Objekt č. 3 – porost 437 E6 – PŮVODNÍ DŘEVINNÉ SPOLEČENSTVO

Objekt č. 3 - porost 437 E6 Na vyznačené ploše se prezentuje původní společenstvo listnatých dřevin v porostu z přirozené obnovy. Každá dřevina si zde našla pro svoji existenci nejvhodnější stanoviště, kde se dokonale vyvíjí co do tvaru, vykazuje vysoký dřevní přírůstek, výtečně se přirozeně zmlazuje. Takovýto spontánně vytvořený ekosystém je neobyčejně stabilní a změna druhové skladby po např. holosečném způsobu, by byla velmi nákladná s nutností použití i chemických prostředků. Produkční schopnost, jakost a dřevní skladba jsou po stránce ekonomické nevyčíslitelné, stejně tak hodnota ekologická. Počet tvárných kmenů bíle označených je relativně nízký, protože v počátečním složení porostu převládaly osiky, jívy a břízy.

Podmínkou delšího života třešně ptačí a její mimořádné dřevní produkce je podpora vytvoření mohutné koruny na počátku života. Třešeň v prvních 20-ti letech roste výrazně rychleji, než jiné přítomné dřeviny. V té době rozpínavost a předrůstavost koruny není závadou, jediným přísným kriteriem je jednoosý kmen, ne forma jabloňovitá. Sousední vrustavé dřeviny ve stadiu probírek se začnou výškově vyrovnávat a zastiňováním spodních větví koruny ptáčnice tvarují dlouhý hladký kmen. Ukázkově rostoucí třešeň nelze pěstovat jinak, než jako jednotlivě v porostech zastoupenou, podobně jako modřín. Nikdy netrpí loupáním zvěří. Jilm horský se zde vyskytuje v žádoucím jednotlivém zastoupení a poměrně dobrém zdravotním stavu. Stanoviště je relativně málo narušené negativními zásahy, spojenými zejména se snižováním vzdušné a půdní vlhkosti.

Základní údaje:

eutrofní hnědá lesní půda – velmi bohatá
480 m n.m., expozice JZ, do 800 mm srážek
věk na počátku decenia (1988) 58 let, výměra 1,70 ha
pouze zkusné plochy, celý porost má výměru 12,23 ha

Taxační tabulka:

rok měř. věk úroveň podúroveň celkem jakost. jedinci
nadějní jed. ostatní jed. průměrná počet hmota
počet v ks hmota v m3 počet v ks hmota v m3 výška výčet. průměr v ks v m3 ks m3 v %
1990 60 69 108 237 354 230 42 536 504 22
1996 66 80 139 196 381 221 40 497 560 30
z toho na ploše 1,7 ha vyznačeno:
buk 49 66 91 138 227 31 367 235
jasan 37 86 126 327 163 413
třešeň 10 29 17 30 27 59
klen 3 4 10 16 45 9 58 29
mléč 3 5 8 13 12 2 23 20
jilm 20 31 41 75 63 15 124 121
lípa 2 2 4 5 11 4 17 11
olše 13 15 36 43 49 58
habr 18 3 18 6