Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale

Datum publikace:

Přírodní rezervace Maštale byla zřízena v roce 1992 a 1993. Zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule a Českomoravské vrchoviny.

 

Oblast má charakter zvlněného reliéfu, ukloněného k severu. Chráněný přírodní výtvor o rozloze 1083 ha se nachází mezi obcemi Budislav, Proseč a Bor. Skály jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původů. V důsledku větrné a vodní eroze došlo k vytvoření hluboko zaříznutých roklí, postupným zvětráváním a kvádrovou odlučností k vypreparování skal do bizardních tvarů. Mezi nejatraktivnější útvary patří Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna a Dudychova jeskyně. Turisté zde mohou zahlédnout vzácného mloka skvrnitého, skokana krátkonohého, čolka obecného, čolka horského, zmiji obecnou a z rostlin unikátní kapradiny a mechy. Hluboké lesy hostí též vzácné ptactvo jako například výra velkého, sýce rousného, kulíška nejmenšího a čápa černého.

Oblast je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi , který se údajně ukrýval ve skalách se svojí družinou. Dle legend vyjížděl na Moravu, kde dobýval sídla velmožů. Doma se však choval pokojně a k lidem byl štědrý. Jiná verze však mluví o litomyšlském občanovi vlastnícím statky v Desné, Mladočově a Sebranicích. Ze svých příjmů podporoval městský špitál – tehdejší sociálně zdravotní zařízení. Jeho nezvyklá a tajuplná dobročinnost se stala podkladem pro vznik pověstí o loupeživém rytíři, který ukrýval kořist v dnešních Toulovcových maštalích.

Toulovcovy maštale daly jméno i dnešní přírodní rezervaci. Na části tohoto území vykonává svoji činnost i podnik Lesy ČR, s.p., Lesní správa Choceň. Jedná se o lesní pozemky na ploše cca 51 ha, kde se vyskytují převážně smrkové monokultury s minimální příměsí modřínu a borovice. Pro zlepšení přírodních poměrů v lesích na LS Choceň byl vypracován dle Plánu péče o přírodní rezervaci Toulovcovy maštale Lesní taxační společností s.r.o., Hradec Králové, projekt na vnos zpevňujících a melioračních dřevin s cílem změny současné nevhodné dřevinné skladby lesních porostů.

Obnova porostů byla zahájena 14-ti kotlíkovými sečemi se stinnými dřevinami jedle bělokoré a buku lesního, probíhající v řadách od severu k jihu. Proti okusu zvěří je výsadba chráněna oplocenkami. Realizací toho projektu budou založena východiska obnovy, od kterých bude pokračovat další obnovní postup tak, aby mohlo být dosaženo přeměny stávající nevhodné monokultury. Tato změna přispěje k návratu chráněných a ohrožených druhů rostlin, které byly změnou původní dřevinné skladby vytlačeny. Smíšené porosty také lépe odolávají biotickým a abiotickým vlivům. Tato přeměna má i významný vliv z hlediska rekreačního. Celé území přírodní rezervace je turisticky velmi atraktivní. Je využíváno pro pěší i cykloturistiku, k rekreačním i sportovním účelům. Návštěvníci jsou usměrňováni turistickými cestami, značenými Klubem českých turistů za odpory LČR s.p.

Chceme Vás pozvat na návštěvu tohoto krásného koutu naší vlasti, kde při procházce mezi pískovcovými věžemi a romantickými rozsedlinami můžete strávit příjemný výlet či dovolenou.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód