Vyjádření Lesů ČR ke zprávě Transparency International

Transparency International (TI) se na své včerejší konferenci vyjadřoval i k tendrům podniku Lesy České republiky (LČR). LČR se ohrazují proti některým informacím, uváděným ve zprávě z této konference, a zejména důrazně odmítají jejich následné tendenční a účelové dezinterpretace médii. Některé informace ve zprávě TI jsou totiž uváděné neurčitě a obecně bez souvislosti, a tím tak umožňují jejich následné zkreslování, zavádějící výklady a mylné spojování s LČR.

Některá média využila neurčitosti informací a následně je prezentovala tak, že „tendry Lesů pomáhají kartelům a tak dochází k miliardovým ztrátám, že tendry umožňují tunelování a že tendry by měly být z těchto důvodů zrušeny“, přestože zpráva TI nic takového neuvádí – hodnocení tendrů TI je zcela opačné, protože ve „Společném prohlášení“ ze 7.4.2011 TI konstatuje, že tendry budou maximalizovat příjem LČR a že nebylo shledáno nic, co by bránilo zahájení tendrů.

K uvedeným záležitostem LČR zdůrazňuje, že se nikdy neúčastnily a ani neúčastní žádných kartelových dohod se třetími subjekty. Pokud takovéto dohody existují, považují je LČR za velmi škodlivé a nežádoucí. LČR předchází obdobným rizikům nastavením podmínek tendrů, ale nutno uvést, že v prevenci vzniku kartelů či společného postupu soutěžitelů nemají žádné pravomoce. K odhalování a sankcionování uvedeného nežádoucího jednání má pravomoce ÚOHS. LČR postupují striktně dle zákona o veřejných zakázkách, dle kterého by bylo například protiprávní vyřadit účastníka ze soutěže pro podezření  ze společného postupu s jinými účastníky. LČR ale budou ochotně spolupracovat s ÚOHS při rozkrývání zakázaného společného postupu uchazečů při získávání veřejných zakázek.

Informace ze zprávy TI o možných ztrátách LČR, způsobených odstupováním vítězů zakázek od uzavření smluv, je médii prezentována tak, že „v tendrech Lesů dochází k miliardovým ztrátám“. Nutno konstatovat, že k možnosti ztrát dochází nezodpovědným přístupem vítězů zakázek – ne přístupem LČR. „TI si je toho dobře vědom, proto důsledně píše pouze o potenciálu takovýchto ztrát, kdy odhad výše ztrát vznikl aritmetickým výpočtem rozdílu mezi nabídkou vítěze, který odstoupil, a nabídkou účastníka s kterým byla uzavřena smlouva. Možnost získat za dřevo další stamilióny je závislá na tržní ceně dřeva, která je zajišťována prostřednictvím indexace ceny,” uzavírá generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Nepravdivá je informace ve zprávě TI, že LČR nevyřazovaly ze soutěže na rok 2011 uchazeče, kteří podali tzv. spekulativní nabídky, protože pokud při hodnocení nabídek LČR narazily na nabídku, u které vzniklo podezření ze spekulace, byl uchazeč vyzván k vysvětlení – pokud nepodal vysvětlení, byl vyloučen. Výtka TI je nepochopitelná i proto, že tento postup byl již přezkoumán ÚOHS a byl jím hodnocen jako postup v souladu se zákonem. Stejně tak  ÚOHS konstatoval soulad postupu LČR se zákonem v opačném případě, kdy LČR nevyloučily ze soutěže uchazeče, když komise neshledala jejich nabídky jako spekulativní. LČR mají za to, že by bylo zbytečným plýtváním peněz, kdyby vynakládaly peníze na znalecké posudky pro záležitosti již přezkoumané ÚOHS – jak navrhuje TI.

LČR též nesouhlasí s výtkou TI o personální rotaci mezi LČR, soukromými firmami a státními institucemi. Je zcela běžné, že člověk za svou profesní kariéru změní několikrát zaměstnavatele; má-li lesnické vzdělání, najde uplatnění jen v lesnickém oboru – standardní a běžná záležitost je státnímu podniku vytýkána, což je nelogické.

Obecně ale LČR vítají publikovaný příspěvek TI ohledně rizika vzniku kartelů na straně dodavatelů lesnických služeb v ČR a negativních jevů, kterými se tato kartelizace může zejména ve formě koordinovaného postupu účastníků při přípravě nabídek do soutěže, případně ve formě přepouštění zakázek (bid-rigging) projevovat. Je žádoucí na tyto skutečnosti veřejně poukazovat a řešit odpovědnými orgány. LČR konstatují, že si cení spolupráce s TI při přípravě podmínek zadávacího řízení tendrů a věří, že se během času prokáže, že tato spolupráce byla prospěšná pro obě strany.

V Hradci Králové, 24. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.