Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

XX.Sněm lesníků: 25 let od transformace a založení LČR

Sborník z XX. Sněmu lesníků (Hradec Králové, 9. 11. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky, s.p.

Transformace lesního hospodářství v České republice probíhala zejména v první polovině devadesátých let minulého století velmi intenzivně jako součást procesů komplexní transformace České republiky na tržní ekonomiku. Správa státního lesního majetku přešla na nově zřízený státní podnik Lesy České republiky (dále LČR) a vlastní výkon lesního hospodaření postupně především na soukromé podnikatelské subjekty. V roce 2017 uplynulo již 25 let od založení tohoto státního podniku Ministerstvem zemědělství dne 1. 1. 1992. LČR se staly největším správcem lesního majetku v České republice.

Záměrem slavnostního XX. Sněmu lesníků bylo shrnout účely, záměry a očekávání vzniku státního podniku LČR v kontextu dané doby, ale rovněž shrnout a posoudit perspektivy dalšího vývoje tohoto rozhodujícího specifického podniku v českém lesnictví včetně rolí, které by měl hrát v šířeji pojatém lesnickém sektoru ČR jak v hospodářství s hledisky ekonomickými, environmentálními a sociálními, tak ve sféře lesnické výchovy, vědy a výzkumu. Účelem jednání bylo také posoudit silné a slabé stránky podniku, rizika a příležitosti a ohledem na měnící se společenské a přírodní podmínky včetně klimatické změny.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2017.

Ořešák černý – dřevina roku 2017

Sborník ze semináře (Kunovice, 29. 8. 2017), který pořádaly Česká lesnická společnost, z.s., a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., za podpory Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky, s.p.

Zvyšující se znalosti zejména v oblasti genetiky ukazují, že naše dosavadní představy o původnosti dřevin je třeba revidovat. To spolu s předpokládanou změnou klimatických podmínek, dlouhodobou industrializací krajiny i požadavky společnosti vyvolávají potřebu na upřesnění a případné přehodnocení druhové skladby našich lesů. Je tedy přirozené, že v poslední době je značný zájem věnován ořešáku černému (Juglans nigra L.). Na semináři byly představeny aktuální problémy a možnosti využití ořešáku, který byl pro rok 2017 vyhlášen státním podnikem Lesy České republiky dřevinou roku, na základě výsledků šetření na výzkumných plochách (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., stanice Kunovice), zkušeností s pěstováním na dvou lokalitách u Lesů České republiky, s.p. (Lesní závod Židlochovice a Lesní správa Strážnice) s největším zastoupením ořešáku u nás i z hlediska jeho současného zastoupení v České republice.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2017.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa a jejich užívání

Sborník ze semináře (Chlumec nad Cidlinou, 12. 10. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství.

Cílem semináře (vzdělávacího programu) bylo komplexně informovat o možnostech a limitech užívání pozemků určených k plnění produkčních funkcí lesa. Vzdělávací program reaguje na některé výsledky dotazníkových průzkumů, které zadávalo Ministerstvo zemědělství v posledních několika letech. Jedná se o procesy související prohlašováním pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa, s dělením lesních pozemků, s udělováním výjimek k jinému využití pozemků určených k plnění funkcí lesa, s odnětím lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa nebo s udělováním souhlasů k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Společenský tlak na využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa se stupňuje. Na jedné straně je zájem uvádět stav skutečný do souladu se stavem v Katastru nemovitostí a napravovat dlouhá léta zanedbávaný stav vzniklý v průběhu druhé poloviny 20. století. Z druhé strany je stupňován tlak na ochranná pásma různých energovodů, dopravních koridorů a dalších staveb ve veřejném zájmu. Novým fenoménem posledního desetiletí se stává stupňování tlaku veřejnosti na užívání rekreačních funkcí lesa ať už v rámci hromadných sportovních akcí či individuálních aktivit.

Přestože základní lesnická legislativa nijak zásadní proměnou neprošla, došlo ke změně nazírání na poměrně širokou problematiku z pohledu nového občanského zákoníku a stavebního zákona. Státní správa lesů i veřejnost se s odlišnými přístupy často setká i při realizaci projektů realizovaných z Programu rozvoje venkova nebo Operačního programu Životní prostředí. Ve sporných případech se změnila i rozhodovací praxe soudů, která odpovědnost vlastníka lesa staví do zcela jiné roviny, než tomu bylo doposud. Z popsaných důvodů vyvstává potřeba sjednotit náhled a rozhodovací praxi pracovníků orgánů státní správy lesů a seznámit se s judikáty a případovými studiemi.

Akce byla akreditována v rámci vzdělávacího programu u Ministerstva vnitra ČR a v systému agroporadenství Ministerstva zemědělství.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2017.

Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu k legislativě České republiky

Sborník ze semináře (Praha, 14. 11. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem za podpory Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků ČR, s.p., a Lesů České republiky, s.p.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) č. 1143/2014 ze dne 22. 10. 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a Nařízení rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. 6. 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění – Nyní dva aktuálně důležité předpisy jsou předmětem procesu zapracování do české legislativy, a následně do praxe, i předmětem odborných i laických debat. Česká lesnická společnost, z.s., jako člen platformy Hospodáři v krajině se snažila tímto seminářem přispět k prohloubení odborné debaty a porovnání různých pohledů na celou tuto problematiku.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2017.

Vodní toky 2017

Sborník z odborné konference s mezinárodní účastí (Hradec Králové, 21. – 22. 11. 2017), kterou pořádaly Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Povodí Labe, s.p., Povodí Vltavy, s.p., Povodí Moravy, s.p., Povodí Odry, s.p., a Povodí Ohře, s.p., obsahuje příspěvky, které se věnovaly těmto okruhům problematiky: financování, legislativa, výzkum, extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně), plánování v oblasti vod a technická opatření na vodních tocích.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2017.

Stanislav Lolek – krajinář a malíř zvěře

Zdeněk Auerswald

Reprezentativní kniha Ing. Zdeňka Auerswalda o významném českém malíři zvěře Stanislavu Lolkovi navazuje svým formátem, uspořádáním, grafickým zpracováním a rozsahem na již vydané publikace o Jiřím Židlickém (2010) a Otakaru Čílovi (2014). Vznikla tak atraktivní řada mapující život a dílo našich nejvýznamnějších malířů zvěře. Kniha je členěna na úvodní textovou část, kde čtenář najde biografické údaje s fotodokumentací, a obsáhlou část s reprodukcemi 148 malířových děl. Většinou jde o obrazy s tematikou zvěře, ale zařazena byla i krajinářská a další díla.

Vydala Lesnická práce, s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, Kostelec nad Černými lesy, 2017.

Speciality ze zvěřiny

Blanka Poláčková, Jiří Poláček, Dalibor Pačes

Autoři spojily síly kuchařky Blanky Poláčkové, jejího manžela a fotografa Jiřího Poláčka, kuchaře a redaktora Dalibora Pačese a posbírali recepty, které více než 15 let vycházely v časopise Svět myslivosti. Vznikla tak zvěřinová kuchařka, která obsahuje osvědčené a vyzkoušené recepty na přípravu předkrmů, polévek a hlavních chodů ze zvěřiny doplněné velkoformátovými barevnými fotografiemi těchto pokrmů. V úvodní kapitole se čtenář dozví o základní kuchyňské úpravě zvěřiny, v další kapitole dostane od sommeliéra Davida Suchánka doporučení na vína vhodná ke zvěřině. Klíčová kapitola Hlavní chody je členěné podle druhů zvěře, z nichž zvěřina pochází (srnčí, divočák, jelen, daněk, muflon, zajíc, bažant, kachna divoká a ostatní druhy zvěře). K většině pokrmů je přidán recept na přílohu a doporučený druh vína. Na závěr nechybí ani krátká kapitola Dezerty, takže s pomocí této kuchařky lze v případě potřeby bez problémů sestavit několik variant slavnostního zvěřinového menu o čtyřech chodech. Více než 160 velkoformátových fotografií doplňují perokresby s motivy zvěře a přírody od ilustrátora Františka Flégla.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2016, v edici Svět myslivosti.

Jiří Uhlíř

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód