Čínská a německá delegace lesníků na Křivoklátsku

Datum publikace:

diskuse-v-expozici-ivs-301.jpg 

Federální německá instituce Deutseche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ GmBH) založená v roce 1975 podporuje rozhodování vlády z hlediska politického, ekonomického, ekologického a sociálního rozvoje v globalizovaném světě. Funguje jako veřejně prospěšná instituce a jejími zákazníky jsou ministerstva a další instituce, jak národní tak nadnárodní (EC, WB, UN). Jejím základním cílem je zlepšení životních podmínek lidí a své projekty a programy řeší ve více než 120 zemích světa. Po jednáních v Praze lesnická exkurze zamířila na Lesní správu Křivoklát.

Organizační jednotka Lesů České republiky, Lesní správa Křivoklát, připravila v rámci programu krátké seznámení lesníků s funkcemi lesní správy v kontextu s působením v CHKO Křivoklátsko. Seznámila čínské lesníky s nově vlastníky založeným Lesnickým parkem Křivoklátsko. Vzhledem k časovému dvouhodinovému omezení návštěvy jsme zvolili variantu dvou zastávek. První zastávkou byla návštěva nově postavené rozhledny v obci Velká Buková, která nabízí výtečný výhled na oblast Křivoklátska. Na rozhledně jsme seznámili hosty se základními údaji lesní správy a Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Rozdíly v ochraně lesa

Otázky čínských a německých lesníků jen pršely. V Číně je například zhruba deset let v platnosti státní zákaz těžby dřeva a pro čínské lesníky bylo nepochopitelné, že na vyhlášeném chráněném území se hospodaří. U nich jsou vyhlašována velká chráněná území na omezenou dobu (10, 15, 20 let) s absolutním zákazem vstupu, natož, aby se na těchto územích hospodařilo. Ochrana není specifikována na konkrétní faunu či flóru. Po naší odpovědi, že u nás jsou na chráněném území vyhlášena maloplošná území s přísnějším režimem (rezervace) s ochranou vztahující se přímo ke konkrétní ochraně rostlinstva a živočichů, hosté připustili, že o takto pojaté ochraně nikdy neuvažovali a je pro ně silným podnětem pro budoucí koncepce.

na-rozhledne_350x262.jpg

Prohlídka IVS

Druhou zastávkou byla návštěva informačního a vzdělávacího střediska LČR, s. p., na lesní správě Křivoklát. Hosté byli seznámeni s funkční náplní a provozem střediska, prohlédli si interaktivní expozice střediska. Poté jsme se odebrali do zasedací síně, kde jsme hosty seznámili s nástrojem pro enviromentální výuku nejenom mladé generace národa – lesní pedagogikou a jejím praktickým prováděním, V detailnějším pohledu jsme hosty seznámili s nástroji pro praktický výkon lesního hospodaření – lesní zákon, desetiletý lesní hospodářský plán obsažený v lesní hospodářské knize, lesnické mapy, dále jsme ozřejmili některá znění lesního zákona a vztah mezi základními nástroji uplatňovanými v naší oblasti – zákon o ochraně přírody a krajiny versus lesní zákon. Pochopitelně jsme seznámili hosty se soustavou Natura 2000 z pohledu významných evropských lokalit a vyhlášených ptačích oblastí a její dopad do oblasti lesnického hospodaření.

beseda-v-ucebne_350x262.jpg

 

Zájem o lesnické plánování

Hosty zaujal výklad o historii lesního plánování v Česku a nechali si vysvětlit některé podrobnosti z předložené textové části lesní hospodářské knihy. Vzájemná komunikace by jistě nebyla možná bez stoprocentního nasazení překladatelky paní Natalie Jefimové, která vydatně pomáhala nejen s tlumočením do angličtiny, ale velkou měrou se podílela na přímém překladu do čínštiny. Perfektní tlumočení do a z anglického jazyka poskytnul pan Ing. Karel Vančura, který měl na svých bedrech organizaci pobytu německé a čínské delegace v Česku. O fundované odpovědi hostům se postaral pan Ing. Pavel Moucha ze Správy CHKO Křivoklátsko. Všem patří mé vřelé poděkování.                  

Petr Hejkal

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód