Pozvánka na procházku v přírodě

Datum publikace:

Aneb stručné seznámení s přírodní rezervací „Bílá voda“, nacházející se na území lesní správy Černá Hora, revíru Holštejn.

 

Přírodní rezervace se nachází na severovýchodním okraji Moravského krasu a je součásti I. zóny CHKO (chráněná krajinná oblast). Celková rozloha je 30,588 ha. Většinu rozlohy 25,3063 ha tvoří lesní pozemky, zbytek vodní plochy a trvalé travní porosty. Středem rezervace vede značená turistická stezka, která prochází kolem všech významných míst. Prochází též obcí Holštejn, kde je parkoviště. Stezka směřuje z Holštejna na západ do obce Šošůvka (jeskyně Sloupsko-Šošůvská) a na jih do obce Ostrov u Macochy (jeskyně Balcarka) a do dalších částí Moravského krasu.

Kolem stezky uvidíte zajímavá místa, jako např. zbytky zříceniny Holštejnského hradu, pod kterým se nachází jeskyně Lidomorna – skutečně v dávných dobách používaná jako vězení, či spíše hladomorna. Dále zde končí povrchový tok Bílé vody Holštejnským propadáním do jeskyně Nová Rasovna. Po trase jsou dále původní propadání Stará Rasovna, jeskyně Piková dáma, Wankelův závrt a jeskyně Spirálka.

Hlavní ekosystémy jsou tvořeny bučinami, suťovými lesy, jasano-olšovými luhy a jeskyněmi, které nejsou přístupné veřejnosti. Převážná část lesa je tvořena porosty staršími než 150 a 170 let vzniklými přirozenou obnovou. Je zde pestrá dřevinná skladba. Z listnatých dřevin se tu nachází buk lesní, habr obecný, javor babyka, javor mléč, javor klen, bříza bělokorá, dub zimní, vrba jíva, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, jilm horský, lípa velkolistá, lípa srdčitá, olše lepkavá, topol osika, vrba bílá a vrba křehká. Jehličnany jsou zastoupeny smrkem ztepilým, jedlí bělokorou, borovicí lesní a modřínem opadavým.

V rezervaci se hospodaří podle „Plánu péče“, tzn. odstraňují se pouze stromy přímo ohrožující provoz na silnici a turistických stezkách a jako podpora přirozené skladby. Nachází se zde mnoho druhů keřů, bylin a trav. Mezi nejvzácnější patří chráněné druhy jako např. dřín obecný, lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý, vemeník dvoulistý a sněženka podsněžník. Z chráněných živočichů se zde vyskytují – sýc rousný, výr velký, lejsek malý, ledňáček říční, rak říční, ropucha obecná a celá řada netopýrů: velký, brvitý, černý, vodní, východní, velkouchý, vousatý, Brandtův, řasnatý, severní, večerní, rezavý atd.

Doufám, že jsem tímto stručným popisem alespoň několik z Vás nalákal na poznávací výlet spojený s pohybem pro zdraví. Je zde zajištěno pro návštěvníky i zázemí, například v hospodě na Holštejně dobře vaří.

Holštejnský revírník Otto Brauner,
Lesní správa Černá Hora

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód