Lesy ČR dokončily ve Skorošicích na Jesenicku další část protipovodňových opatření

Skorošický potok v obci Skorošice, v okrese Jeseník, v Olomouckém kraji, je nyní lépe připraven čelit náporům případné velké vody. Lesy ČR totiž dokončily v korytu potoka další část potřebných úprav. Práce na úpravě Skorošického potoka podnik zahájil po katastrofálních povodních již na konci devadesátých let.

Právě dokončená druhá část úprav probíhala převážně v místní části Dolní Skorošice. Regulace toku spočívala v umístění stabilizačních objektů, jako jsou dřevěné stupně, kamenná rovnanina nebo opěrné zdi. Celkové náklady na realizaci úprav dosáhly částky 23 milióny korun. První zatěžkávací zkouškou si však ještě nedokončená stavba prošla v roce 2009, kdy se místem prohnala více než stoletá voda. „I přes poškození vlastní stavby se ukázalo, že velkou měrou přispěla k výraznému zmírnění škod na majetku nejen obce, ale i samotných občanů. Výrazně byla ochráněna i souběžná silniční komunikace,“ zdůrazňuje Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Odry.

Již v letech 2005 – 2006 lesy ČR realizovaly první protipovodňové úpravy Skorošického potoka za více než 7 a půl milionu korun. Ty spočívaly v položení kamenné rovnaniny a vybudování opěrných betonových zdí; zahrnovaly místní části Horní Skorošice a Petrovice u Skorošic. Po povodni v roce 2009 bylo nutné dno potoka doplnit ještě o stabilizační dřevěné pasy.

Lesy ČR v současné době připravují k realizaci úpravy dalších úseků Skorošického potoka. Ty by měly jednak sanovat škody z roku 2009 a současně působit jako preventivní ochrana území před dalšími povodňovými stavy,“ doplňuje Vladimír Němčanský.

Při plánování protipovodňových opatření je snahou Lesů ČR předmětné území před velkou vodou ochránit. O tom, do jaké míry je však ochrana území možná, v praxi záleží mimo jiné i na dohodě s ochranou přírody a s vlastníky dotčených pozemků, ať už obcemi či soukromými majiteli.

V Hradci Králové, 30. srpna  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.