Přírodní památka Kusá hora

Datum publikace:

Lesní správa Choceň státního podniku Lesy České republiky obhospodařuje převážnou část Přírodní památky Kusá hora. Tato památka se nachází na katastrálním území Srbce u Luže, mezi obcemi Řepníky, Srbce, Štěnec a Domanice. Vyhlášena byla 1. prosince 1990 Okresním národním výborem v Chrudimi. Důvodem ochrany je ochrana lesních biotopů s výskytem čistých bučin a smíšených dubohabrových porostů na opukovém podloží se zastoupením jedlí a acidofilních doubrav.

 

Na stráních nad osadami Srbce, Domanice a Štěnec rostou botanicky cenné hajní a teplomilné druhy rostlin, jako je například střevíčník pantoflíček, lilie zlatohlavá, kokořík mnohokvětý či dymnivka dutá. Na rybníku Štěnec je to z vodních rostlin prustka obecná. Celkem se na území přírodní památky vyskytuje 68 ohrožených druhů rostlin. Dále tu žije asi 170 druhů obratlovců.

Jako výchozí bod našeho výletu může sloužit kterákoliv z výše jmenovaných obcí, ale pouze v obci Řepníky se lze občerstvit. V centru obce v letních měsících lze navštívit koupaliště nebo také volně přístupné víceúčelové hřiště s pevným povrchem. Dále je zde možno zapůjčit a pronajmout tenisový dvorec. První historická zmínka o obci je v darovací listině z roku 1167, „kterouž nadání“ učinil kníže Vladislav II. Novému latinskému klášteru Premonstrátskému v Litomyšli. Ve 13. století náležely Řepníky k župě Vratislavské a ve 14. století byly již osadou farní. Když bylo zřízeno biskupství v Litomyšli, připadly klášterní statky jim a s nimi i Řepníky s farním kostelem v roce 1349.

Mezi pamětihodnosti patří pozdně barokní kostel sv. Vavřince z roku 1783, v němž se nachází rokoková kazatelna a kamenná křtitelnice. Na hřbitově stojí dřevěná hranolová zvonice a před ní kamenný krucifix z roku 1823.

Obec protíná značená turistická stezka a dvě cyklotrasy. Pokud se vypravíme po cyklotrase směrem severozápadním, asi po 2 kilometrech dorazíme na okraj obce Pěšice kde najdeme rozvaliny tvrziště, které jsou součástí přírodní památky Kusá hora. Na počátku 15. století držel pěšickou tvrz loupeživý rytíř Ješík z Popovce, který pořádal loupeživé výpravy až na Moravu. Litomyšlský biskup Jan patřil mezi postižené, ale toto řádění si nenechal líbit a dobyl tvrz i ostatní Ješíkovy statky. Odtud se pěšky jižním směrem dostaneme přes údolí Řepnického potoka na rozlehlé slovanské hradiště, kde jsou ještě dnes patrny mohutné valy a příkopy směrem na obec Řepníky. Z východní strany bylo hradiště chráněno hlubokým údolím Řepnického potoka, ze severní a západní strany brání v přístupu prudké svahy. Odtud je nádherný výhled až na Kunětickou horu u Pardubic. Dále pak můžeme pokračovat jižním směrem asi 2 kilometry zpět do obce Řepníky a po turistické trase se dostaneme po jednom kilometru na překrásnou vyhlídku nad obcí Střemošice. Zde stojí Poklona sloup Nejsvětější Trojice pocházející z první poloviny 18. století a pod ním začíná Přírodní rezervace Střemošická stráň.

Důvodem ochrany jsou přirozená lesní a lesostepní společenstva na opukových stráních s dubohabrovým porostem. Vyskytují se zde chráněné a ohrožené druhy rostlin, jako například orlíček planý, medovník meduňkolistý, vstavač májový a střevíčník pantoflíček. Tuto floru doplňují stepní druhy hmyzu a drobného ptactva. Výlet zakončíme nedaleko odtud na bývalém tvrzišti Žižkův stůl, kde podle pověsti přenocoval Žižka se svými spolubojovníky.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód