Bačetínský potok na Rychnovsku se díky Lesům ČR vrátil do svého přirozeného stavu

Lesy ČR úspěšně završily revitalizaci Bačetínského potoka, pramenícího nad obcí Bačetín, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji. V minulosti se na toku realizovaly nevhodné úpravy. Revitalizace provedená Lesy ČR tak Bačetínskému potoku vrátila původní, přírodě blízký stav a současně obnovila přirozené funkce vodního ekosystému. Celkové náklady na revitalizaci dosáhly částky 6,4 milionu korun bez DPH. Díky kvalitně zpracovanému projektu se Lesům ČR podařilo získat podporu Evropské unie.

Co bylo nutné napravit?

Na počátku 70. let minulého století například tehdejší vodohospodáři do toku položili nevhodné odvodňovací betonové tvárnice. Postupem času došlo k porušení velké části opevnění potoka a zcela nefunkčním se stal místní rybník.

Cílem zpracovaného projektu revitalizace Bačetínského potoka se v první fázi stalo vytvoření nového mělkého koryta s řadou meandrů. Ve fázi druhé byly vybudovány nové vodní plochy, které jsou umístěny ve vhodných profilech a přirozeně tak zapadají do místní krajiny,“ uvádí k projektu revitalizace Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe.

Trasa nového koryta je položena do širokého pásu nivy v průměrné šířce 25 metrů. V tomto pásu se nachází jak nové koryto Bačetínského potoka, tak i celkem 10 bočních mokřadů nepravidelného tvaru. Mokřady jsou napájeny protisměrnými náhony.

Trasa nového koryta toku respektuje bývalou trasu Bačetínského potoka, nové koryto je současně stabilizováno příčnými objekty. V blízkosti nového koryta došlo také k vytvoření tří vodních nádrží se zemní hrází a vysazení břehového doprovodného porostu.

Díky všem úpravám provedenými Lesy ČR na Bačetínském potoce došlo k :
  • nápravě nevhodně provedených úprav a obnově přirozené funkce vodního ekosystému,
  • zvýšení retenčních schopností krajiny,
  • zvýšení samočistící schopnosti potoka,
  • zvýšení stability vodního režimu snižováním rozdílů extrémních průtoků,
  • nápravě velkoplošného odvodnění a nevhodného hospodaření na půdě.

Bačetínský potok pokračuje od svého pramene u obce Bačetín západním směrem až k obci Křovice a vlévá se do Brtevského potoka.

V Hradci Králové, 7. července  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Díky kvalitně zpracovanému projektu se Lesům ČR na revitalizaci Bačetínského potoka podařilo získat podporu Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a také Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výše příspěvku činila 5 milionů korun bez DPH, Lesy ČR pak z vlastních prostředků investovaly částku 1,4 milionu korun bez DPH.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.