Singulární lesy v Jemnici

Datum publikace:

Co vlastně znamená výraz „singulární“? Naučné slovníky a slovníky cizích slov se shodují ve výkladu tohoto pojmu jako „jednotlivý“, nebo „jedinečný“. A skutečně jedinečnými tyto jemnické lesy bezpochyby jsou.
 

Historie

Jedná se totiž o majetek historický, komplex lesa o výměře téměř 450 ha, jehož vyčlenění z majetku panovníka a převedení do v dnešní terminologii „ideálního spoluvlastnictví“ tehdy asi dvaceti jemnických měšťanů se datuje už do středověku, doby vlády krále Jana Lucemburského. Toto darování bylo součástí mimořádných privilegií udělených tímto panovníkem městu Jemnice v roce 1327, stejně jako zproštění od všech berních a robotních povinností. Tato privilegia byla tehdy podle historických pramenů panovníkem udělena městu jako výraz vděčnosti za ochranu jeho manželky Elišky Přemyslovny, kterou svěřil do péče jemnických měšťanů při svém tažení do války s Turky. Na tomto základě je také každoročně v Jemnici pořádána známá historická slavnost „Barchan“.

Tyto posud uvedené informace jsou čerpány z knihy „Dějiny Jemnice“ vydané v roce 2010 kolektivem autorů vedeným dr. Jiřím Třískou. Za první opravdu hmatatelný historický dokument týkající se těchto singulárních lesů lze však asi považovat teprve listinu ze dne 11. května 1480, kterou tehdejší držitel Jemnice Půta Bítovský z Lichtenburka postupuje „druhou část polesí Javoří měšťanům a městu Jemnici“. Od této doby se také užívá pro tyto singulární lesy označení „polesí Javoří“. V dalším období počínaje renesancí až do znárodnění po roce 1948 se hospodaření v těchto lesích přizpůsobovalo blíže nespecifikovaným podmínkám té které doby. Po roce 1948 byl tento lesní komplex zahrnut do nemovitostí obhospodařovaných státem, a teprve dne 14. července 1994 bylo po určitě nelehkém shromažďování dokumentů několika „zapálenými“ potomky původních měšťanů a náročných jednáních vytvořeno a zaregistrováno „Lesní družstvo JAVOŘÍ“ jako právnická osoba, nájemce výše popsaného lesního majetku.

Současnost

Protože Česká republika má v majetku družstva podíl 370932/4475204 (výměrou odpovídá id. 37,0932 ha), který vznikl během let z důvodu úmrtí některých členů družstva bez dědiců, rozhodlo se vedení družstva v roce 2003 vstoupit do smluvního vztahu s Lesy ČR, s. p., jako organizací s právem hospodařit s majetkem státu Smlouvou o dílo, jejímž předmětem je lesnická činnost na uvedeném spoluvlastnickém podílu lesa, kde jsou LČR, Lesní správa v Telči na straně objednatele.  Současně byla s LČR, Lesní správou v Telči uzavřena Smlouva o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře.

Charakteristika

Jedná se o majetek přesahující 50 ha, proto ve smyslu ustanovení Lesního zákona 289/1995 Sb. hospodaří lesní družstvo podle samostatného Lesního hospodářského plánu, který je naposledy vypracován firmou Lesprojekt Brno, a.s. pro období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2014. Administrativně přísluší LHC Lesní družstvo Javoří do působnosti Krajského úřadu kraje Vysočina a správního obvodu obce III. stupně Moravské Budějovice, které vykonávají v rámci příslušných kompetencí státní správu lesů.

Celé území LHC Lesní družstvo Javoří se nachází v přírodní lesní oblasti 33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny. Nadmořská výška se pohybuje mezi cca 440 m n. m. (u Červeného rybníka na JZ okraji LHC) a 602 m n. m. (Inženýrský kopec). Průměrná roční teplota vzduchu je kolem 7°C, průměrný úhrn ročních srážek cca 650 mm. V zastoupení cílových hospodářských souborů zaujímá největší plochu CHS 45 – hospodářství živných stanovišť středních poloh (téměř 63 %), pak CHS 43 – hospodářství kyselých stanovišť středních poloh (17 %) a pak CHS 47 – hospodářství oglejených stanovišť středních poloh (14 %). Ve zbytku pak v malé míře CHS 41 a 29. Zastoupení dřevin v porostech v době zpracování LHP (podle zásoby) bylo: SM 74,3 %, BO 11,7 %, MD 4,7 %, JD 3,5 %, DB 2,6 %, JV 0,7 %, BK 0,4 %, LP 0,7 % a ostatní dřeviny 1,4 %.

Maximální celková výše těžeb jako závazný ukazatel plnění hospodářského plánu byla stanovena na 57 386 m3 u mýtních těžeb a 7 314 m3 u těžeb předmýtních, celkem tedy na decenium 64 700 m3. Roční úhrn dosud realizovaných těžeb od roku 2005 činí v průměru cca 5 500 m3, to znamená, že je vytvářena rezerva pro případ eventuelního nečekaného poškození porostů, jako tomu bylo například v případě vichřice Ema v roce 2008, kdy muselo být zpracováno kalamitní dříví v množství 7 860 m3 (z toho 1 760 m3 harvestorovou technologií).

Pokud se týká pěstebních prací, zalesnění je prováděno, pokud je to možné, ještě v témže roce vzniku holiny, pokud ne, tak v roce následujícím. Od začátku platnosti LHP nebylo proto potřeba žádat orgány státní správy lesů o odklad zalesňovací povinnosti. Stejně je tomu u termínů dopěstování nových kultur do zajištěného stavu. Ostatní pěstební práce – ochrana kultur proti buřeni, zvěři a další jsou prováděny v nadstandardní kvalitě, například kromě ochrany proti klikorohu a nátěrů repelenty nejsou vůbec používány chemické přípravky. Toto možná poněkud neskromné tvrzení lze doložit zápisem z kontroly České inspekce životního prostředí, která se u Lesního družstva uskutečnila v srpnu 2007. V závěru zápisu je uvedeno: „ Inspekce na základě svého šetření konstatuje, že při kontrole hospodaření na LHC LD Javoří jsou plněny všechny příslušné závazné ukazatele schváleného LHP a hospodaření je s ohledem na výměru, územní celistvost a přírodní podmínky na nadprůměrné úrovni …“

Na závěr ocituji úvodní preambuli Stanov Lesního družstva Javoří vypracovaných (upravených) v prosinci roku 2001 : „Vlastníci měšťanských domů v Jemnici, vědomi si historického nedělitelného a singulárního práva svých předků k Měšťanskému lesu v Jemnici, se rozhodli navázat na dávné tradice a obnovit hospodaření lesního družstva JAVOŘÍ. Pro tyto účely ujednali a těmito stanovami vymezili základní práva a povinnosti plynoucí ze společného podílového vlastnictví, jakož i ostatní skutečnosti vyplývající z členství v lesním družstvu. Současně prohlašují, že učiní vše nezbytné pro společný prospěch hospodaření a obnovení nenahraditelných ekologických funkcí lesa.“

Z tohoto textu je patrné, že vlastníci zaujímají ke svému majetku zodpovědný postoj, a lze tak předpokládat, že dobrá úroveň hospodaření na něm zůstane i do budoucna zachována.

Petr Pavlík – revírník – odborná lesní správa

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód