Prodej dříví nastojato

Prodej dříví nastojato ze zdrojů LČR, s. p.

Tento způsob prodeje je běžně používaný též u jiných vlastníků lesů v ČR a v některých rozvinutých zemích EU. Spočívá v prodeji předkupního práva vytěžit přesně definovaný počet stromů v prodejním bloku za nejvyšší nabídnutou cenu. Prodejní blok je v terénu přesně definován hranicí a stromy určené k těžbě jsou viditelně označeny.

Lesy České republiky, s. p., připravují na všech svých lesních správách prodejní bloky, které jsou průběžně nabízeny do prodeje formou elektronických aukcí dříví na pni (nastojato). Jedná se o dříví nabízeného v malých objemech, v různých terénních podmínkách, druzích těžeb a dřevinách. Aukce probíhají v osvědčeném elektronickém prostředí – Elektronické aukce dříví (EAD) na portálu LČR, s. p.  Registrace zájemců probíhá na stránkách organizátora aukcí.

Cílem „aukcí nastojato“ je diferencovat přístup ke dříví, zejména malým a středním zájemcům. Jejich konkurenční výhodou je pak regionalita, což ve svém důsledku naplňuje sociální funkce lesů jako jeden ze základních pilířů trvale udržitelného hospodaření, jakož i obsah definovaný „Dřevěnou knihou“.