Lesy ČR zvýšily protipovodňovou ochranu valašské obce Bystřička

Lesy ČR úspěšně dokončily rekonstrukci vodních staveb na potoce Roušťka, v katastru obce Bystřička, v okrese Vsetín, ve Zlínském kraji. Kromě zkvalitnění protipovodňové ochrany obce Bystřička přispěl nově upravený úsek i k lepšímu vzhledu této vyhlášené a vyhledávané lokality Valašska. Obec Bystřička se nachází v půvabné oblasti Vsetínské vrchy, nedaleko přírodní rezervace Klenov. K okolní přírodě velmi citlivá rekonstrukce vodních staveb stála téměř 6 milionů korun.

V průběhu investiční akce došlo k opravě celkem šesti poškozených stabilizačních stupňů, poničených dlažeb a výměny kamenného opevnění koryta toku. Díky nové soustavě jedenácti stabilizačních dřevěných prahů se podařilo zastavit i nežádoucí prohlubování dna. Lesy ČR současně provedly celkovou údržbu břehového porostu – odstranění přestárlých a nemocných dřevin. Již na jaře Lesy ČR doplní břehové porosty výsadbou nových druhů keřů i dřevin, které přispějí ke zvýšení místní druhové biodiverzity.

Na území obce Bystřička se nachází také hráz známé vodní nádrže stejného jména postavené v letech 1907 až 1912. Nádrž měla původně sloužit jako zásobárna vody pro budoucí plavební kanál spojující Dunaj, Odru a Labe. Vzhledem k tomu, že k výstavbě kanálu nakonec nedošlo, nachází dnešní vodní nádrž Bystřička díky okolní malebné krajině především rekreační využití. Je ideálním místem pro provozování vodních sportů a rekreačního rybaření.

Protipovodňovým opatřením na malých vodních tocích, které mají Lesy ČR ve své správě, je věnována velká pozornost dlouhodobě. Budování přehrážek, vytváření tůní a realizace dalších opatření při úpravách toků rovněž přispívá ke zlepšení minimálních průtoků v dobách sucha a tím i k udržení biodiverzity vodních toků. Náklady na péči o malé vodní toky ve správě Lesů ČR ve Zlínském kraji přesáhnou za rok 2011 a 2012 více než 100 milionů korun. V převážně většině se jedná o investiční úpravy vodních toků a odstraňování povodňových škod.

V Hradci Králové 18. září 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.