Registrace

 

Standardní návrh Smlouvy o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví, vč. Příloh (dále jen „Registrační smlouva“), je k dispozici na webových stránkách Vyhlašovatele. Zájemce se seznámí s jejich obsahem, a pokud s obsahem souhlasí, může přistoupit k elektronické registraci. Každý Zájemce o účast v aukcích se zaregistruje na registrační webové stránce Organizátora aukce. Veřejný odkaz na registrační webovou stránku Organizátora je umístěn na webové stránce Vyhlašovatele. Registraci Zájemce může provést pouze osoba oprávněná jednat jménem Zájemce (zpravidla statutární orgán, prokurista, fyzická osoba podnikatel, dále jen „Oprávněná osoba“). Součástí první registrace je i odsouhlasení znění Registrační smlouvy. 

Po úspěšném ověření úplnosti registračního formuláře dojde k odeslání registračního formuláře Vyhlašovateli, o čemž je uživateli zobrazena informační zpráva a současně je na emailovou adresu odesláno potvrzení o přijetí žádosti o registraci. Na straně Vyhlašovatele jsou registrační údaje zkontrolovány. V případě, kdy jsou údaje neúplné nebo nepravdivé, Vyhlašovatel mimo Aplikaci naváže kontakt se Zájemcem s žádostí o doplnění nebo opravu údajů. V případě, kdy jsou registrační údaje ověřeny, je provedeno odeslání aktivační zprávy na kontaktní email Oprávněné osoby. Aktivační zpráva má platnost 72 hodin. Po kliknutí na aktivační odkaz, který je uveden v emailové zprávě se zobrazí formulář, ve kterém je Oprávněná osoba vyzvána k zadání přístupového hesla. Zadáním a potvrzení hesla je dokončena aktivace účtu a Oprávněná osoba se může přihlásit do Aplikace. V případě, že požadované údaje do registračního formuláře nebudou doplněny ani po té, nebude registrace ze strany Vyhlašovatele akceptována.

Oprávněná osoba může v Aplikaci pověřit (tzn. do Aplikace zaregistrovat) další osoby Zájemce, které se budou moci účastnit aukcí. Může přidat osoby s označením „Oprávněná osoba“ (statutární orgán, prokurista) nebo „Pověřená osoba“ (obchodník). Pověřovat nebo odebírat pověření ke vstupu do Aplikace Zájemce může pouze Oprávněná osoba. Z důvodů vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou při pověření nově Registrované osoby zadávána pouze oprávnění (tzn., zda se jedná o Oprávněnou osobu nebo Pověřenou osobu), uživatelské jméno a kontaktní emailová adresa, na kterou jsou zaslány aktivační údaje. Nově Registrovaná osoba po obdržení aktivační zprávy dokončí registraci kliknutím na aktivační odkaz, který je uveden v emailové zprávě a zadáním přístupového hesla a udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s ZOOU.

Pro povolení účasti v elektronické aukci je nezbytně nutné, aby se všechny Oprávněné osoby alespoň jednou přihlásily do systému a udělily souhlas s podmínkami Registrační smlouvy. V případě, kdy nebude tato podmínka splněna, nemůže žádná registrovaná osoba Zájemce podávat nabídky. Souhlas se zněním registrační smlouvy lze vyjádřit v Aplikaci VARS, v sekci „OSOBY ZÁJEMCE“ v detailu konkrétní Oprávněné osoby (příklad zde).

Pro případné dotazy ohledně registrace je možné použít kontakt na Hotline podporu Organizátora aukce: +420 730 571 348