Lesy ČR zlepšily protipovodňovou ochranu města Železný Brod na Jablonecku

Státní podnik Lesy ČR dokončil za více než 17 milionů korun sérii protipovodňových opatření na vodním toku Žernovník. Podařilo se tak stabilizovat koryto toku a celkově zlepšit protipovodňovou ochranu více než šestitisícového města Železný Brod, v okrese Jablonec nad Nisou, v Libereckém kraji. Povodně v minulých letech na Žernovníku způsobily nemalé škody: například v místech, kde Žernovník protéká v bezprostřední blízkosti silnice první třídy číslo 10 bylo narušeno těleso této komunikace a to zejména v částech opevněných opěrnými zdmi. Povodně se negativně podepsaly i na stavu břehů koryta toku, následně docházelo k vymílání dna.

V zájmu zlepšení tohoto stavu nechaly Lesy ČR zpracovat realizační projekt, na jehož základě byla v lokalitě provedena série protipovodňových opatření spočívající v instalaci kamenných příčných objektů do koryta a břehů toku za účelem jejich stabilizace. Pro zachycení splavenin slouží vybudovaná retenční přehrážka. V nově upravených místech koryta je nadále umožněna migrace vodní fauny. Realizované úpravy respektují i stanovištní podmínky ohroženého rybího druhu vranky obecné a dalších druhů ryb. Rybí populaci v daném místě pracovníci Lesů ČR koncem loňského roku navíc podpořili vysazením nových jedinců.

Vodní tok Žernovník je pravostranným přítokem řeky Jizery, do které ústí v Železném Brodu. Dolní část toku, od soutoku s Jizerou po říční kilometr 1,275 ( první silniční most komunikace I/10), je ve správě Povodí Labe s.p. Hradec Králové. Dále je již ve správě Lesů ČR, s.p. Žernovník má výrazný bystřinný charakter, který se projevuje především silnou erozní činností a následným posunem značného objemu splavenin.

V Hradci Králové 5. února 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření