Objekt č. 1 – porost 46A – U CESTY

Objekt č. 1 - porost 46APorost 46 A5, věk 89 let, výměra 5,64 ha, zásoba 402 m3/ha, zastoupení SM 55, BO 40, MD 3, JD2, lokalita se nachází v pěstební oblasti Třeboňská pánev, lesní typ 4P4, hospodářský soubor 571. Stanoviště s periodicky zamokřenými půdami na chudším podloží. Vysoké ovlivnění větrem, zvýšené ohrožení sněhem, periodickým zamokřováním a výskytem mrazových poloh. V roce 1995 byla v porostu demonstračně vyznačena obnova okrajovou clonnou sečí s předsunutými kotlíky pro buk a jedli, současně byla vyznačena i síť vyklizovacích linek. Lesní hospodář pro svůj záměr využil stávajícího pomístného proředění porostu. Do kotlíků bude uměle vnášen BK, JD se na celé ploše přirozeně zmlazuje. Tento porost má za úkol pouze demonstrovat první fázi obnovního postupu, v tomto decéniu zde není plánována žádná těžba.