Právní služby jsou Lesům ČR poskytovány za standardních podmínek

Právní služby v současné době podniku poskytují tři advokátní kanceláře za standardních tržních podmínek na základě výsledků transparentního zadávacího řízení. Za rok 2010 daly Lesy ČR za veškeré právní služby 135 milionů korun, což není v podniku s obdobnou právní a soudní agendou výjimečné. Stejně tak není výjimečná ani v poměru k hodnotě zastupovaných sporů. Náklady na právní služby nezahrnují jen odměnu advokátním kancelářím, ale i notářské a soudní poplatky. Náklady na právní služby zveřejňuje podnik v informačním systému o veřejných zakázkách (tzv. centrální adresa). Lesy České republiky vydávají tuto tiskovou zprávu na přímé doporučení ministra zemědělství na zvýšení informační otevřenosti podniku a s cílem uvést na pravou míru spekulace Hospodářských novin uveřejněné 2. 2. t.r.

Právní agenda LČR je velmi rozsáhlá a vyplývá z široké působnosti podniku a z historicky uzavřených smluvních či jiných vztahů. Tuto obrovskou agendu zajišťuje podnik částečně vlastními právníky, kterých je celkem 20, a částečně spoluprací s advokátními kancelářemi,“ řekl dnes Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí podniku Lesy České republiky.

Před nástupem současného generálního ředitele Ing. Svatopluka Sýkory pracovalo pro podnik 33 různých advokátních kanceláří a advokátů a počet podnikových právníků byl téměř 30. Na skutečnost, že advokátní kanceláře nebyly řádně vysoutěženy podle zákona o zadávání zakázek, však poukazoval ÚOHS. Proto byla v prosinci 2008 vyhlášena veřejná zakázka na poskytování právních služeb, jednalo se o dvoukolové zadávací řízení, vyhlášené transparentně plně v souladu se zákonem o zadávání zakázek. Uvedené zadávací řízení bylo dokonce přezkoumáváno ÚOHS, přičemž nebylo shledáno pochybení Lesů ČR. Z výběrového řízení vzešly advokátní kanceláře, s nimiž v září 2009 byly uzavřeny rámcové smlouvy na poskytování právních služeb. Smlouvy s předchozími advokáty byly ukončeny. Na základě výsledků soutěže poskytují LČR v současnosti právní služby následující advokátní kanceláře:

 1. sdružení „Spojené advokátní kanceláře HK“, jejichž členy jsou Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o. a Sdružení advokátů Advokátní kancelář Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři.
 2. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.
 3. Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s.r.o.

Uvedené kanceláře sdružující cca 130 právníků včetně uznávaných a v různých anketách oceněných kapacit. Lesům ČR jsou poskytovány právní služby v celém jejich spektru, zahrnují zejména:

 • zastoupení v soudních řízeních (zejména ve věci náhrad škody, vymáhání pohledávek z obchodního styku, restitučních sporů, atd.);
 • zastoupení ve správních řízeních (zejména zastoupení před ÚOHS);
 • zastoupení v trestních řízeních (zastoupení Lesů ČR jako poškozeného);
 • spolupráce na přípravě zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách (např. kvalifikační a zadávací dokumentace k tendrům);
 • příprava právních stanovisek jak ze soukromoprávních, tak i z veřejnoprávních odvětví;
 • zpracování podkladů a analýz k soudním sporům, arbitrážím,
 • právní audity (např. audit zadávání veřejných zakázek, audit smluvních vztahů s Hradeckou lesní a dřevařskou společností);
 • příprava smluvní dokumentace;

Právní agenda mezi jednotlivé kanceláře je rozdělována podle jejich specializace a řešených právních oblastí. Poskytování konkrétních služeb z rámcových smluv je jednotlivě zadáváno pro každý konkrétní případ. Jedná se o právní záležitosti, které svým rozsahem překračují kapacitní možnosti i odbornou specializaci podnikových právníků.

Pro příklad uvádíme některé právní služby poskytované AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., v níž se na poskytování právních služeb Lesům ČR podílí více než 20 právníků. AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.:

 • zastupuje Lesy ČR v cca 60 soudních řízení vedených převážně o peněžitá plnění (náhrady škody, pohledávky z obchodního styku atd.);
 • zastupuje Lesy ČR v soudních řízeních, kdy Lesy ČR žalují v souhrnu o cca 400 milionů Kč;
 • zastupuje Lesy ČR v soudních řízeních, kdy jsou Lesy ČR žalovány v souhrnu o cca 4,5 miliardy Kč;
 • zastupuje Lesy ČR i v dalších soudních řízeních (např. ve věci restitučních sporů), ve správních řízeních (zejména u ÚOHS) i trestních řízeních (kde Lesy ČR vystupují na straně poškozeného);
 • podílí se na přípravě a realizaci zadávacího řízení na provádění lesnických činností;
 • připravuje řadu právních stanovisek v otázkách napříč celým spektrem českého právního řádu a práva ES, podílí se na přípravě smluv různých druhů;
 • V jí zastupovaných soudních sporech o peněžitá plnění protistranám nebylo pravomocně přisouzeno nic, zatímco Lesům ČR bylo zatím pravomocně přisouzeno 86,7 milionů Kč, taktéž byly pravomocně zamítnuty žaloby proti Lesům ČR o cca 133,2 milionů Kč a také například návrh na zrušení státního podniku.

Tým podnikových právníků, kteří jsou na jednotlivých krajských regionech a na ředitelství podniku zajišťuje běžnou právní agendu, zastupování před soudy v nekomplikovaných soudních sporech, záležitosti plynoucí ze živnostenského zákona, právní podporu vedoucím zaměstnancům v regionech při zpracování zadávacích dokumentací k veřejným soutěžím, restituční a majetkové záležitosti, evidenci veškerých smluvních vztahům, právní posuzování vnitřních předpisů a smluvní dokumentace, řešení škodních případů a interní uplatňování náhrad škod, podklady pro zjištěné neoprávněné nakládání s majetkem apod.

Dále zajišťuje běžnou právní a smluvní agendu podniku ve všech případech, kde by využívání externích advokátů bylo nehospodárné. „Takto funguje dělba práce v jakémkoliv velkém podniku, pravděpodobně tedy i ve vydavatelství Economia, které vydává Hospodářské noviny. Rozdíl je jen v tom, že v našem případě je rozsah práce mnohonásobně vyšší. Vyčítat současnému vedení netransparentnost v zajišťování právních služeb je účelově zaměřené,“ pokračoval Boublík.

Lesy České republiky se ohrazují proti tomu, že „tají“ informace, na které má veřejnost podle zákona nárok. „Všechny požadované informace byly poskytnuty, ale není možné zveřejňovat detaily jako je např. výkaz práce a úkonů zajišťovaných jednotlivými advokáty. Tímto způsobem bychom např. mohli protistraně ve velké mezinárodní arbitráži poskytnout cenné informace, které by následně nepochybně byly zneužity v neprospěch státu. Takováto otevřenost by byla v konečném důsledku draze zaplacena právě daňovými poplatníky. Chceme, aby v této záležitosti byly poskytovány informace pravdivě, a ne účelově zkreslovány,“ říká tiskový mluvčí státního podniku.

V Hradci Králové, 4. února 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.