Úprava znění Smluvních dokumentů elektronických aukcí a nový typ aukcí vyrobeného dříví

Vážení obchodní partneři,

Ke dni 26.11.2014 dojde k úpravě znění Smlouvy o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích (tzn. Registrační smlouvy). Nové znění Registrační smlouvy bude účinné pro aukce zveřejněné dne 26.11.2014 a později. Pro přehlednost níže uvádíme výčet nejvýznamnějších změn proti aktuálně platnému znění.

Změny Registrační smlouvy:

– Samostatné definování subjektu Vyhlašovatele a Prodávajícího
  • Čl. 2 Registrační smlouvy – Vyhlašovatelem budou vždy Lesy České republiky, s.p.
  • Čl. 2 Registrační smlouvy – Prodávajícím mohu být nejen Lesy ČR, s.p., ale i další subjekty obhospodařující lesní majetky ve vlastnictví státu, subjekty spravující lesní majetky ve veřejném vlastnictví nebo smluvní partneři Lesů ČR, s.p. na tzv. komplexních zakázkách.
– Zmocnění osoby oprávněné jednat za Zájemce
  • Čl. 5 Registrační smlouvy – statutární zástupce Zájemce (Oprávněná osoba), může písemně zmocnit jinou osobu, která může v Aplikaci provádět úkony či jednání v rozsahu jako Oprávněná osoba.
– Smluvní pokuta za neodeslání kupní smlouvy (zmaření aukce)
  • o Čl. 8 Registrační smlouvy – sankce za neodeslání (nedoručení) podepsané kupní smlouvy ve výši 10.000,-Kč, nejvýše však ve výši 50% z Vysoutěžené ceny celkem bez DPH.
– Přílohy Registrační smlouvy
  • o Přílohou je pouze Příloha č. 1) Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Vzory Kupních smluv a Obchodní podmínky již nejsou nedílnou součástí Registrační smlouvy, ale budou vždy přílohou zadání každé aukce.

Přehled změn nového textu Registrační smlouvy platného pro aukce zveřejněné od 26.11.2014 nad zněním platným do 25.11.2014 je pro přehlednost znázorněno v dokumentu ke stažení zde.

Nový typ aukce

Od 26.11.2014 je připraven také nový typ aukce vyrobeného dříví – „Aukce na roční dodávku dříví“. Aukce budou zatím probíhat formou vzestupných a sestupných aukcí a předmětem aukce bude cena za 1m3 vyrobeného dříví specifikovaného v zadání aukce. Budou se pouze lišit číselným kódem a souvisejícími Obchodními podmínkami. Bližší specifikaci najdete v každém Zadání aukce.

V Hradci Králové, dne 21.11.2014

Ing. Radovan Srba
Obchodní ředitel
Lesy České republiky, s.p.