Objekt č. 2 – porost 439 A6 – PÉČE O DOSPÍVAJÍCÍ POROSTY

Objekt č. 2 - porost 439 A6 Výchova prořezávkami a probírkami přechází ve druhé polovině života do péče o dospívající porosty, která je zaměřena na podporu dalšího rozvoje korun jakostních jedinců s cílem intenzivního přírůstu jakostní dřevní hmoty a vytvoření podmínek pro maximální fruktifikaci. Bíle označené elitní stromy dokladují realizovaný záměr vypěstování min. 15 až 20 metrů dlouhých hladkých kmenů zvláštní jakosti. Cesta k tomuto stavu vedla selektivním výběrem z počtu cca 25 – 30 tis. kusů před první prořezávkou na dnešních 205 označených jakostních jedinců, kteří mají zastoupení 54,3% z celkového počtu 407 úrovňových stromů. Ve věku 120 let předpokládáme v úrovni 180 stromů, z toho asi 90% elitních jedinců, kteří zajistí hektarovou zásobu kolem 1000 m3, což zaručuje nejvyšší ekonomický efekt.

Zásady ve výchově buku:

  1. selektivní způsob výchovy je neustále prováděn na principu tzv. škodícího jedince. Škodící jedinec překáží ve vývoji kvalitního souseda, který je definován ekonomickou kvalitou druhu a uvnitř druhu, dále kvalitou kmene a koruny. Výběr škodícího jedince provádíme od první prořezávky až do konce života porostu. Jakkoliv nevhodný jedinec je vyznačen k těžbě jen v případě, že se stane škodícím, jinak musí zůstat.
  2. doba zásahu a jeho opakování je základem pěstební péče. Opožděné zásahy na jakémkoliv věkovém stupni vedou k problémům ve výživě stromů, deformacím růstu, zbrzdění vývoje porostu. V našich podmínkách jsou první intervaly obvykle tříleté, později pětileté a v dospívajících kmenovinách postačují desetileté.
  3. péče o podúrovňovou složku porostu, která v lese nesmí nikdy chybět. Tato podporuje přirozené vyvětvování kmenů, udržuje optimální humifikaci regulací světla, tepla a vláhy. Je o ni pečováno podle stejných zásad jako u hlavního porostu a redukce nastává až ve fázi obnovy porostu.
  4. při výchově porostů nesmí vznikat žádné škody na stojících stromech (zvěř, těžba a přibližování dříví), ani na půdě.

Základní údaje:

eutrofní hnědá lesní půda – velmi bohatá
500 m n.m., expozice J, do 800 mm srážek
věk na počátku decenia (1988) 55 let, výměra 1,23 ha

Taxační tabulka:

rok měř. věk úroveň podúroveň celkem jakost. jedinci
nadějní jed. ostatní jed. průměrná počet hmota
počet v ks hmota v m3 počet v ks hmota v m3 výška výčet. průměr v ks v m3 ks m3 v %
1989 57 214 170 351 238 28,42 28 430 34 995 442 37
1996 64 205 231 202 236 29,22 32 311 58 718 525 54
z toho:
buk 178 202 150 171 250 45 578 418
dub 3 4 3 3 6 7
javor 13 10 14 14 27 24
jasan 1 1 16 24 17 25
jilm 1 1 5 4 6 5
lípa 3 2 3 10 4 10 12
modřín 6 11 6 11
habr 8 6 57 13 65 19
bříza 3 4 3 4