Také ptáci mají svůj den

Datum publikace:

budky-301.jpg 

Ptáci jsou pro les pravým požehnáním. Pěvci hubí škodlivý hmyz, dravci zase redukují počty škodlivých hlodavců a všichni dohromady se tak stávají nezanedbatelnou složkou biologické ochrany lesa. Hovoří o tom i zkušenosti libereckého krajského ředitelství Lesů České republiky, s. p.

Ptáci pomáhají lesům

Vlivem narušené stability lesních ekosystémů a rozsáhlých změn ve věkové i druhové skladbě porostů došlo v Jizerských horách k rychlému úbytku některých ptačích druhů. Zároveň se na kalamitních holinách náhorní plošiny přemnožili myšovití hlodavci, zejména hraboš mokřadní a norník rudý. Tito hlodavci jsou hrozbou pro pěstování lesa, ohryzávají kůru sazenic a tím způsobují jejich úhyn. Proto lesníci začali vyvěšovat budky, aby umožnili rozvoj populací dravých ptáků (sýce rousného, poštolky obecné, káněte lesního a dalších), jimž přemnožení hlodavci slouží za potravu.

Vyvěšeno bylo přes 1000 budek a ptáci na plošnou nabídku hnízdišť okamžitě zareagovali. Jen u sýce rousného, který je podle zákona o ochraně přírody (114/1992 Sb.) silně ohroženým druhem, byl zaznamenán nárůst populace až o 300 procent! Počet hnízdících párů poštolky vzrostl o 100 procent a podobně tomu bylo i u dalších dravců. Populaci přemnožených hlodavců se podařilo omezit a draví ptáci se tak stali mimořádně cenným spojencem lesníků.

„Podmínkou úspěšnosti projektu je trvalý management budek,“ říká k tomu Ing. Libor Dostál, zástupce ředitele KŘ Liberec. „Konkrétně jejich čištění, opravy, vyhodnocování hnízdění, rozbory vývržků apod. Nelze se domnívat, že ptáci problém s myšovitými hlodavci vyřeší bezezbytku. Jsou však významným střípkem v mozaice přirozené rovnováhy zdravého lesa.“

Lesy pomáhají ptákům

Když v roce 1998 hledal Semenářský závod Lesů České republiky v Týništi nad Orlicí doplňkový výrobní program, který by mu pomáhal překlenovat mimosezonní propady výroby, volba nakonec padla na výrobu ptačích budek. Při rozhodování hrály roli skutečnosti, že podpora hnízdění ptačích druhů je jednak specifickým druhem biologické ochrany lesů, jednak podporou biodiverzity (druhové rozrůzněnosti), která byla později zakotvena i do Programu 2000 k zajištění cílů veřejného zájmu v lesích spravovaných LČR.

Po konzultaci se zkušenými ornitology se v semenářském závodě začalo vyrábět několik typů ptačích budek. Dnes se jich dělá na patnáct druhů: pro sýkory, pro rehky, šoupálky, sovy, holuby, kachny, rorýse, dokonce i pro netopýry a tak dále. Od roku 1998 v Týništi vyrobili kolem 40.000 ptačích budek a kromě toho přes 600 krmítek. Ptačí budky si může v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí zakoupit kdokoliv, ale využívají je i samy Lesy České republiky. Buď je vyvěšují a pečují o ně samotné lesní správy, nebo tak činí místní organizace Českého svazu ochránců přírody v rámci Smlouvy o spolupráci mezi LČR a ČSOP. Na základě této smlouvy poskytují Lesy ČR ochráncům přírody několik milionů korun ročně na podporu různých programů. Mezi nimi je i program Ochrana biodiverzity s konkrétním projektem Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích – vyvěšování, čištění a údržba budek.  Ptactva a ptačích budek se týkají i další projekty, například Podpora dravců a sov v lesích a projekt Sledování a ochrana netopýrů v lesích.   

Lesníci ale pro ptáky nebudují jenom umělé příbytky. Chtějí také zachovávat ptactvu přirozené možnosti hnízdění. Proto se snaží ponechávat v porostech takzvané doupné stromy, tedy staré stromy s dutinami, v nichž ptáci nacházejí útočiště. Bývá to ovšem těžké rozhodování, protože doupné stromy jsou často natolik poškozené hnilobou, že ohrožují návštěvníky lesů pádem větví nebo celého kmene.

V rámci Programu 2000 podporují Lesy ČR ohrožené ptačí druhy také přímými repatriacemi, tedy adaptací a vypouštěním v zajetí odchovaných ptáků do volné přírody. Týká se to dravých ptáků, zejména sokola stěhovavého, který patří mezi kriticky ohrožené druhy, ale také třeba tetřeva hlušce. Ten je repatriován z odchoven Lesů České republiky.

Z přírodního i lesnického hlediska je ideálem smíšený les. Veselý a světlý les bohatý na rostlinné i živočišné druhy a znějící ptačím zpěvem. Právě takové lesy se lesníci snaží vypěstovat. Je to v zájmu nejen ptáků, ale především samotných lidí.

Jaroslav Jonáš

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód