů prostřednictvím bohatě strukturovaných, druhově, věkově, rozměrově i prostorově pestrých lesů s maximálním využitím přirozených procesů. Právě takové porosty již v první generaci na velkých holinách pomohou zajistit přípravné porosty ze spontánně nalétnutých přípravných dřevin, jako jsou bříza, jeřáb, osika, olše, olše šedá, ale i dřevin hospodářských, které tuto funkci dokážou plnit také (borovice, modřín). Jejich funkce zdaleka nemusí končit přípravou prostředí pro nálet nebo umělou obnovu „cílových“, většinou stinných dřevin, včetně smrku! Jejich působení by naopak mělo pokračovat s cílem zejména dosahování co nejpestřejší struktury porostů, protože právě ta může zajistit vyšší bezpečí produkce ve změněných podmínkách a také vyšší ekonomický přínos pro vlastníky lesů.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2017.

Hodnocení loveckých trofejí

Miloslav Vach

Text, který je upraveným výtahem z publikace „Myslivost, 2. díl – Myslivecký management chovu a lovu zvěře“ vydané v roce 2016, byl zpracován jako odborná metodická pomůcka použitelná pro správné měření trofejí při okresních chovatelských přehlídkách, kdy je třeba silné trofeje ohodnotit a zařadit je do seznamu potenciálních trofejí pro pořádané národní myslivecké výstavy.

Chovatelské přehlídky trofejí jsou v České republice tradicí. Aby tato tradice mohla řádně pokračovat, musí chovatelské přehlídky udržovat svou odbornou úroveň. K tomu má přispět i tato publikace, která vznikla s pomocí Ústřední hodnotitelské komise trofejí Českomoravské myslivecké jednoty a doc. Miloslava Vacha při příležitosti odborného školení hodnotitelů chovatelských přehlídek na okresech České republiky. Vysoká odbornost hodnotitelů na jednotlivých okresech je základním předpokladem kontroly lovu v jednotlivých honitbách. Doc Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., provedl pečlivou korekturu rukopisu publikace a doplnil metody o aktuální doplňky hodnotitelských metod.

Vydalo Nakladatelství a vydavatelství Silvestris, s.r.o., Uhlířské Janovice, 2017, pro potřebu Českomoravské myslivecké jednoty.

Rozhledny a ztracené hrady. Česká republika – Západ. 1. díl
Rozhledny a ztracené hrady. Česká republika – Východ. 2. díl

Vladimír Pohorecký

Dvojdílná publikace, jejíž druhé vydání obsahuje oproti předchozímu vydání 50 (1. díl 24 a 2. díl 26) nových rozhleden, přináší tipy na výlety po rozhlednách, ztracených hradech a místech s krásným výhledem do kraje v přehledném souborném vydání. V prvním díle – Západ – čtenář procestuje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Liberecký a Středočeský kraj. V druhém díle – Východ – čtenář procestuje kraje Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Vysočinu a příhraniční oblasti v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku.

Vedle známějších rozhleden a romantických hradních zřícenin zde čtenář najde i velké množství málo známých rozhleden a hradů. Z některých uvedených hradních zřícenin sice zbyly jen malé pozůstatky, avšak většinou se nacházejí v krásné přírodě, na hezkých a odlehlých romantických místech, a proto stojí zato se k nim vypravit.

Pro lepší přehlednost je v publikaci uvedeno členění jednotlivých objektů podle krajů a okresů. Čtenář se dozví, kde se příslušný objekt nachází, jak se k němu nejlépe dostane autem a kde je nejbližší železniční zastávka. Následuje stručná historie a charakteristika objektu a popis výhledů do kraje. Pro snadnější orientaci jsou uvedena jen základní výhledová schémata, použitelná za poměrně dobré dohlednosti, popřípadě i s dalekohledem. U některých hradů a kopců s rozhlednami jsou ve zkratce zaznamenány pověsti, které se k nim vztahují. Na závěr je připojena velmi stručná charakteristika některých dalších zajímavých turistických cílů, které se nacházejí v okolí. K druhému dílu, věnujícímu se pomyslně východním krajům České republiky, jsou připojeny objekty se zajímavým výhledem, které se nachází v příhraničních oblastech okolních států.

Vydal Radioservis, a.s., Praha, 2016 (1. díl) a 2017 (2. díl). 2. rozšířené vydání.

Jiří Uhlíř

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód