Lesy ČR dokončily úpravu Městeckého potoka ve Vojnově Městci

Lesy ČR úspěšně dokončily úpravu Městeckého potoka ve Vojnově Městci na Vysočině v okrese Žďár nad Sázavou. Úspěšnou rekonstrukcí koryta toku došlo až k dvojnásobnému zvýšení jeho průtočné kapacity. Touto rekonstrukcí tak byla zvýšena ochrana obyvatel před případnými povodněmi a významně bylo sníženo riziko ohrožení přilehlých nemovitostí. Celkové náklady na realizaci tohoto opatření činily 2,9 milionů korun.

Městys Vojnův Městec se nachází přibližně 8 km jižně od města Hlinska, mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Dobravou. Městecký potok je pravostranným přítokem Doubravy a plocha jeho povodí činí bezmála 11,4 km2.

Koryto toku bylo v minulých letech upraveno nesouvislým srubovým opevněním a příčnými prahy z kulatiny. Tato úprava byla již dožilá, docházelo k silné břehové i dnové erozi a sedimentaci splavenin, která v řešené trase toku výrazně omezovala jeho kapacitu. Nová úprava v délce 523 m navazuje na již upravenou část z roku 2008. Kapacita koryta byla novou úpravou ze stávající pětileté vody zvýšena na dvacetiletou. Koryto bylo stabilizováno příčnými kamennými pasy a kamennými prahy. Podélné opevnění koryta je řešeno těžkou kamennou rovnaninou. Ve spodní části úpravy je koryto tvořeno složeným profilem pro převedení větších průtoků. V tomto místě Lesy ČR rovněž plánují vybudovat dřevěný altánek, který bude hrazen z Programu 2020 – Zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů ČR.

V Hradci Králové 27. července 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.