Spolupráce Lesů České republiky a Lesů Slovenské republiky: přeshraniční projekt „Antonstál – oživujeme lesnické tradice“

Ještě letos bude otevřeno nové muzeum lesnictví a myslivosti v Chřibech

Nejvýznamnější správci státních lesů v České republice a na Slovensku pracují na společném evropském projektu „Antonstál – lesnické tradice ožívají.“ Projekt finančně podpořený Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 je zaměřen na dětskou i dospělou populaci. Snahou je podporovat u veřejnosti zájem o lesnictví, les a přírodu obecně s cílem připomínání a zachování lesnických i mysliveckých tradic. Vedoucím partnerem projektu jsou LESY Slovenskej republiky, štátný podnik a jediným přeshraničním partnerem Lesy České republiky, s. p. Celkové výdaje představují částku 29 146 €, přibližně 790 000,- Kč, schválený rozpočet pro Lesy ČR je cca 300 000,- Kč. Na Slovensku se v areálu účelového zařízení Antonstál – Nemšová nedaleko Trenčína uskuteční již 19. září v dané souvislosti jedna z dalších dílčích aktivit zaměřená na pozitivní přístup k lesu a jeho zpětné působení na člověka.

Lesy ČR do projektu zahrnuly i část záměru na zřízení nového muzea lesnictví a myslivosti a současně centra environmentálního vzdělávání (lesní pedagogiky) Chřibů, které bude sídlit v objektu bývalé hájenky pod hradem Buchlovem v Buchlovicích na Uherskohradišťsku. K otevření muzea dojde pravděpodobně již na konci letošního října. Lesy ČR z prostředků projektu pořídí do muzea audiovizuální techniku a několik exponátů – exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo repliky loveckých zbraní. U příležitosti otevření muzea proběhne navíc slavnostní ukončení projektu „Antonstál – oživujeme lesnické tradice“.

Mezi významné již uskutečněné události bezesporu patřilo červnové setkání 60 dětí ze základní školy Buchlovice a základní školy Trenčín v účelovém zařízení Antonstál – Nemšová, ve kterém si děti vyzkoušely řadu aktivit lesní pedagogiky. Program připravili lesní pedagogové z Lesů SR, Odstěpného závodu Trenčín a také Lesů ČR, Lesní správy Buchlovice. Děti shlédly ukázky například prací řezbářů či šperkařů a navíc vyráběly z polotovaru krmítka pro ptáky.

V Hradci Králové 17. září 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Projekt je schválen na základě podané žádosti o finanční příspěvek z Programu Evropské unie, Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, z prioritní osy P1 Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce, v rámci oblasti podpory I.1 Kulturní rozvoj a zachování tradic. Konkrétně se jedná o projekt s názvem „Antonstál – oživujeme lesnícke tradicie“. Celkové výdaje projektu ve schválené žádosti jsou 29 146 €, což je přibližně 790 000,- Kč (schválený rozpočet pro Lesy ČR je cca 300 000,-Kč).

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření